PC Press: Olympus E–PEN

Olympus-E-P1-silverE‑P1 je prav­ljen po uzo­ru na PEN iz 1959. go­di­ne ko­ji je re­de­fi­ni­sao stan­dar­de ta­da­šnjih kom­pak­tnih apa­ra­ta ko­ji su ko­ris­ti­li film. Tačno po­la ve­ka ka­sni­je, E‑P1 čak i fi­zički liči na le­gen­dar­ni uzor, o­sva­ja­jući sim­pa­ti­je lju­bi­te­lja re­tro ge­dže­ta već na prvi po­gled. Sličnost je to­li­ka da apa­rat čak ni ne po­se­du­je u­građeni blic, što kon­struk­to­ri o­bja­šnja­va­ju že­ljom da se ak­cen­ti­ra­ju nje­go­ve im­pre­siv­ne spo­so­bnos­ti za prav­lje­nje kva­li­te­tnih fo­to­gra­fi­ja sa pri­ro­dnim sve­tlom, čak i po mra­ku. Kao i sva­ki o­zbi­ljan fotoapa­rat ko­ji ko­ri­sni­ku nu­di mak­si­mum na­pre­dnih op­ci­ja i po­de­ša­va­nja, E‑P1 po­se­du­je standardno hotshoe le­ži­šte za ek­ster­ni blic, a po­nu­da do­da­tne o­pre­me za ovaj apa­rat obu­hva­ta i po­se­ban, pri­lično sna­žan ali kom­pak­tan blic, stil­ski us­klađen sa i­zgle­dom fotoapa­ra­ta.

Šta je, da­kle, no­vi di­gi­tal­ni PEN? Te­hno­lo­ški gle­da­no, reč je o Olympus‑ovoj re­ali­za­ci­ji mo­gućnos­ti ko­je pru­ža no­vi micro 4/3 for­mat, ko­ji za­hva­lju­jući eli­mi­na­ci­ji pen­ta­pri­zme sa o­gle­da­lom i op­tičkog tra­ži­la omo­gućava da­le­ko kom­pak­tni­je di­men­zi­je te­la apa­ra­ta i op­ti­ke, ne­go što je to slučaj kod DSLR mo­de­la. S dru­ge stra­ne, ve­ličina sen­zo­ra os­ta­je is­ta, što u spo­ju sa kva­li­te­tnom op­ti­kom re­zul­tu­je fo­to­gra­fi­ja­ma ka­kve bis­te očeki­va­li od ne­kog DSLR apa­ra­ta, a činje­ni­ca da je op­ti­ka i­zme­nji­va da­je vam is­tu flek­si­bil­nost i kre­ativ­ne mo­gućnos­ti.

Da li je ovo mo­žda for­mu­la ko­ja će pri­vući značajan deo ko­ri­sni­ka DSLR apa­ra­ta? Oni ko­ji su već na­vi­kli na mo­gućnos­ti i ko­ri­snički in­ter­fejs DSLR apa­ra­ta ve­ro­va­tno će se te­ško po­mi­ri­ti sa ne­kim kom­pro­mi­si­ma ko­je micro 4/3 na­meće (pre sve­ga na od­sus­tvo op­tičkog tra­ži­la i spo­ri­je fo­ku­si­ra­nje), ali je vrlo ve­ro­va­tno da će E‑P1 i nje­go­vi na­sle­dni­ci pri­vući značajan broj onih ko­ji­ma je po­tre­ban vi­sok kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja, a o­kle­va­ju da uđu u DSLR svet pre sve­ga zbog ga­ba­ri­ta i ma­se apa­ra­ta. Po di­men­zi­ja­ma i te­ži­ni E‑P1 je čak ne­što kom­pak­tni­ji od većine mo­de­la ul­tra­zum kla­se kom­pak­tnih apa­ra­ta, ali je kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja ko­je da­je da­le­ko is­pred bi­lo čega što kom­pak­tni ul­tra­zum mo­že da po­nu­di. Do­du­še, ras­pon o­snov­ne op­ti­ke je ma­nji, ali nje­na i­zme­nji­vost pru­ža izu­ze­tnu kon­cep­cij­sku flek­si­bil­nost, nu­deći mo­gućnost da uz po­moć adap­te­ra čak ko­ris­ti­te i o­bjek­ti­ve na­me­nje­ne DSLR 4/3 mo­de­li­ma, ši­reći ta­ko po­lje pri­me­ne E‑P1 i na ono što je i dan-da­nas ne­dos­tu­pno u sve­tu kom­pak­tnih apa­ra­ta, na primer. rad sa o­bjek­ti­vi­ma ko­ji da­ju ul­tra ši­ro­ko vi­dno po­lje.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Olympus-E-P1-data Olympus je u star­tu pro­mo­vi­sao dva o­bjek­ti­va spe­ci­jal­no prav­lje­na za E‑P1 – stan­dar­dni zum ras­po­na 14‑42 mm i tzv. pancake o­bjek­tiv fik­sne ži­žne da­lji­ne 17 mm, tan­kog pro­fi­la, sa ko­jim su di­men­zi­je ovog apa­ra­ta im­pre­siv­no ma­le. Čak i stan­dar­dni 14‑42 mm o­bjek­tiv ima mo­gućnost da se, pov­lačenjem zgo­dno pos­tav­lje­nog kli­zećeg osi­gu­rača, ka­da je apa­rat is­ključen uvuče, svo­deći se na du­bi­nu od par cen­ti­me­ta­ra. U sklo­pu po­nu­de do­da­tne o­pre­me za E‑P1, uz blic, vrlo le­po di­zaj­ni­ra­nu tor­bi­cu od bru­še­ne ko­že u re­tro ma­ni­ru, op­tičko tra­ži­lo za ko­rišćenje sa 17 mm o­bjek­ti­vom (mon­ti­ra se u hotshoe le­ži­šte za blic) i adap­ter za 4/3 o­bjek­ti­ve; mo­že se do­bi­ti i adap­ter za OM o­bjek­ti­ve, ko­ji vam omo­gućava da is­ko­ris­ti­te i sta­ri­ju op­ti­ku sa Olympus SLR apa­ra­ta ko­ji ko­ris­te film. U­krat­ko, no­vi PEN nu­di za­is­ta im­pre­siv­ne mo­gućnos­ti kon­fi­gu­ri­sa­nja, ali ka­ko on ra­di?

Za ne­ko­li­ko da­na ra­da sa njim na­pra­vi­li smo sko­ro hi­lja­du fo­to­gra­fi­ja i kad god smo sli­ke sa kar­ti­ce pre­ba­ci­li na računar (Olympus je za ovaj mo­del pre­šao na stan­dar­dne SD(HC) kar­ti­ce), po­no­vo bi­smo se odu­še­vi­li nji­ho­vim i­zgle­dom. Dis­kre­tno veća ko­ličina šu­ma u o­dno­su na kon­ku­ren­ci­ju ko­ju pro­i­zvo­de Olympus‑ovi Li­ve­MOS sen­zo­ri kod E‑P1 je o­dlično fil­tri­ra­na, pa čak i fo­to­gra­fi­je na­prav­lje­ne u u­slo­vi­ma sla­bi­jeg sve­tla i­zgle­da­ju ube­dlji­vo. To­me do­pri­no­si i kva­li­te­tno im­ple­men­ti­ra­na op­tička sta­bi­li­za­ci­ja (tri ra­zličita mo­da), ko­ja upo­tre­bu sta­ti­va u većini si­tu­aci­ja čini i­zli­šnom. Iako je fo­ku­si­ra­nje ne­mi­nov­no spo­ri­je u o­dno­su na DSLR apa­ra­te, ono je vrlo pre­ci­zno, ta­ko da se u nje­ga mo­že­te pot­pu­no po­u­zda­ti – na tes­tu ni­smo ima­li ni­ti je­dnu po­gre­šno fo­ku­si­ra­nu fo­to­gra­fi­ju. Kon­trast na fo­to­gra­fi­ja­ma je o­dličan, a i me­re­nje sve­tla je i­zvan­re­dno pre­ci­zno, pa eli­mi­ni­še ri­zik od pre­ek­spo­ni­ra­nos­ti i po­tre­bu za ručnim kom­pen­zo­va­njem ek­spo­zi­ci­je. Auto­mat­ski ba­lans be­log fun­kci­oni­še sjaj­no, a o­dlične mo­gućnos­ti kon­tro­le ko­lo­ri­ta, kao i do­da­tni art fil­te­ri za pro­ce­si­ra­nje fo­to­gra­fi­je u re­al­nom vre­me­nu (spe­ci­ja­li­tet Olympus‑a) po­ka­zu­ju se vrlo ko­ri­sni ka­da vam, re­ci­mo, za­tre­ba me­ko sve­tlo.

Pročitajte i:  Olympus menja ime u OM System

Ko­ri­snički in­ter­fejs apa­ra­ta je do­bar, ma­da iz per­spek­ti­ve DSLR ko­ri­sni­ka ma­lo os­ku­dan – tu su sa­mo tas­ter za „za­ključava­nje“ ek­spo­zi­ci­je i fo­ku­sa (AEL/AFL), kao i pro­gra­ma­bil­ni Fn tas­ter. Za po­hva­lu je je što pos­to­je dva jog‑dial točkića – je­dan pod pal­cem pri vrhu apa­ra­ta, dok je dru­gi oko kur­sor­skog kru­ga – što olak­ša­va ma­nu­el­ni rad sa apa­ra­tom. Do­du­še, po­je­di­ne op­ci­je ko­je na­pre­dni­ji ko­ri­sni­ci vo­le da im bu­du pri ru­ci „za­ko­pa­ne“ su u me­ni, kao na pri­mer bracketing. No to su si­tni­ce ko­je ne mo­gu da na­ru­še op­šti uti­sak da je PEN apa­rat ko­ji je ve­oma za­bav­no ko­ris­ti­ti, ko­ji će je­dna­ko za­do­vo­lji­ti ko­ri­sni­ke sa sti­lom, ko­ji tra­že ne­što ori­gi­nal­no i dru­gačije od sve­ga do sa­da, kao i one ko­ji­ma je po­tre­ban o­zbi­ljan kva­li­tet sa što je mo­guće ma­njim di­men­zi­jama.

Olympus PEN E‑P1

Re­zo­lu­cija

12,3 Mp

Ve­ličina sen­zora

18×13,5 mm

Gus­ti­na tačaka sen­zora

5,1 Mp/cm2

ISO ras­pon

100‑6400

Tip sen­zora

Li­ve­MOS

Mul­ti­p. ži­žne da­ljine

2

IS (op­t. sta­bi­li­za­ci­ja)

da (sen­zor)

LCD dis­plej

3“

Re­zo­lu­ci­ja dis­pleja

230000 p

Vi­deo-kli­povi

1280×720 (30 fps)

HDMI

Da

Tip me­mo­rij­ske kar­tice

SD

Ba­te­rija

Li Ion (BLS‑1)

Di­men­zije

121×70×36 mm

Masa

355 g

www.olympus.rs

 PC Press

Facebook komentari:

Tagovi: ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...