PC Press: www.receptomania.com <link>

pcpress.Receptomania www.receptomania.com

Oaza do­brog za­lo­ga­ja, ko­ja će o­bra­do­va­ti sve do­maće sla­do­kus­ce. Fo­ru­mi o je­li­ma su gru­bo po­de­lje­ni na odelj­ke sa sla­nim i slat­kim je­li­ma, a osim njih pos­to­ji i sek­ci­ja za dis­ku­si­ju o ra­znim te­ma­ma ve­za­nim za is­hra­nu. Ka­da za­pne­te sa ide­ja­ma i po­že­li­te ma­lo da o­sve­ži­te va­šu trpe­zu, kre­ni­te od pre­dje­la i pri­lo­ga ko­ji uvek os­tav­lja­ju do­bar prvi uti­sak, pređite na su­pe i čor­be, pa pre­ko je­la od povrća dođite do kul­mi­na­ci­je sa me­snim je­li­ma i spe­ci­ja­li­te­ti­ma od ri­be ili mor­skih plo­do­va. Sve to začini­te uma­ci­ma i gar­ni­raj­te sa­la­ta­ma i tes­ti­ma. Ako že­li­te pro­me­nu, tu su i pre­dlo­zi za ra­zne va­ri­jan­te ve­ge­ta­ri­jan­ske i ma­kro­bi­otičke is­hra­ne. Za kraj os­tav­lja­mo tor­te, ko­lače i voćne de­ser­te. Imaj­te na umu da je ka­da je hra­na u pi­ta­nju kva­li­tet uvek i­znad kvan­ti­te­ta. S ob­zi­rom na to da nam sa­mo o­gra­ničena ko­ličina hra­ne pri­ja i čini do­bro, tre­ba je pa­žlji­vo bi­ra­ti – po­moći će vam i dis­ku­si­je o zdrav­lju, aran­ži­ra­nju, na­ci­onal­nim spe­ci­ja­li­te­ti­ma, piću i začini­ma.

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: