PC Press: www.academicearth.org <link>

PCPress-AcademicEarth

www.academicearth.org 

U sav­re­me­nom sve­tu ne mo­že­te se­bi do­zvo­li­ti da va­še zna­nje ne na­pre­du­je. Za­to po­se­ti­te sajt fi­lan­trop­ske or­ga­ni­za­ci­je AcademicEarth ko­ja po­ku­ša­va da svi­ma na Zem­lji omo­gući pris­tup vrhun­skom o­bra­zo­va­nju. Oni pri­ku­plja­ju vi­so­ko­kva­li­te­tne o­bra­zov­ne sa­drža­je i dis­tri­bu­ira­ju ih bes­pla­tno pre­ko In­ter­ne­ta. Prvo­ra­zre­dna pre­da­va­nja su u­glav­nom sa naj­po­zna­ti­jih ame­ričkih uni­ver­zi­te­ta kao što su MIT, Stanford, Berkeley, Harvard, Princeton i Yale.

To­kom pre­uzi­ma­nja sa­drža­ja, auto­ri pra­te ko­je su glav­ne ba­ri­je­re ko­je ome­ta­ju ma­sov­no ko­rišćenje i ne­pres­ta­no po­ku­ša­va­ju da po­je­dnos­ta­ve pris­tup, pre­nos i u­sva­ja­nje no­vih zna­nja u svim kra­je­vi­ma sve­ta. Ovi vi­deo-kur­se­vi i pre­da­va­nja vrhun­skih svet­skih stručnja­ka i auto­ri­te­ta iz ra­znih o­blas­ti na­uke kre­ira­ni su i pred­stav­lje­ni ta­ko da olak­ša­va­ju pro­na­la­že­nje i in­te­rak­ci­ju. O­kvir u ko­jem se na­la­ze o­tvo­ren je za pri­lo­ge ko­ri­sni­ka i pod­stiče po­većanje upo­tre­blji­vos­ti i vre­dnos­ti ras­po­lo­ži­vog ma­te­ri­ja­la.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici

Tagovi: