PC Press: www.paleofuture.com <link>

pcpress.Paleofuture www.paleofuture.com

Fu­tu­ro­lo­gi­ja se ba­vi uo­bličava­njem vi­zi­je mo­guće bu­dućnos­ti. Mno­gi naučni­ci i knji­žev­ni­ci već ve­ko­vi­ma po­ku­ša­va­ju da nam dočara­ju ra­zvoj te­hno­lo­gi­je i njen uti­caj na ljud­sko dru­štvo. Ova o­blast se ra­zvi­ja­la od Le­onar­da da Vinčija, pre­ko Ži­la Ver­na i Džor­dža Or­ve­la, do čita­vih ti­mo­va sav­re­me­nih naučni­ka, ko­ji pre­ko vrlo slo­že­nih si­mu­la­ci­onih mo­de­la is­pi­tu­ju ra­zne as­pek­te mo­gućeg ra­zvo­ja. Ka­da se da­nas o­svrne­mo na ne­ke od pro­gno­za, pros­to nam zas­ta­ne dah ka­da shva­ti­mo da su ne­ka od ovih pre­dviđanja, u svo­je vre­me ne­ve­ro­va­tno sme­lih, pos­ta­la sva­ko­dne­vi­ca. S dru­ge stra­ne, mno­ga pre­dviđanja svo­jom na­iv­nošću i­zmam­lju­ju sal­ve gro­mo­gla­snog sme­ha. Paleo‑Future sis­te­ma­ti­zo­va­no pri­ka­zu­je zbir­ku vi­zi­onar­skih ma­te­ri­ja­la iz ra­zličitih pe­ri­oda. Ma­da je do­bar deo pro­gno­za ne­pre­ci­zan ili po­gre­šan, mo­ra­mo pri­zna­ti da je in­spi­ra­ti­van za ra­zmi­šlja­nje i pros­to na­vo­di po­se­ti­oce da i sa­mi na­pra­ve vlas­ti­te pro­ce­ne i po­ku­ša­ju da na­slu­te šta nas očeku­je u bu­dućnos­ti.

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: