PC Press: OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PCPress-157-Office2010-2-OneNote OneNote i Ribbon se odlično slažu, ali to nije jedina novina ovog korisnog programa

Dragan Grbić

Priči ni­kad kra­ja: po­kušaćemo da prikažemo neke no­vos­ti u dru­gim pro­gra­mi­ma sis­te­ma Microsoft Office 2010. Outlook 2010 je do­bio ri­bon na svim ni­vo­ima: u sva­koj gru­pi po­da­ta­ka ćete vi­de­ti četi­ri kar­ti­ce na ri­bo­nu, gde kar­ti­ca Home sadrži niz kon­tek­stu­al­no o­dređenih ko­man­di. Naj­za­nim­lji­vi­ji de­talj na ri­bo­nu je pa­le­ta Quick Steps u ko­joj možete brzo bi­ra­ti među de­set ras­po­loživih ko­man­di sa pra­tećim a­tri­bu­ti­ma, po­put do­de­le o­dređene ka­te­go­ri­je za stav­ku, pre­mešta­nja u o­dređeni fol­der itd. Brze ko­ra­ke možete i pre­ure­di­ti bi­ra­njem među pe­tna­es­tak ka­te­go­ri­ja ak­tiv­nos­ti; nešto što ste ra­ni­je pos­ti­za­li sa dva ili tri ko­ra­ka sa­da možete i­zves­ti je­dnim je­di­nim kli­kom. Naj­zad možete zu­mi­ra­ti sadržaj o­kna za pre­gled po­ru­ka, a kako je usa­glašava­nje ra­dnog okruženja sa os­tat­kom pa­ke­ta ko­načno, to znači da ne­ma više onog ka­fki­jan­ski or­ga­ni­zo­va­nog di­ja­lo­ga Options.

Ri­bon je „le­gao“ u OneNote kao da ni­kad ni­je ni bi­lo dru­gačije. Osim te no­vos­ti, be­ležni­ce ima­ju no­vi for­mat; po­nuđen je in­ter­fejs za brzu pro­me­nu i­zmeđu dva for­ma­ta, ali tek tre­ba da u­tvrdi­mo ka­kvi su po­ten­ci­jal­ni gu­bi­ci. A ko­ri­sni­ci Tablet PC računa­ra će bi­ti u pri­li­ci da sa­zna­ju ka­ko fun­kci­onišu mo­du­li Ink to Text i Ink to Math.

Pročitajte i:  Windows 11 otežava prelazak sa Edge-a na alternativne browser-e

Na­pre­do­va­njem in­te­gri­sa­nih po­slov­nih sis­te­ma u po­nu­di kompanije Microsoft, InfoPath je došao na svo­je. Po­de­ljen je na dva pro­gra­ma, što ima smi­sla jer ima ma­nje onih ko­ji će pra­vi­ti i me­nja­ti sadržaje o­bra­za­ca u pro­gra­mu InfoPath Designer ne­go onih ko­ji će ko­ris­ti­ti InfoPath Editor za a­kvi­zi­ci­ju po­da­ta­ka. Ri­bon nesumnjivo do­pri­no­si efi­ka­snos­ti pri uređenju o­bra­za­ca, a in­te­gra­ci­ja Ink fun­kci­ja je pot­pu­ni­ja, što znači lakši rad sa Tablet PC računa­ri­ma.

Su­deći po pro­me­na­ma ra­dne površine, ne­ja­sno je u kom sme­ru ide Publisher. Ni­je to­me kri­vo pri­sus­tvo ri­bo­na, već željena cilj­na gru­pa. Ovaj pro­gram se o­braća ko­ri­sni­ci­ma u ma­lim po­slov­nim sis­te­mi­ma ko­ji ni­su vični pro­fe­si­onal­nim ala­ti­ma za pre­lom pu­bli­ka­ci­ja. Nji­ma je od ve­li­ke ko­ris­ti to što u Publisher‑u 2007 ima­ju o­kno ko­je ih vo­di kroz fa­ze ra­zvo­ja pu­bli­ka­ci­je, ali u bu­dućoj ver­zi­ji pro­gra­ma nismo uspeli da nađemo tu opciju. Zbog tog ne­dos­tat­ka, ne možemo dati sud o no­vom Publisher‑u. Iz sličnih ra­zlo­ga o­dlažemo i priču o sis­te­mu SharePoint Workspace 2010 – test na je­dnom računa­ru ne­ma smi­sla.

Pročitajte i:  Microsoft Teams: Nova funkcija za lakše deljenje sadržaja

PC Press


U susret paketu Office 2010 (pre-beta preview):

Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Odgovori tek slede – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded


Facebook komentari:

Tagovi: ,