BIZIT 2022

PC Press: www.serbia-photo.com

serbia-photo

www.serbia‑photo.com 

Dra­go­ljub Za­mu­ro­vić je ume­tnički fo­to­graf iz Srbi­je ko­ji se već de­ce­ni­ja­ma vi­so­ko ko­ti­ra u sve­tu. U po­zna­tim časo­pi­si­ma je pri­su­tan već pre­ko 20 go­di­na, a i­zdat je i niz nje­go­vih ume­tničkih mo­no­gra­fi­ja ka­ko u na­šoj zem­lji, ta­ko i u SAD, En­gles­koj, Ru­si­ji, Ne­mačkoj, Ita­li­ji, Ja­pa­nu, Ka­za­hsta­nu…

Nje­go­ve fo­to­gra­fi­je ima­ju ne­za­bo­ra­van lični pečat i uvek po­ku­ša­va­ju da ot­kri­ju ono naj­po­zi­tiv­ni­je, naj­lep­še i na­in­te­re­san­tni­je u sve­tu oko nas. Čuve­ne su nje­go­ve fo­to­gra­fi­je pre­de­la iz ptičje per­spek­ti­ve, ko­je su prav­lje­ne iz le­te­li­ce.

Pre­po­ručuje­mo vam da po­se­ti­te vir­tu­el­nu ko­lek­ci­ju sli­ka i pre­lis­ta­te pre­div­ne mo­no­gra­fi­je sa pej­za­ži­ma kao iz baj­ki, e­tno­gra­fskim fo­to­gra­fi­ja­ma na­ro­dnih običaja ili por­tre­ti­ma običnih lju­di. Pot­pi­sa­ne fo­to­gra­fi­je, kao i knji­ge mo­že­te na­ručiti od auto­ra.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Komentar: Panta Rei
eFakture

Tagovi: , ,