Zebra

PC Press: www.openwith.org <link>

www.openwith.org

PCPress-OpenWith-org Često uz po­ruke do­bi­ja­mo pri­kačene fajlove egzo­tičnih ek­stenzi­ja. Zdrav ra­zum go­vo­ri da je ova­kve mail‑ove najbo­lje i­gno­ri­sa­ti, a ako do­la­ze od po­zna­tih ljudi, obično ih pi­ta­mo šta su nam to po­sla­li.

Ako o­kleva­mo iz pristojnosti ili ne želi­mo da se “ofi­ra­mo” da pojma nema­mo o čemu se ra­di, mo­žemo ipak da gvirnemo u fajl-o­ve čak i ako ako nema­mo insta­li­ran odgo­va­ra­jući pro­gram ko­ji mo­že da ih prika­že. Najbo­lje je da po­seti­mo sajt OpenWith.org ko­ji nudi spi­sak svih po­zna­tih ek­stenzi­ja i ra­zne bespla­tne pro­gra­me za nji­hov pregled.

Pro­gra­me mo­žete da preuzmete, insta­li­ra­te, ali i uklo­ni­te o­dmah na­kon što pregleda­te intri­gantan fajl za čiju ek­stenzi­ju sumnja­te da ćete je u sko­ri­je vreme po­no­vo vi­deti.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #284 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: ,