PC Press: Recuva – Pov­ra­tak o­bri­sa­nih

PCPress-Recuva Recuva je de­lo kom­pa­ni­je Piriform, ko­ji je po­zna­ta po o­dličnom pro­gra­mu za čišćenje dis­ka CCleaner. Recuva (čita se kao recover) slu­ži za vraćanje po­da­ta­ka ko­ji su o­bri­sa­ni i to ne sa­mo iz Recycle Bin‑a, već sa bi­lo kog mes­ta na dis­ko­vi­ma. Ovaj so­ftver­ski alat je na ne­ki način do­pu­na pro­gra­mu za bri­sa­nje – ako ste o­bri­sa­li ne­što što ne tre­ba, na ovaj način mo­že­te pro­ba­ti da to pov­ra­ti­te. Recuva mo­že bi­ti od ve­li­ke ko­ris­ti u si­tu­aci­ja­ma ka­da sa o­štećenog ili for­ma­ti­ra­nog USB dis­ka tre­ba i­zvući sta­re po­dat­ke. Da bi priča bi­la pot­pu­na, Recuva mo­že da si­gur­no i bes­pov­ra­tno o­bri­še da­to­te­ke ko­je že­li­te da traj­no u­klo­ni­te.

Po­put dru­gih sličnih pro­gra­ma, Recuva ko­ris­ti činje­ni­cu da ka­da Windows o­bri­še ne­ku da­to­te­ku, nje­ni de­lo­vi os­ta­ju na hard dis­ku sve dok ne bu­du pre­pi­sa­ni ne­kim dru­gim po­da­ci­ma. Recuva pre­tra­žu­je iza­bra­ne dis­ko­ve i fol­de­re, a mo­že­te tra­ži­ti o­dređeni tip (sli­ke ili do­ku­men­ta) ili sve da­to­te­ke. Po zav­ršet­ku ske­ni­ra­nja, biće pri­ka­zan spi­sak pro­nađenih da­to­te­ka, sa o­snov­nim in­for­ma­ci­ja­ma i pro­ce­nom da li bi vraćanje mo­glo da bu­de us­pe­šno.

Pročitajte i:  Microsoft priprema jeftin Surface Laptop i Windows 11 SE

Sva­ki po­ku­šaj vraćanja o­bri­sa­nog naj­bo­lje je pro­ba­ti što pre, po­što se vre­me­nom po­većava ve­ro­va­tnoća da Windows ne­ke po­dat­ke sni­mi na is­ti deo dis­ka. Uko­li­ko Recuva na­pi­še da je mo­gućnost vraćanja lo­ša i da je da­to­te­ka pre­pi­sa­na ne­kim dru­gim po­da­ci­ma, šan­se da vra­ti­te o­bri­sa­no su mi­ni­mal­ne.

Pro­gram Recuva je pot­pu­no bes­pla­tan i za ličnu i za ko­mer­ci­jal­nu upo­tre­bu. Po­dra­zu­me­va­na in­sta­la­ci­ja u­ključuje Yahoo! Toolbar, pa ako že­li­te da i­zbe­gne­te pro­me­nu kon­fi­gu­ra­ci­je svog Web browser‑a, pre­po­ručuje­mo da ovu op­ci­ju is­ključite. Uz pro­gram sti­že po­drška za veći broj je­zi­ka, u­ključujući sprski u ćiri­ličnoj va­ri­jan­ti, uz ne­ko­li­ko pro­pus­ta u pre­vo­du. Re­cu­va se mo­že in­sta­li­ra­ti sa na­šeg DVD‑a broj 159, a za do­da­tne in­for­ma­ci­je mo­že­te po­se­ti­ti www.recuva.com.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,