PC Press: Safari – browser sa uku­som ja­buke

PCPress-Safari1 Si­tu­aci­ja na trži­štu Web browser‑a sve je za­nim­lji­vi­ja. Po­red po­zna­tih i­grača ko­ji za­uzi­ma­ju naj­veći deo trži­šta (Internet Explorer i Firefox), Google Chrome pos­ta­je sve po­pu­lar­ni­je re­še­nje ko­je je na lis­ta­ma već pres­ti­glo pro­gram Opera, a sa­da je Apple kre­nuo sa in­ten­ziv­nom pro­mo­ci­jom svog sta­rog pro­gra­ma u no­vom ru­hu – Safari ver­zi­je 4.

Ko­ri­sni­ci­ma Macintosh‑a Safari je već go­di­na­ma po­znat kao stan­dar­dni pro­gram za pris­tup sa­drža­ji­ma na Web‑u. Po ne­kim sta­tis­ti­ka­ma reč je o trećem naj­ra­ši­re­ni­jem Web browser‑u u sve­tu, sa ude­lom da­le­ko iza IE i Firefox‑a, ali ipak značaj­nim. Do sa­da je za ovu vi­so­ku po­zi­ci­ju na lis­ti bi­la za­slu­žna po­pu­lar­nost ve­ri­ja za Mac i iPhone, dok ver­zi­ja za Windows ni­je priv­lačila mno­go in­te­re­so­va­nja. No­vi Safari do­no­si ne­ko­li­ko vi­zu­el­nih pro­me­na, bo­lje u­kla­pa­nje u Windows o­kru­že­nje i ono što Apple po­se­bno na­gla­ša­va – no­vi brzi sis­tem za o­bra­du i pri­kaz Web sa­drža­ja. Na­ziv ovog sis­te­ma je Nitro Engine i Apple tvrdi da je pri i­zvrša­va­nju JavaScript ko­da ne­ko­li­ko pu­ta brži čak i od Firefox‑a, ali u re­al­nim u­slo­vi­ma ra­zli­ka neće bi­ti to­li­ko pri­me­tna.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

PCPress-Safari2 Safari ima sve op­ci­je ko­je se da­nas očeku­ju od pro­gra­ma za rad na In­ter­ne­tu. To u­ključuje pri­kaz sa­drža­ja na o­dvo­je­nim stra­na­ma (ta­bo­vi­ma), op­ci­je za rad sa lis­tom za­be­le­že­nih lo­ka­ci­ja, po­se­ban o­kvir za brzo po­zi­va­nje saj­to­va za pre­tra­ži­va­nje, blo­ki­ra­nje is­kačućih pro­zo­ra, po­dršku za naj­no­vi­je stan­dar­de, itd. Ver­zi­ja 4 do­ne­la je vi­še no­vi­na od ko­jih je sva­ka­ko na­je­fek­tni­ja ona ko­ja će vas dočeka­ti pri prvom star­to­va­nju pro­gra­ma – Top Sites. Ova op­ci­ja nu­di pri­kaz uma­nje­nog sa­drža­ja omi­lje­nih lo­ka­ci­ja u vi­še re­do­va i ko­lo­na sa efek­tom kao da gle­da­te u ra­zličite e­kra­ne. Pri­kaz uma­nje­nih stra­ni­ca ko­ris­ti se i pri kre­ta­nju kroz is­to­ri­ju po­sećenih lo­ka­ci­ja ili lis­tu bookmark lin­ko­va.

Oni­ma ko­ji su na­vi­kli na Internet Explorer ili Firefox, Safari ne nu­di ne­ke ključne pre­dnos­ti, ali je sva­ka­ko za­nim­ljiv pro­gram ko­ji tre­ba po­gle­da­ti. Po­put dru­gih browser‑a, Safari je bes­pla­tan i mo­že­te ga in­sta­li­ra­ti iz PC Internet sek­ci­je na­šeg DVD‑a broj 157, a najno­vije ver­zi­je potražite na www.apple.com/safari/.

PC Press


www.pcpress.info is optimized for viewing with:

  • Microsoft Internet Explorer versions 8, 7 and 6
  • Mozilla Firefox versions 3.xx and 2.xx
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Opera versions 10, 9 and 8
  • Mobile WAP browsers versions 2.xx and 1.xx
Pročitajte i:  Uvodnik: 40 godina PC računara - kakva je budućnost?

Please, follow the content – PC Press Team


Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,