PC Press: Samsung i7500 Galaxy

PCPress_samsung_I7500 Galaxy_PC Sam­sung i7500 Ga­laxy i­zgle­da kon­ven­ci­onal­no, ta­nak je sa­mo 12 mm, a adut mu je Sam­sungA­cti­ve Ma­trix OLED e­kran ko­ji, osim i­zvan­re­dnog pri­ka­za bo­ja, ka­rak­te­ri­šu ve­li­ka ot­por­nost na pa­do­ve i ma­la po­trošnja — Marko Savković

Samsung ima ve­li­ke am­bi­ci­je ka­da je u pi­ta­nju nji­hov prvi te­le­fon sa Google Android ope­ra­tiv­nim sis­te­mom. i7500 Ga­laxy i­zgle­da kon­ven­ci­onal­no i ne­upa­dlji­vo, sme­šten je u crno sjaj­no kući­šte sa bla­go za­o­blje­nim ivi­ca­ma, a tan­ko je sve­ga 12 mm, što je re­kord među Android mo­de­li­ma. Is­pod e­kra­na su fun­kcij­ski tas­te­ri, ka­rak­te­ris­tični za ovu plat­for­mu. Na­vi­ga­ci­oni tas­ter je kla­sični pe­to­smer­ni, što je za sva­ku po­hva­lu. S le­ve stra­ne su tas­te­ri za po­de­ša­va­nje jačine zvu­ka, a s de­sne za za­ključava­nje uređaja i po­kre­ta­nje fo­to­apa­ra­ta.

Te­le­fon po­kreće Qualcomm pro­ce­sor na 528 MHz (ko­ris­te ga i dru­ga dva Android te­le­fo­na na tes­tu), ko­ji u kom­bi­na­ci­ji sa 128 MB RAM‑a omo­gućava nor­mal­no fun­kci­oni­sa­nje svih a­pli­ka­ci­ja. HVGA e­kran re­zo­lu­ci­je 320×480 tre­nu­tno je je­di­na op­ci­ja ovog ope­ra­tiv­nog sis­te­ma i o­dličan je kom­pro­mis pre­ci­znos­ti i brzi­ne. Svi An­dro­id te­le­fo­ni ima­ju ka­pa­ci­ta­tiv­ni e­kran, ne­ma­ju olov­ke, a sav so­ftver je op­ti­mi­zo­van za ko­rišćenje prstom. To o­gra­ničava mo­gućnost a­pli­ka­ci­ja (uno­še­nje ve­li­ke ko­ličine bro­je­va, mo­gućnost crta­nja di­ja­gra­ma, be­le­ški…), ali s dru­ge stra­ne, omo­gućava ko­ri­sni­ci­ma da stva­ri ko­je su im u sva­ko­dnev­nom ra­du bi­tni­je oba­ve na je­dnos­ta­van način.

Pročitajte i:  Google uskoro ukida podršku za stare verzije Android OS-a

Galaxy mo­že da se po­hva­li Samsung AMO­LED (Active Matrix OLED) e­kra­nom, ko­ji, osim i­zvan­re­dnog pri­ka­za bo­ja, ka­rak­te­ri­šu ve­li­ka ot­por­nost na pa­do­ve i ma­la po­tro­šnja. I ka­me­ra se ra­zli­ku­je od kon­ku­ren­ci­je: re­zo­lu­ci­ja je 5 Mp, u­građen je auto­fo­kus a od LED bli­ca ne tre­ba očeki­va­ti mno­go, ma­da je upo­tre­bljiv u ne­kim si­tu­aci­ja­ma. Kva­li­tet fo­to­gra­fi­ja je do­bar, ali čudi od­sus­tvo na­pre­dnih po­de­ša­va­nja. I ba­te­ri­ja od 1500 mAh je za ni­jan­su jača od kon­ku­ren­ci­je. U pa­ke­tu se uz pu­njač do­bi­ja­ju fu­tro­la (ko­jom ni­smo odu­šev­lje­ni) i slu­ša­li­ce sa 3,5 mm ko­nek­to­rom, pa ljubitelji mul­ti­me­di­jal­nih mo­gućnos­ti ovog uređaja mo­gu da ko­ris­te i bi­lo ko­je dru­ge. Pu­njač pra­ti no­vo­u­svo­je­ni microUSB stan­dard, ali za­me­ra­mo što je za sva­ko pu­nje­nje (a ba­te­ri­ja pri in­ten­ziv­nom ko­rišćenju tra­je naj­vi­še dva da­na) ne­op­ho­dno po­dići po­klo­pac ko­ji šti­ti ko­nek­tor. Te­le­fon se u Srbi­ji mo­že ko­ris­ti­ti sa­mo u Telenor mre­ži, što je ja­sno na­značeno poče­tnom ani­ma­ci­jom, default me­lo­di­jom i po­za­di­nom na mo­bil­nom desktop‑u.

Dimenzije (mm)

115×56×12

Masa (g)

114

Procesor (MHz)

528

Operativni sistem

Android 1.5

Korisnički interfejs

Google

RAM (MB)

128

ROM (MB)

8192

Proširenja

microSDHC

Bluetooth / WiFi

/

Prenos podataka

H/E/G

Video- pozivi / Kamera

/ 5 Mp AF

Dijagonala ekrana

3.2”

Rezolucija ekrana

320×480

Tastatura

GPS

Baterija (mAh)

1500

Cena (din)

od 14.999

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Te­le­nor: www.te­le­nor.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,