PC Press: www.ringeraja.rs <link>

PCPress-ringerajawww.ringeraja.rs 
www.ringeraja.hr
www.ringeraja.ba 

In­ter­net por­tal je na­me­njen bu­dućim ro­di­te­lji­ma, tru­dni­ca­ma i ro­di­te­lji­ma pred­škol­ske de­ce. Svo­jim po­se­ti­oci­ma Rin­ge­ra­ja nu­di član­ke iz o­blas­ti pla­ni­ra­nja po­ro­di­ce, tru­dnoće, zdrav­lja i ra­zvo­ja de­ce, od­go­ja, i os­ta­lih te­ma ko­je in­te­re­su­ju ro­di­te­lje. Rin­ge­ra­ja sa­rađuje sa mno­gim or­ga­ni­za­ci­ja­ma čija je mi­si­ja u­sme­re­na ka po­većanju kva­li­te­ta ro­di­telj­stva, kao i srećni­jem i zdra­vi­jem de­tinj­stvu. Ko­ri­sni­ci por­ta­la mo­gu da ko­ris­te i u­slu­ge kao što su re­cep­ti, pri­va­tne po­ru­ke, al­bu­mi, an­ke­te i fo­ru­mi, gde mo­gu ra­zme­nji­va­ti mi­šlje­nja, sta­vo­ve i is­kus­tva. Uko­li­ko ne pro­nađete že­lje­ni sa­vet ili od­go­va­ra­juću te­mu na srpskom saj­tu, mo­že­te da po­se­ti­te i is­to­ime­ne saj­to­ve na Hr ili Ba do­me­nu.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici
SBB

Tagovi: