PC Press: WiGig – brži WiFi

PCPress-157-wigig1 Pe­tna­es­tak naj­po­zna­ti­jih svet­skih kom­pa­ni­ja iz o­blas­ti računar­stva i po­trošačke elek­tro­ni­ke u­družilo se u ali­jan­su čiji je cilj da bežični stri­ming mul­ti­me­di­jal­nih sadržaja po­di­gne na viši ni­vo. Ime te organizacije je WGA ili WiGig…

— Na­dežda Velj­ko­vić

Kućni ko­ri­sni­ci traže gi­ga­bitne brzi­ne pre­no­sa bežičnim pu­tem. U po­kušaju da se ta­kve brzi­ne pre­ne­su u WiFi se­gment na­prav­lje­na je WGA (Wireless Gigabit Alliance) i njen WiGig pro­to­kol. Čla­no­vi ovog eli­tnog klu­ba su Intel, Dell, Microsoft, Panasonic, Samsung, Nokia, LG Electronics, NEC, Broadcom i mno­gi dru­gi, a ali­jan­sa ofi­ci­jel­no pos­to­ji od ma­ja. O­dmah se pris­tu­pi­lo ak­tiv­nos­ti­ma na de­fi­ni­sa­nju stan­dar­da, a ko­načne spe­ci­fi­ka­ci­je bi tre­ba­lo da bu­du utanačene do kra­ja 2009. Prvi pro­i­zvo­di se očeku­ju počet­kom 2010. go­di­ne.

Sta­ro i novo

Cilj no­ve bežične te­hno­lo­gi­je je da na op­ti­ma­lan način os­tva­ri mul­ti­me­di­jal­no um­režava­nje ra­di dis­tri­bu­ci­je vi­dea vi­so­ke de­fi­ni­ci­je, os­tva­re­nja u­slu­ge vi­deo na za­htev i skla­dište­nja HD vi­deo sadržaja. Te­hno­lo­gi­ja je na­me­nje­na bežičnom po­ve­zi­va­nju na kraćim ras­to­ja­nji­ma, odnosno u kućnom o­kruženju. Na ovaj način bi se mo­gli po­ve­zi­va­ti ra­zličiti uređaji: računa­ri, uređaji za za­ba­vu, mo­bil­ni uređaji i mno­gi dru­gi. U sva­ki od njih biće u­građen WiGig čip, pri­mo­pre­daj­ni uređaj za ko­mu­ni­ka­ci­ju ra­di­ota­la­si­ma na ras­to­ja­nju do de­set me­ta­ra, na učes­ta­nos­ti od 60 GHz. Ka­ko na­jav­lju­ju čla­ni­ce ali­jan­se, brzi­na ko­ja bi se pri tom mo­gla os­tva­ri­ti kre­ta­la bi se u op­se­gu od 1 do 6 Gbps.

Od bežičnih mrežnih te­hno­lo­gi­ja da­nas je na­jak­tu­el­ni­ja WiFi; o­snov­ni i naj­rašire­ni­ji stan­dar­di su 802.11g, sa brzi­nom do 54 Mbps, i brža WiFi va­ri­jan­ta 802.11n (do 30 Mbps). Za ko­mu­ni­ka­ci­ju na kraćim ras­to­ja­nji­ma ko­ris­ti se Bluetooth te­hno­lo­gi­ja mak­si­mal­ne brzi­ne do 3 Mbps, ali je već ušao u pri­me­nu i Bluetooth 3.0 stan­dard (oko 24 Mbps). Bežični USB (UltraWide Band), ko­ji se već pri­me­nju­je u lap­to­po­vi­ma, nu­di do 110 Mbps na ras­to­ja­nju do 10 me­ta­ra, a 480 Mbps na 3 me­tra.
WiGig bi tre­ba­lo da bu­de zna­tno brži i da obe­zbe­di mul­ti­fun­kci­onal­ni sis­tem ko­mu­ni­ka­ci­je, s brzi­nom naj­ma­nje de­set pu­ta većom od da­našnjih bežičnih mreža. To bi značilo da se sadržaj Blu‑ray dis­ka (25 GB) može pre­uze­ti za ma­nje od je­dnog mi­nu­ta.

Pročitajte i:  Američko PC tržište u porastu zbog velike potražnje za prenosnim računarima

WiFi mreže su spo­re za tran­sfer HD vi­dea i dru­gih ve­li­kih faj­lo­va – nji­ho­va brzi­na je naj­više ne­ko­li­ko sto­ti­na Mbps, dok je za tran­sfer HD vi­deo‑sadržaja ne­op­ho­dno bar 3 Gbps. Za te potrebe se ko­ris­te žične ve­ze, a ra­zličite aso­ci­ja­ci­je for­si­ra­ju ra­zličita rešenja.
Pre­dnos­ti i o­gra­ničenja
Je­dna od po­go­dnos­ti pri­me­ne WiGig te­hno­lo­gi­je jes­te u ko­rišćenju spek­tra učes­ta­nos­ti od 60 GHz, ko­ji je ne­li­cen­ci­ran i re­la­tiv­no ne­za­uzet, zbog čega je i oda­bran.
Uko­li­ko se želi veća brzi­na pre­no­sa po­da­ta­ka za­hte­va se viši spek­tar učes­ta­nos­ti. Ko­mu­ni­ka­ci­ja na 60 GHz sma­tra se bu­dućnošću bežičnog um­režava­nja jer pri­pa­da mi­li­me­tar­skom po­dručju, a ko­ris­te se učes­ta­nos­ti od 58 do 64 GHz. Iako nje­no ko­rišćenje u ko­mu­ni­ka­ci­ji ni­je no­vo, tek po­sle­dnjih go­di­na ot­počelo se s ra­zvo­jem te­hno­lo­gi­ja za ma­sov­ni­ju pri­me­nu.
S ob­zi­rom na oda­bra­ni spek­tar, pos­to­ji o­gra­ničenje u pri­me­ni WiGig te­hno­lo­gi­je zbog ne­mo­gućnos­ti la­kog pro­las­ka si­gna­la kroz pre­pre­ke – zi­do­ve. Čak i ljud­ski or­ga­ni­zam može pred­stav­lja­ti pre­pre­ku. U­pra­vo to o­gra­ničava do­met na 10 me­ta­ra i ve­zu­je ko­mu­ni­ka­ci­ju za je­dnu pros­to­ri­ju u kući. WiGig te­hno­lo­gi­ja bi bi­la ide­al­na za pri­me­nu u dnev­noj so­bi, gde PC pred­stav­lja cen­tar di­gi­tal­nog do­ma. Za­hva­lju­jući flek­si­bil­nom in­ter­fej­su, bio bi po­ve­zan sa drugim uređaji­ma i sis­te­mi­ma: di­gi­tal­nim ka­me­ra­ma i kam­kor­de­ri­ma, mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma, te­le­vi­zo­ri­ma, set‑top‑box uređaji­ma…

Ali­jan­sa pla­ni­ra­ da ova te­hno­lo­gi­ja omo­gući pre­nos mul­ti­me­di­jal­nih sadržaja i iz je­dne so­be u dru­gu, pa čak i unu­tar čita­ve kuće. To bi bi­lo zgodno za vi­deo striming kao što je, na pri­mer, dis­tri­bu­ci­ja TV sadržaja sa PC‑ja do e­kra­na. Ipak u alijansi pri­zna­ju da će žične te­hno­lo­gi­je, za sa­da, bi­ti efi­ka­sni­je. Naj­no­vi­je rešenje room‑to‑room a­pli­ka­ci­je je stan­dard G.hn ko­ji obećava brzi­nu do 1 Gbps. On može fun­kci­oni­sa­ti pre­ko bi­lo ko­je pos­to­jeće kućne mreže.

Pročitajte i:  Windows 11 otežava prelazak sa Edge-a na alternativne browser-e

Bežična kon­ku­ren­cija

PCPress-157-wigig2 I dru­ge bežične te­hno­lo­gi­je se bo­re za mes­to pod sun­cem u o­blas­ti HD um­režava­nja. Većina ta­kođe ko­ris­ti fre­kven­ci­ju od 60 GHz. Kom­pa­ni­ja SiBeam je ko­ris­ti za pre­nos ne­kom­pre­so­va­nog HD vi­dea u kućnom o­kruženju, a pre­nos je za­sno­van na Wireless HD stan­dar­du sa brzi­nom do 4 Gbps na ras­to­ja­nju do 10 me­ta­ra (te­oret­ski čak 25 Gbps). U is­tom ci­lju je i i­zra­el­ska kom­pa­ni­ja Amimon de­fi­ni­sa­la stan­dard WHDI – Wireless Home Digital Interface koji se ko­ris­ti is­ključivo za pre­nos ne­kom­pre­so­va­nog HD vi­dea.

U kon­ku­ren­ci­ju ula­zi i IEEE, ko­ji pla­ni­ra sle­deću ge­ne­ra­ci­ju WiFi stan­dar­da sa o­zna­kama 802.11ac i 802.11ad; dru­go­po­me­nu­ti će bi­ti ba­zi­ran na 60 GHz. Tu je i Belkin‑ova te­hno­lo­gi­ja FlyWire, ko­ja bi tre­ba­lo da se po­ja­vi do kra­ja ove go­di­ne. Ipak, čla­ni­ce WGA is­tiču da os­ta­li stan­dar­di neće biti prava kon­ku­ren­ci­ja WiGig‑u, zbog to­ga što se sa ne­ki­ma od njih pla­ni­ra pot­pu­na kom­pa­ti­bil­nost.
Je­dan od fak­to­ra ko­ji WiGig čini fa­vo­ri­tom jes­te po­ten­ci­jal­na in­te­gra­ci­ja sa WiFi te­hno­lo­gi­jom. Na­ime, već se go­vo­ri o WiGig‑u kao de­lu WiFi 3‑band te­hno­lo­gi­je, ko­ja po­dra­zu­me­va do­da­va­nje kom­po­ne­na­ta za ko­mu­ni­ka­ci­ju na učes­ta­nos­ti od 60 GHz već pos­to­jećim WiFi te­hno­lo­gi­ja­ma na 2,4 GHz i 5 GHz. Ide­ja je da se na­pra­vi 3‑band in­te­gri­san sis­tem i da se, u slučaju kad je ko­ri­snik uda­ljen od pris­tu­pne tačke, ko­nek­ci­ja auto­mat­ski pre­ba­cu­je na nižu brzinu.

Intel, Broadcom i Atheros sma­tra­ju da će WiGig pred­stav­lja­ti prošire­nje WiFi te­hno­lo­gi­je. Oni su u­ključeni i u IEEE gru­pu ko­ja ra­zvi­ja 802.11ad stan­dard. Po svim po­ka­za­te­lji­ma, WiGig se sma­tra kom­ple­men­tar­nim WiFi stan­dar­du i sa­ra­dnja u nji­ho­vom ra­zvo­ju se sva­ka­ko očeku­je. Do­kaz je i in­for­ma­ci­ja da Intel pla­ni­ra da in­te­griše WiGig u WiFi čip­se­to­ve u o­kvi­ru svo­je My WiFi te­hno­lo­gi­je. To je PAN te­hno­lo­gi­ja ko­ja mrežnu ko­mu­ni­ka­ci­ju de­li na dva vir­tu­el­na kli­jen­ta. Je­dan služi za po­ve­zi­va­nje pre­ko pris­tu­pne tačke u kla­sičnoj LAN mreži, dok dru­gi pos­tav­lja peer‑to‑peer lin­ko­ve ka dru­gim uređaji­ma u mreži. S ob­zi­rom na to da će My WiFi u­ključiva­ti i ko­mu­ni­ka­ci­ju na 60 GHz, tra­di­ci­onal­no pri­ključiva­nje na LAN os­taće is­to, a ad hoc ve­zu s uređaji­ma pre­uzeće WiGig.
Atheros ta­kođe vi­di WiGig kao deo svo­je peer‑to‑peer WiFi te­hno­lo­gi­je Direct Connect, ali i kao o­sno­vu za mo­guću re­ali­za­ci­ju bržeg Bluetooth stan­dar­da. Sva tri pro­i­zvođača pla­ni­ra­ju da svo­je ide­je predstave tržištu do kra­ja 2011. go­di­ne.

Pročitajte i:  Microsoft testira podršku za Android aplikacije na Xbox-u

U pri­log i­zve­snom uvođenju ove bežične te­hno­lo­gi­je ide i činje­ni­ca da je ne­ko­li­ko pro­i­zvođača čipo­va ot­počelo s ra­zvo­jem ili je već lan­si­ra­lo čipo­ve za ra­dio‑ko­mu­ni­ka­ci­ju u fre­kven­tnom spek­tru od 60 GHz. Među prvi­ma to je učini­la Toshiba još u ju­nu 2007. go­di­ne. U pi­ta­nju je CMOS čip u 90 nm te­hno­lo­gi­ji. Prvi ova­kvi čipo­vi su prav­lje­ni na ba­zi ga­li­jum‑ar­se­ni­da, što je za­hte­va­lo ve­li­ke di­men­zi­je i re­la­tiv­no vi­so­ku ce­nu. Toshiba je te pro­ble­me rešila po­se­bnom te­hno­lo­gi­jom sa in­te­gri­sa­nom di­pol an­te­nom, što je sma­nji­lo di­men­zi­je čipa i po­je­fti­ni­lo ga 10 pu­ta. Za­je­dnički ul­tra­brzi čip pred­sta­vi­le su i kom­pa­ni­je IBM i MediaTek. Georgia Electronics Design Center pred­sta­vio je no­vo naučno rešenje ko­je uka­zu­je na per­spek­tiv­u ove te­hno­lo­gi­je; us­pe­li su da os­tva­re brzi­nu pre­no­sa od 150 Gbps na ras­to­ja­nju do je­dnog me­tra, 10 Gbps na dva me­tra, a 5 Gbps na ras­to­ja­nju do pet me­ta­ra.

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,