PC Press: Samtec MPD-305HD, multimedijalna crna kutija

PCPress-157-Samtec-MPD-305HD-1 Za gle­da­nje fil­mo­va najčešće se ko­ris­te DVD ple­je­ri, ali i oni po­la­ko zas­ta­re­va­ju. Nji­ho­vo mes­to za­uzi­ma­ju me­di­ja ple­je­ri, a je­dan od kan­di­da­ta za va­šu dnev­nu so­bu je Sam­tec MPD‑305HD

Samtec‑ovi por­tabl DVD ple­je­ri po­ka­za­li su se go­to­vo ide­al­nim za na­še trži­šte – je­fti­ni su, ve­oma fun­kci­onal­ni i pri­la­gođeni na­šim u­slo­vi­ma (o­dlična po­drška za ti­tlo­ve sa na­šim slo­vi­ma sa ko­ji­ma i da­nas mno­gi ple­je­ri ima­ju pro­ble­ma). Iako je no­vi mo­del MPD‑305HD po di­men­zi­ja­ma sličan por­tabl DVD ple­je­ri­ma, ra­di se o pot­pu­no dru­gačijem uređaju ko­ji se po­ve­zu­je na te­le­vi­zor. MP3‑305HD ima mo­gućnost u­gra­dnje SA­TA hard dis­ka ko­ji ni­je ne­op­ho­dan, ali to­plo pre­po­ručuje­mo da na­ba­vi­te je­dan – sa do­da­tnom in­ves­ti­ci­jom od če­trde­se­tak ev­ra mno­go ćete po­većati upo­tre­blji­vost ple­je­ra.

Pri­me­rak ko­ji smo do­bi­li na test i­zle­da kao crna ku­ti­ja, bez mno­go o­zna­ka, ma­da će se to ve­ro­va­tno pro­me­ni­ti ka­da ple­je­ri bu­du u pro­dav­ni­ca­ma (na­da­mo se, u tre­nut­ku dok čita­te ovaj tekst). Za­dnja stra­na ima kom­po­zi­tni i kom­po­nen­tne vi­deo i­zla­ze, ste­reo ana­lo­gne audio i­zla­ze, ko­ak­si­jal­ni di­gi­tal­ni audio i­zlaz, HDMI i mre­žne ko­nek­to­re, kao i dva USB por­ta (je­dan za ve­zu sa računa­rom, a dru­gi za ek­ster­ne dis­ko­ve). Bi­lo bi bo­lje da je ovaj dru­gi port na pre­dnjoj stra­ni jer bi mu se lak­še pris­tu­pa­lo, ali se i ova­ko to mo­že la­ko re­ši­ti ko­rišćenjem pro­du­žnog USB ka­bla.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici

PCPress-157-Samtec-MPD-305HD-2 Ra­dni in­ter­fejs ple­je­ra je do­bro o­smi­šljen. Na le­voj stra­ni e­kra­na na­la­ze se o­snov­ne op­ci­je, a na de­snoj pa­ra­me­tri ko­ji pri­pa­da­ju oda­bra­noj op­ci­ji. Mul­ti­me­di­jal­ni sa­drža­ji (vi­deo ili sli­ke) mo­gu da se pri­ka­žu i u Preview pro­zo­ru. Samtec do­zvo­lja­va i po­ve­zi­va­nje na lo­kal­nu mre­žu i re­pro­duk­ci­ju fil­mo­va di­rek­tno sa računa­ra. Po­držan je i DHCP, ma­da pre­ko nje­ga ni­smo us­pe­li da um­re­ži­mo ple­jer; tek ka­da smo svim računa­ri­ma u mre­ži i sa­mom ple­je­ru ek­spli­ci­tno do­de­li­li IP a­dre­se, pro­ra­di­lo je ka­ko tre­ba. Uz ple­jer se do­bi­ja i USB wireless stick, ta­ko da je sve sprem­no i za be­žično um­re­ža­va­nje.

Po pi­ta­nju po­drža­nih for­ma­ta, MPD‑305HD se po­ka­zao sa­svim do­bro. Bez pro­ble­ma smo pri­ka­zi­va­li sli­ke i audio‑da­to­te­ke u naj­ra­zličiti­jim for­ma­ti­ma, kao i fil­mo­ve u DivX, XviD i DVD for­ma­ti­ma (VOB da­to­te­ke). U­brza­nje re­pro­duk­ci­je je do­zvo­lje­no do 32x, us­po­re­nje do 1/16x, uz na­po­me­nu da smo po prvi put vi­de­li i us­po­re­nje od 3/4x (0,75x stan­dar­dne brzi­ne). Zu­mi­ra­nje je mo­guće do (na pa­pi­ru so­li­dnih) 8x, ma­da se u prak­si to sve­lo na stvar­na 2x. Pri­li­kom re­pro­duk­ci­je fo­to­gra­fi­ja u Slideshow re­ži­mu do­zvo­lje­no je i u­ključiva­nje po­za­din­ske mu­zi­ke.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Po­drška ti­tlo­vi­ma je urađena na vi­so­kom ni­vou: slo­va su ve­li­ka, be­la i uo­kvi­re­na crnom bo­jom, pa su vi­dlji­va na sva­koj po­za­di­ni. Na­ša slo­va su po­drža­na, a osim op­ci­je Central European, mo­gu se ko­ris­ti­ti ćiri­li­ca i ko­dni ras­po­re­di UTF‑8. Ti­tlo­vi mo­gu da bu­du u svim po­zna­tim for­ma­ti­ma, a po­tre­bno je da ima­ju is­to ime kao i vi­deo‑da­to­te­ka. Na­i­šli smo na ma­li pro­blem u si­tu­aci­ji ka­da pos­to­ji vi­še vi­deo‑za­pi­sa i vi­še ti­tlo­va u is­tom fol­de­ru – ple­jer ni­je us­peo da pri­ka­že ni­je­dan titl. To je ti­pična si­tu­aci­ja kod se­ri­ja, a pro­blem ćete re­ši­ti ve­oma je­dnos­tav­no – do­volj­no je sva­ku epi­zo­du se­ri­je sa pri­pa­da­jućim ti­tlom pre­ko­pi­ra­ti u za­se­ban fol­der.

Ka­ko već i do­li­ku­je ple­je­ri­ma najno­vije ge­ne­ra­ci­je, Samtec MPD-305HD omo­gućava pri­kaz u HD re­zo­lu­ci­ji sve do full HD‑a. For­mat MKV i ko­dek h264 za sada ni­su zva­nično po­drža­ni, ali se uz pri­lo­že­ni so­ftver re­pro­duk­ci­ja mo­že po­kre­nu­ti sa računa­ra i kroz mre­žu pro­sle­di­ti na ple­jer i ko­načno do TV‑a. Da­kle, po­tre­bno je na­pra­vi­ti ko­rak vi­še, ali je bi­tno da fun­kci­oni­še. Ako se u ob­zir u­zme i očeki­va­na ce­na uređaja od 100 evra (sa uračunatim PDV-om), čini nam se da će kup­ci je­dna­ko do­bro pri­hva­ti­ti Samtec MPD‑305HD kao i por­tabl DVD ple­je­re is­tog ime­na.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Početak prodaje uređaja najavljen je za 1. septembar.

PC Press, Branislav Bubanja

Sampro: www.sampro.rs

Facebook komentari:

Tagovi: ,