PC Press: www.edupics.com <link>

PCPress-Edupicswww.edupics.com

Ako ima­te ma­lo de­te, mo­že­te da ga za­ba­vi­te ta­ko što ćete mu na­pra­vi­ti uni­ka­tnu bo­jan­ku sa i­zborom sli­ka ko­je će ga naj­vi­še za­ba­vi­ti.

Na ovom saj­tu nalazi se mno­štvo sli­ka za bo­je­nje ko­je ga­ran­tu­ju do­bru za­ba­vu, a ako ste ras­po­lo­že­ni za za­je­dničku i­gru, mo­že­te ih za­je­dno ise­ca­ti i le­pi­ti u ko­la­že.

Ra­di lak­še pre­tra­ge, ilus­tra­ci­je su tematski razvrstane.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: