Top50 Glas publike

PC Press: Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PCPress-157-Office2010-2-Word Word do­no­si u­glav­nom ko­zme­tičke no­vo­ta­ri­je. Znači li to da je po­sao odav­no završen?

Dragan Grbić

Teško je odu­pre­ti se prvom utis­ku da je po­sao u Word‑u odav­no završen, a da sle­de ko­zme­tički no­vi­te­ti i tek po­ne­ko una­pređenje. Međutim, za prvim utis­kom sle­di i ra­zu­me­va­nje da ni­je uvek sve ide­al­no. Da je ta­ko i u Word‑u 2010, uve­rili smo se o­dmah po o­tvaranju in­ter­fejsa za rad sa po­lji­ma u kojem ne­ma pro­me­na, a valjalo bi da postoji ne­ki o­blik in­te­rak­tiv­nos­ti. Možda se do ko­načne ver­zi­je nešto i pro­me­ni u ra­du sa po­lji­ma, ali i­zgu­bili smo na­du da će se to de­si­ti.

Gru­pa ko­man­di za rad sa fon­to­vi­ma sad ras­po­laže i op­ci­jom Text Effects ko­ja ra­di ona­ko ka­ko smo to do­sad ima­li sa­mo u gra­fičkom pod­sis­te­mu. To donosi i potencijalnu nevolju: gomile ko­ri­sni­ka bez smi­sla za di­zajn i mo­gućnost da is­ka­zu­ju ne­kon­tro­li­sa­nu kre­ativ­nost.

O­kno za na­vi­ga­ci­ju, ko­je je ko­ri­sno u dužim do­ku­men­ti­ma struk­tur­ira­nim po­moću hi­je­rar­hi­je na­slo­va, do­bi­lo je no­vi i­zgled, me­nja­jući do­sa­dašnju ma­pu do­ku­men­ta. Pri­tom je do­da­ta i no­va fun­kci­onal­nost: osim što smo do­bi­li nešto na­lik od­go­va­ra­jućem o­knu u PowerPoint‑u, ov­de je na ras­po­la­ga­nju i po­lje za pre­tra­gu ko­je ne­ma ve­ze sa kla­sičnom alat­kom za pre­tra­gu. Ako za­da­te ne­ki ter­min, biće obe­leženi sa­mo na­slo­vi ko­ji ga sadrže; u pri­ka­zu stra­ni­ca, vi­dećete sa­mo one ko­je za­is­ta zadrže ter­min; a treća kar­ti­ca na o­knu će pri­ka­za­ti isečak tek­sta ko­ji sadrži ter­min! Na­rav­no, svi ti pri­ka­zi is­tov­re­me­no služe i za pre­la­zak na taj deo u do­ku­men­tu. I to ni­je sve: po­lje za pre­tra­gu da­je i op­ci­ju lo­ci­ra­nja sli­ka, je­dnačina, ta­be­la, fu­sno­ta i ko­men­ta­ra, uz pri­me­re­ne kon­tro­le za la­ku na­vi­ga­ci­ju.

Pročitajte i:  Sinergija 22 završena Biznis danom: Imamo potencijal da postanemo digitalno središte ovog dela Evrope

U pa­ne­lu za po­dešava­nje op­ci­ja Word‑a za­tičemo kon­tro­le za i­zbor poželj­ne cilj­ne re­zo­lu­ci­je sli­ka ume­tnu­tih u do­ku­ment. Na­kon de­ba­kla sa po­dra­zu­me­va­nom kom­pre­si­jom pri čuva­nju do­ku­men­ta o ko­joj mno­gi ko­ri­sni­ci ni­su zna­li, pa su gu­bi­li na kva­li­te­tu sli­ka, sa­da je mo­guće izab­ra­ti da li će ta op­ci­ja bi­ti ak­tiv­na. Pri­de, oči­gle­dno je uočeno da mno­gi ko­ri­sni­ci ni­su sklo­ni da počis­te do­ku­ment od me­ta­po­da­ta­ka, zbog čega da­to­te­ka može da is­pa­dne mno­go veća ne­go što je po­tre­bno. U to ime, omo­gućen je i­zbor op­ci­je da se pri za­tva­ra­nju do­ku­men­ta od­ba­ce kešira­ni po­da­ci o uređenju sli­ke.

Ne znamo da li će bi­ti još ne­kih bi­tnih no­vi­te­ta u Word‑u 2010. Uz sa­zna­nje da su naj­zad pri­ro­dno dos­tu­pne op­ci­je čuva­nja do­ku­men­ta u for­ma­ti­ma PDF i ODT (po­to­nji je čak i po­nuđen kao mo­gući po­dra­zu­me­va­ni), čemu je Word po pri­ro­di upo­tre­be naj­više i­zložen, re­kli bi­smo da su i po­sle­dnje ka­pi­tal­ne ne­do­rečenos­ti os­ta­le za na­ma.

PC Press


U susret paketu Office 2010 (pre-beta preview):

Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Pročitajte i:  Kraj bezbednosnih ažuriranja za WIndows 7

Excel 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Word 2010 – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

PowerPoint – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Access – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

OneNote – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded

Odgovori tek slede – Microsoft Office 2010, Ribbon Reloaded


Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,