BIZIT 2022

PC Press: photoshopdisasters.blogspot.com

PCPress-photoshopdisasters

photoshopdisasters.blogspot.com

Ko­li­ko pu­ta smo bi­li sve­do­ci tra­pa­vih gra­fičkih re­še­nja ra­znih re­kla­ma po časo­pi­si­ma i no­vi­na­ma? Mno­ga i­zda­nja su, u te­žnji da sma­nje tro­ško­ve pro­duk­ci­je, spus­ti­la kri­te­ri­ju­me i za­po­sli­la sa­mo­uke gra­fičare ko­ji tra­pa­vo o­brađuju ma­te­ri­jal.

Činje­ni­ca da po­zna­ju ne­ko­li­ko tri­ko­va Photoshop‑a ne znači da po­zna­ju i sve taj­ne za­na­ta i da mo­gu da pra­ve upo­tre­blji­ve i i­zbru­še­ne fo­to­mon­ta­že. Lo­še sen­ke, fan­tom­ski os­ta­ci od­stra­nje­nih de­lo­va sli­ka, ne­pra­vil­na pre­li­va­nja bo­ja, ne­uje­dnačena o­štri­na, lo­še pro­por­ci­je i hi­lja­de dru­gih si­tni­ca ot­kri­va­ju tra­pa­ve in­ter­ven­ci­je.

Sajt, za­rad bo­lje re­pu­ta­ci­je za­na­ta, po­ku­ša­va da kroz ka­ri­ki­ra­nje pod­sta­kne auto­re da ma­lo vi­še o­bra­te pa­žnju na ono što ra­de. Svi ne­sa­ve­sni auto­ri mo­ra­ju da bu­du sve­sni da će ne­ko nji­hov ne­mar sa za­do­volj­stvom ot­kri­je i po­ka­že prstom ta­ko da svi pri­me­te alj­ka­vost.

Ako i sa­mi ot­kri­je­te da mo­del na ne­koj re­kla­mi ima ne­pro­por­ci­onal­no ve­li­ku gla­vu ili bo­re „is­pe­gla­ne“ sa­mo na je­dnoj stra­ni li­ca slo­bo­dno ma­te­ri­jal po­ša­lji­te auto­ri­ma saj­ta. A bi­se­re iz IT sve­ta mo­že­te da po­ša­lje­te i na­šoj „Ve­droj stra­ni“…

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Komentar: Panta Rei
SBB

Tagovi: , , ,