BIZIT 2022

PC Press: www.fastspeedtest.com

www.fastspeedtest.com 

PCPress-fastspeedtest Ako sum­nja­te u brzi­nu svo­je In­ter­net ko­nek­ci­je, mo­že­te da po­kre­ne­te tes­ti­ra­nje stvar­ne brzi­ne pre­uzi­ma­nja i sla­nja po­da­ta­ka. Fas­tSpe­ed­Test tes­ti­ra spo­re i brze lin­ko­ve i pri­ka­zu­je download i upload brzi­nu u kbps.

Uko­li­ko vam se čini da je na va­šem računa­ru brzi­na ra­da u po­sle­dnje vre­me opa­la, mo­gli bis­te da ra­zmi­sli­te o ra­zma­tra­nju no­vih op­ci­ja po­ve­zi­va­nja. Mo­žda je još da­le­ko vre­me stvar­nog pres­tan­ka su­štin­skih mo­no­po­la na kva­li­te­tne svi­ma ras­po­lo­ži­ve lin­ko­ve i ka­da ćemo svi moći da ima­mo pris­tup svim vrsta­ma po­ve­zi­va­nja na Net, ali su pro­me­ne nabo­lje ipak ne­sum­nji­ve.

Pri­ja­tan surf i ne­ka vam o­gra­ničenje užit­ka bu­de sa­mo slo­bo­dno vre­me ko­je ima­te na ras­po­la­ga­nju!

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Jubilarni 300. broj magazina PC Press besplatan za čitanje u digitalnoj čitaonici!
eFakture

Tagovi: ,