PC Press: Photomatix – magija HDR‑a

PCPress-Photomatix-details enhancer HDR, te­hni­ka ko­jom se iz fo­to­gra­fi­ja načinje­nih u ne­po­volj­nim sve­tlo­snim u­slo­vi­ma i­zvlači mak­si­mum, za većinu fotoamatera je još uvek ap­strak­ci­ja. Uz Pho­to­ma­tix Pro sve je mnogo jednostavnije — Aleksandar Veljković

Da bis­te uži­va­li u bla­go­de­ti­ma HDR (high dynamic range) fo­to­gra­fi­je, po­tre­bno je da vaš fo­to­apa­rat omo­gućava sni­ma­nje u exposure bracketing mo­du. Op­ci­ja se ve­oma ret­ko sreće na kom­pak­tnim apa­ra­ti­ma, dok je na DSLR mo­de­li­ma po­dra­zu­me­va­juća. Bracketing je sni­ma­nje vi­še uzas­to­pnih (obično 2‑3) sli­ka is­te sce­ne, pri čemu će na sva­kom na­re­dnom snim­ku ne­ki od ključnih pa­ra­me­ta­ra bi­ti va­ri­ran na o­sno­vu una­pred pos­tav­lje­nog pra­vi­la, ka­ko bi se do­bio ra­zličit fo­to-za­pis.

Šta je bra­cke­ting?

Va­ri­jan­ta ove te­hni­ke za o­bra­du u HDR so­ftve­ru, exposure bracketing, va­ri­ra ek­spo­zi­ci­ju, ka­ko bi se uz nor­mal­no ek­spo­ni­ran sni­mak do­bio i je­dan pre­ek­spo­ni­ran, o­dno­sno je­dan po­dek­spo­ni­ran. Apa­ra­ti najčešće omo­gućava­ju da se ek­spo­zi­ci­ja koriguje u ras­po­nu +‑2 EV, a na ne­kim mo­de­li­ma čak i vi­še od to­ga. Za mak­si­mal­no po­većanje di­na­mičkog ras­po­na i mo­gućnost do­bi­ja­nja go­to­vo dra­ma­tično efek­tnih sni­ma­ka, većina fo­to­gra­fa pre­fe­ri­ra da pri bracketing‑u ko­ris­ti mak­si­mal­nu po­drža­nu vre­dnost pro­me­ne ek­spo­zi­ci­je.

Da bi va­ši snim­ci na­prav­lje­ni u bracketing mo­du bi­li upo­tre­blji­vi za HDR o­bra­du, od ključne je va­žnos­ti da ne bu­de po­me­ra­nja ka­dra ili o­bje­ka­ta u ka­dru (tra­ži se mir­na ru­ka, a naj­bo­lje je da se ova te­hni­ka ra­di sa sta­ti­va). Da­kle, bracketing ni­ka­ko ni­je po­go­dan za sni­ma­nje di­na­mičnih sce­na i o­bje­ka­ta u po­kre­tu, dok je pri sni­ma­nju pej­za­ža za­slu­žan za snim­ke ko­ji­ma ste se di­vi­li, go­to­vo ne ve­ru­jući da je ta­kav ka­dar za­is­ta mo­guć. Za sni­ma­nje u kon­tra­sve­tlu ili u­slo­vi­ma ja­kog kon­tras­ta gde že­li­te da i tam­ni i sve­tli de­lo­vi ka­dra očuva­ju mak­si­mum de­ta­lja HDR je prak­tično ne­za­me­njiv – ni­ka­da se o­bra­dom RAW ma­te­ri­ja­la iz je­dnog snim­ka ne mo­že pos­tići ras­pon di­na­mi­ke i fi­noća ko­lo­ri­ta ko­ju do­bi­ja­te ka­da na pra­vi način spo­ji­te tri ra­zličito ek­spo­ni­ra­ne fo­to­gra­fi­je. Tu na sce­nu stu­pa so­ftver, o­dno­sno mo­gućnos­ti o­bra­de ko­ju vam on pru­ža.

Pročitajte i:  Adobe i Smithsonian muzej prave AR izložbu života u okeanima

Pos­to­je ra­zni pro­gra­mi na­me­nje­ni HDR o­bra­di fo­to­gra­fi­ja, a Adobe Photoshop je nu­di kao svo­ju stan­dar­dnu op­ci­ju. Bo­lja kon­tro­la, uz vi­še op­ci­ja i veće mo­guće va­ri­ja­ci­je u kraj­njem re­zul­ta­tu mo­gu se pos­tići ne­kim od na­men­skih pro­gra­ma za HDR o­bra­du. Naj­po­pu­lar­ni­ji se zo­ve Photomatix, a u tre­nut­ku pi­sa­nja ovog tek­sta ak­tu­el­na ver­zi­ja no­si o­zna­ku 3.2.1.

Pho­to­ma­tix za poče­tnike

PCPress-Photomatix-Generate HDRZa ra­zli­ku od mno­gih pro­gra­ma ko­ji vas u star­tu zbu­nju­ju mno­štvom op­ci­ja, Photomatix je prav­ljen ta­ko da nji­me ov­la­da­te vrlo brzo, a i­zvan­re­dno kon­ci­pi­ra­ni tu­to­ri­jal ko­ji je sas­tav­ni deo pro­gra­ma će vas ko­rak po ko­rak vo­di­ti kroz taj­ne HDR o­bra­de i na vrlo ja­san način vam o­bja­sni­ti sve bi­tne poj­mo­ve ka­ko bis­te iz ove te­hni­ke i­zvu­kli mak­si­mum. Ka­da o­tvo­ri­te Photomatix, za­tičete pra­zan e­kran sa Workflow shortcuts pro­zo­rom ko­ji nu­di četi­ri op­ci­je, pri čemu Tone Mapping pred­stav­lja dru­gu fa­zu o­bra­de, na­kon što uve­ze­te si­rov ma­te­ri­jal.

Pos­to­je dva o­snov­na načina da spo­ji­te va­še ra­zličito ek­spo­ni­ra­ne snim­ke u je­dnu fo­to­gra­fi­ju: Generate HDR image i Exposure blending. Ako ima­te za cilj pu­ko pro­ši­re­nje di­na­mičkog ras­po­na bez do­da­tnih in­ter­ven­ci­ja na ko­lo­ri­tu i sti­li­za­ci­ji kraj­njeg re­zul­ta­ta, bićete za­do­volj­ni učin­kom je­dnos­tav­ni­je te­hni­ke Exposure blending. Ov­de se ra­di o sličnoj te­hni­ci o­bra­de kao onoj pri ko­rišćenju Highlights & Shadows op­ci­je Photoshop‑a, s tim što je re­zul­tat da­le­ko efek­tni­ji i re­alis­tični­ji, po­što ras­po­la­že­te pro­ši­re­nim di­na­mičkim ras­po­nom ko­ji vam do­no­se tri ra­zličito ek­spo­ni­ra­na snim­ka. Ka­da o­tvo­ri­te HDR ba­te­ri­ju sni­ma­ka u ovoj te­hni­ci na ras­po­la­ga­nju vam je pet mo­do­va Highlights & Shadows po­de­ša­va­nja, od pot­pu­nog u­pro­sečenja i auto­ma­ti­ke, do mo­gućnos­ti da ma­nu­el­no fi­no pos­ta­vi­te bi­lo ko­ji od se­dam re­le­van­tnih pa­ra­me­ta­ra (accentuation, blending point, shadows, color saturation, white clip, black clip, midtone).

Pročitajte i:  Raste onlajn inflacija, pokazuje Adobeov izveštaj

Ako že­li­te pot­pu­nu kon­tro­lu nad čita­vim ni­zom pa­ra­me­ta­ra (u­ključujući i tem­pe­ra­tu­ru bo­je i fi­nu re­gu­la­ci­ju ton­skih ras­po­na) i ne us­tručava­te se da va­še fo­to­gra­fi­je de­lu­ju kao da su di­gi­tal­no o­brađene, iza­be­ri­te op­ci­ju Generate HDR image, ko­ja nu­di dve ra­zličite me­to­de pro­ce­si­ra­nja – Details Enhancer i Tone. Na­kon i­zbo­ra fo­to­gra­fi­ja sa ko­ji­ma že­li­te da ra­di­te po­jav­lju­je se di­ja­log ko­ji nu­di o­snov­ne ko­rek­ci­je, npr. re­duk­ci­ju šu­ma i hro­mat­skih abe­ra­ci­ja, po­rav­na­nja sni­ma­ka i u­kla­nja­nja „du­ho­va“ nas­ta­lih po­me­ra­njem o­bje­ka­ta i­zmeđu ka­dro­va. Iz tog di­ja­lo­ga mo­že­te kon­tro­li­sa­ti pa­ra­me­tre kon­ver­zi­je RAW sni­ma­ka, kao što je pro­me­na ba­lan­sa be­log (mo­guće i ka­sni­je kroz re­gu­la­ci­ju tem­pe­ra­tu­re bo­je) i ko­lor­nog spek­tra (Adobe RGB, sRGB, ProPhoto RGB). U za­vi­snos­ti od oda­bra­nih op­ci­ja, ini­ci­jal­na fa­za uvo­za si­ro­vog ma­te­ri­ja­la po­tra­jaće du­že ili kraće.

PCPress-Photomatix-01Taj­na je u ma­pi­ra­nju to­nova

Ka­da po prvi put u­gle­da­te spoj va­še tri fo­to­gra­fi­je, mo­žda ćete bi­ti ra­zočara­ni i pi­ta­ti se – da li je to to sve? Na­rav­no da ni­je, jer vas od kraj­njeg re­zul­ta­ta de­li naj­bi­tni­ja fa­za o­bra­de si­ro­vog ma­te­ri­ja­la, a to je ton­sko ma­pi­ra­nje. Ova fa­za od va­šeg si­ro­vog 32‑bi­tnog ma­te­ri­ja­la fi­nim re­gu­li­sa­njem pa­ra­me­ta­ra ko­lor­nog his­to­gra­ma pro­i­zvo­di 8 ili 16‑bi­tnu fo­to­gra­fi­ju u TIFF ili JPG for­ma­tu.

Na­kon što kli­kne­te na op­ci­ju Tone mapping, o­tva­ra se di­ja­log sa pa­ra­me­tri­ma gde po­no­vo mo­že­te da bi­ra­te i­zmeđu dve me­to­de ma­pi­ra­nja; prva, ko­ja pru­ža da­le­ko veće mo­gućnos­ti, zo­ve se Details Enhancer, a dru­ga da­je re­zul­ta­te slične Exposure Blending‑u (mo­že se sma­tra­ti za pro­ši­re­nu va­ri­jan­tu ove te­hni­ke) i zove se Tone Compressor.

Za go­to­vo nes­tvar­ne fo­to­gra­fi­je ka­kve ste viđali po In­ter­ne­tu za­slu­žan je Detail Enhancer. Prvi su­sret sa ovom me­to­dom ton­skog ma­pi­ra­nja de­lu­je kao na­uka, zbu­nju­jući vas sa čak 14 raspoloživih pa­ra­me­ta­ra. Sa­ve­tu­je­mo strplje­nje u nji­ho­vom is­tra­ži­va­nju – me­njaj­te je­dan po je­dan i po­ku­ša­vaj­te da shva­ti­te ka­kav je učinak. U prvi mah mo­žda nećete bi­ti za­do­volj­ni re­zul­ta­ti­ma, ali ka­da ov­la­da­te i pa­ra­me­tri­ma iz Tone Settings i Smoothing Settings sek­ci­ja, shva­tićete da vam Photomatix omo­gućava da so­ftver­ski re­kon­stru­iše­te ne ono što ste go­lim okom vi­de­li, već ono što ste za­mi­šlja­li dok ste fo­to­gra­fi­sa­li neku sce­nu!

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Te­melj­no ili auto­mat­ski?

Za i­zvlačenja mak­si­mu­ma iz sni­ma­ka načinje­nih bracketing‑om ne­op­ho­dno je da sva­koj fo­to­gra­fi­sa­noj sce­ni pris­tu­pi­te in­di­vi­du­al­no. Ako tre­ba o­bra­di­ti pu­no sni­ma­ka, za in­di­vi­du­al­ni pris­tup je­dnos­tav­no ne­ma­te vre­me­na. Tu će vam od po­moći bi­ti Batch processing op­ci­ja, ko­ja omo­gućava da pri­me­ni­te ne­ku od pre­de­fi­ni­sa­nih kom­bi­na­ci­ja po­de­ša­va­nja na sva­ka suk­ce­siv­na tri snim­ka i da vas u fol­de­ru po i­zbo­ru sačeka go­tov re­zul­tat – mo­žda ne op­ti­ma­lan, ali do­volj­no do­bar s ob­zi­rom na ulo­že­ni trud.

Ako smo ovim tek­stom us­pe­li da vas za­in­tri­gi­ra­mo da vi­di­te šta Photomatix Pro mo­že da ura­di za va­še di­gi­tal­ne us­po­me­ne, naj­bo­lje je da po­se­ti­te www.hdrsoft.com i pre­u­zme­te trial ver­zi­ju pro­gra­ma, ko­ja je pot­pu­no fun­kci­onal­na i vre­men­ski ne­o­gra­ničena, a ra­zli­ku­je se od re­gis­tro­va­ne ver­zi­je po to­me što na sva­ku fo­to­gra­fi­ju pos­tav­lja svoj watermark lo­go. Uko­li­ko oni­me što ste vi­de­li bu­de­te za­do­volj­ni, pro­gram mo­že­te ku­pi­ti on‑line po ce­ni od 99 do­la­ra. Po­red Photomatix Pro so­ftve­ra na is­tom mes­tu mo­že­te na­ba­vi­ti i Tone Mapping plugin za Photoshop, ko­ji vam omo­gućava da ključnu kom­po­nen­tu ovog sjaj­nog so­ftve­ra in­te­gri­še­te u pro­gram ko­jim ste, po­put većine fo­to­gra­fa, na­vi­kli da ra­di­te.

Photomatrix Pro, cena 99 dolara u online kupovini. Link za preuzimanje: www.hdrsoft.com
Probna verzija je besplatna i vremenski neograničena, ali na fotografije postavlja svoj znak (watermark).

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,

Aleksandar Veljković

My site says it all...