PC Press: www.goal.com <link>

pcpress.Goal

www.goal.com 

Sajt ko­ji će o­bra­do­va­ti lju­bi­te­lje fud­ba­la. Goal.com do­no­si naj­sve­ži­je ves­ti, ko­men­ta­re ure­dni­ka, član­ke o naj­po­pu­lar­ni­jim klu­bo­vi­ma i tur­ni­ri­ma, kao i re­gi­onal­ne ves­ti sa svih kon­ti­ne­na­ta i in­for­ma­ci­je o značaj­nim ku­po­vi­ma. To­kom bi­tni­jih uta­kmi­ca ov­de mo­že­te i da online pra­ti­te pro­me­ne re­zul­ta­ta. Za kraj os­tav­lja­mo fo­ru­me i in­te­rak­tiv­nu online fantasy i­gru.

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: