BIZIT 2022

PC Press: WinZip za novu sezonu

PCPress-WinZip14_0 Win­Zip je ne­pri­ko­sno­ve­ni stan­dard za ar­hi­vi­ra­nje i kom­pre­si­ju da­to­te­ka, pa je i­zla­zak ver­zi­je 14 pri­vu­kao na­šu pa­žnju. No­vos­ti su pove­za­ne s Win­dows-om 7, ali ima i si­tnih po­bolj­ša­nja… — Jovan Bulajić

WinZip‑u 14 pret­ho­di­la je ver­zi­ja 12, a „tri­na­es­ti­ca“ je pres­kočena. Glav­ni adut nove verzije je Windows 7 kom­pa­ti­bil­nost. I pret­ho­dni WinZip će ra­di­ti na Windows‑u 7, ali ver­zi­ja 14 po­drža­va sis­tem­ska po­bolj­ša­nja kao što su Libraries (lo­gičko gru­pi­sa­nje fol­de­ra), Jump Lists (pris­tup najčešće ko­rišćenim op­ci­ja­ma pre­ko WinZip iko­ne u taskbar‑u) i Explorer Preview (pre­gled ar­hi­va kroz Windows Explorer i Outlook 2007). Po­drža­ni su stan­dar­dni Windows 7 di­ja­lo­zi, kao i ko­ri­snički in­ter­fejs sa e­kra­ni­ma ose­tlji­vim na do­dir.

Vi­še pu­te­va do ar­hive

PCPress-WinZip14_1 WinZip ima dva o­snov­na re­ži­ma ra­da – Classic i Wizard. Sis­tem ra­da sa čaro­bnja­kom na­me­njen je ma­nje is­ku­snim ko­ri­sni­ci­ma ko­ji­ma od­go­va­ra­ju pre­de­fi­ni­sa­ne op­ci­je iz ko­jih mo­gu bi­ra­ti uobičaje­ne ope­ra­ci­je. Kla­sični sis­tem na­me­njen je oni­ma ko­ji su na­vi­kli na sis­tem ra­da sa da­to­te­ka­ma kao u Windows Explorer‑u i že­le da is­ko­ris­te sve mo­gućnos­ti pro­gra­ma. WinZip se mo­že i in­te­gri­sa­ti u Windows o­kru­že­nje i u kon­tek­stni me­ni do­da­ti op­ci­je za ra­zličite načine ar­hi­vi­ra­nja iza­bra­nih da­to­te­ka.

Ak­tu­el­ni WinZip po­drža­va dva­de­se­tak for­ma­ta ar­hi­va i još mno­go po­dva­ri­jan­ti. Uz zip, na spis­ku su 7zip, rar, iso i mno­gi dru­gi, a sam zip ima vi­še va­ri­ja­ci­ja u za­vi­snosti od ko­rišćenog al­go­ri­tma. Me­tod ko­ji WinZip na­zi­va Legacy compression kom­pa­ti­bi­lan je sa „sta­rim“ zip‑om. Uko­li­ko se ko­ris­ti ne­ki od no­vi­jih načina kom­pre­si­je, gu­bi se kom­pa­ti­bil­nost sa drugim programima (koji ne podržavaju druge algoritme), ali se do­bi­ja na per­for­man­sa­ma.

Je­dan od spe­ci­ja­li­te­ta WinZip‑a je zipx for­mat. On pru­ža naj­veći ste­pen kom­pre­si­je, a spe­ci­fičan je po to­me što u za­vi­snosti od ti­pa da­to­te­ka WinZip bi­ra al­go­ri­tam (PPMd, WavPack, LZMA ili bzip2) i ta­ko pos­ti­že naj­bo­lje re­zul­ta­te. Do­bi­ci mo­gu bi­ti značaj­ni, na­ročito u slučaju di­gi­tal­nih fo­to­gra­fi­ja i vi­deo-za­pi­sa ko­ji su već kom­pre­so­va­ni. Po na­šim tes­to­vi­ma, na fo­to­gra­fi­ja­ma u JPEG for­ma­tu do­bi­ci mo­gu bi­ti oko 20%, što je značaj­no s ob­zi­rom na to da je JPEG po­znat kao for­mat ko­ji se ne is­pla­ti ar­hi­vi­ra­ti. Ma­na zipx for­ma­ta je što se da­to­te­ke ar­hi­vi­ra­ju ne­ko­li­ko pu­ta spo­ri­je ne­go ka­da se ko­ris­ti uobičajen me­tod kom­pre­si­je.

Ra­zličite ver­zije

PCPress-WinZip14_2 WinZip je ra­ni­je dolazio u dve ver­zi­je – Standard, čije op­ci­je po­kri­va­ju po­tre­be većine ko­ri­sni­ka, i Professional, ko­ja se i­zdva­ja na­pre­dnim op­ci­ja­ma za auto­ma­ti­za­ci­ju prav­lje­nja re­zer­vnih ko­pi­ja da­to­te­ka i do­da­tnim mo­gućnos­ti­ma za rad sa di­gi­tal­nim fo­to­gra­fi­ja­ma. Od ver­zi­je 14, no­vi­tet u po­nu­di je Backup ver­zi­ja ko­ja  ima sve op­ci­je za auto­ma­ti­zo­va­nje pro­ce­sa ko­pi­ra­nja ko­je se na­la­ze u Pro, ali sa­mo Pro ima op­ci­je za baratanje sli­kama unutar ar­hi­ve.

Po­dra­zu­me­va­ne op­ci­je in­sta­la­ci­je WinZip‑a u­ključuju i Google Toolbar za Internet Explorer, pa ako že­li­te da i­zbe­gne­te pro­me­nu kon­fi­gu­ra­ci­je browser‑a, pre­po­ručuje­mo da o­bra­ti­te pa­žnju pri in­sta­la­ci­ji i is­ključite ovaj do­da­tak. Ta­kođe, ako ne vo­li­te da pro­gra­mi i­zla­ze na In­ter­net, is­ključite auto­mat­sku pro­ve­re no­vih ver­zi­ja.

WinZip je ko­mer­ci­jal­ni pro­gram – stan­dar­dna ver­zi­ja ko­šta oko 30 ev­ra a pro­fe­si­onal­na oko 50. Za većinu ko­ri­sni­ka je naj­bo­lja op­ci­ja da naj­pre in­sta­li­ra­ju pro­bnu ver­zi­ju ko­ja se mo­že ko­ris­ti­ti do 45 da­na, uz o­gra­ničenje da se pri sva­kom star­to­va­nju pro­gra­ma po­jav­lju­je po­ru­ka o re­gis­tra­ci­ji.
www.winzip.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,