BIZIT 2022

PC Press: www.clinical-virology.org

www.clinical-virology.org 

PCPress-killerflu Svinj­ski grip, ko­ji je pred­stav­ljao pla­ne­tar­ni strah i tre­pet pro­šle je­se­ni, neće se zav­rši­ti pla­ne­tar­nom ka­ta­kli­zmom.

Za­što je to ta­ko, mo­že­te da po­gle­da­te na stra­ni www.clinical‑virology.org/killerflu/killerflu.html ko­ju je pri­pre­mi­la Bri­tan­ska mre­ža kli­ničke vi­ro­lo­gi­je. Ov­de ćete moći da odi­gra­te ma­lu Flash si­mu­la­ci­ju i da po­ku­ša­te da za­ra­zi­te što vi­še lju­di.

Vi­dećete da ni­je baš mačji ka­šalj iza­zva­ti svinj­sku pan­de­mi­ju… ba­rem za sa­da!

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Uvodnik: Stigosmo u budućnost
SBB

Tagovi: ,