ASUS ROG Flow

PC Press: Poken – elek­tron­sko ru­ko­vanje

POKEN_product-images De­ša­va­lo vam se da na ne­koj kon­fe­ren­ci­ji, saj­mu ili se­mi­na­ru upo­zna­te po­ten­ci­jal­nog kli­jen­ta i sa uža­som shva­ti­te da kod se­be ne­ma­te ni­je­dnu vi­zit­kar­tu. Ako je za ute­hu, i od ove si­tu­aci­je pos­to­ji ne­pri­ja­tni­ja – pro­me­ni­li ste do­men Web saj­ta, ali na vi­zit­kar­ti i da­lje pi­še .co.yu.

U ta­kvim si­tu­aci­ja­ma, os­ta­je vam da se bo­lje pri­pre­mi­te za dru­gi uti­sak. Ili, ako vam se ovo čes­to de­ša­va, da na­ba­vi­te po­moćni­ka ko­ji neće bi­ti te­ži od 10 gra­ma, ko­ji ćete moći da okačite za ključeve i ko­ji će u se­bi ima­ti sve va­še po­dat­ke. Taj po­moćnik se ne zo­ve USB flash drive, već Poken.

Poken omo­gućava da ra­zme­nju­je­te kon­takt‑de­ta­lje i je­dnim „elek­tron­skim ru­ko­va­njem“ pre­u­zme­te tuđe. Sas­ta­vi­te svoj Poken dlan na Poken dlan oso­be s ko­jom ra­zme­nju­je­te po­dat­ke i „evo ru­ka“ – već ste po­ve­za­ni. Pri tom, ka­da god bu­de­te pro­me­ni­li ne­ku in­for­ma­ci­ju na va­šoj di­gi­tal­noj vi­zit­kar­ti, ona će auto­mat­ski bi­ti pre­ne­ta i va­šim po­slov­nim par­tne­ri­ma, pri­ja­te­lji­ma (s ko­ji­ma ste ra­zme­ni­li kon­takt) i uvek ćete ima­ti ak­tu­el­ne po­dat­ke.

Je­dnos­tav­ni­ja va­ri­jan­ta Poken‑a zo­ve se Spark i pri­hva­ta 64 kon­tak­ta, ko­je ka­sni­je mo­ra­te pre­ba­ci­ti u računar (za­pra­vo, na Poken‑ov Web sajt) i o­slo­bo­di­ti pros­tor za no­ve kon­tak­te. Ovaj mo­del ko­šta 1.700 di­na­ra, a mo­že­te oda­bra­ti i ver­zi­ju Pulse sa 2 GB me­mo­ri­je, za ko­ju tre­ba i­zdvo­ji­ti oko 3.000 di­na­ra.

www.po­ken.rs

Facebook komentari:
BIZIT Seminar

Tagovi: , ,