PC Press: Screenshot Captor, besplatno hvatanje slika

ScreenshotCaptor Screenshot Captor je još je­dan od pro­gra­ma za ski­da­nje sadržaja e­kra­na ko­ji možda ne­ma našmin­kan in­ter­fejs i ne­ke od mo­gućnos­ti ko­je nudi, recimo, Snagit, ali pred­stav­lja sa­svim upo­tre­blji­vo rešenje za svaki dan. Screenshot Captor ima i ne­ke ori­gi­nal­ne op­ci­je, a na­ročito je pri­la­gođen za auto­ma­ti­zo­va­no sni­ma­nje ve­li­kog bro­ja e­kra­na uz mi­ni­mal­nu in­te­rak­ci­ju sa ko­ri­sni­kom.

U po­dra­zu­me­va­noj kon­fi­gu­ra­ci­ji, po­sle sni­ma­nja e­kra­na pri­ka­zaće se di­ja­log sa ra­znim dos­tu­pnim op­ci­ja­ma, oda­kle se mo­gu iza­bra­ti ne­ke od ope­ra­ci­ja za rad sa sli­kom. Pri­kaz ovog di­ja­lo­ga može se is­ključiti u Interface Options, po­sle čega se e­kra­ni mo­gu sni­ma­ti pot­pu­no auto­mat­ski. Pri­tis­kom na kom­bi­na­ci­ju PrintScreen i do­da­tnih tas­te­ra (za­vi­sno od to­ga ko­ji deo e­kra­na tre­ba sni­mi­ti), sli­ke e­kra­na biće auto­mat­ski sni­ma­ne u de­fi­ni­sa­ni fol­der. Na­kna­dno je mo­guća o­bra­da, re­ci­mo o­značava­nje iza­bra­nih o­blas­ti na sli­ci, do­da­va­nje o­kvi­ra ili efe­ka­ta sen­ke.

Screenshot Captor je bes­pla­tan pro­gram, ali ni­je freeware u uobičaje­nom smi­slu, već po­sle ne­kog vre­me­na za­hte­va re­gis­tra­ci­ju. Pri­jav­lji­va­njem na saj­tu www.DonationCoder.com, na e‑mail će bi­ti po­slat re­gis­tra­ci­oni ključ ko­ji važi šest me­se­ci. Po­sle to­ga je po­tre­bno još je­dnom po­no­vi­ti pro­ces za do­bi­ja­nje traj­ne re­gis­tra­ci­je, ko­ja je ta­kođe bes­pla­tna.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

PC Press #155, Jovan Bulajić

Facebook komentari:

Tagovi: ,