PC Press: www.skritter.com <link>

PCPress-Skitter www.skritter.com

Ki­nes­ka priv­re­da je u ek­span­zi­ji, što pra­ti i rast značaja ki­nes­kog je­zi­ka. Man­da­rin­ski je­zik, naj­ras­pros­tra­nje­ni­ja va­ri­jan­ta u Ki­ni, je već pos­tao odo­maćen u ju­go­is­točnoj Azi­ji i u mno­gim o­blas­ti­ma ko­mu­ni­ka­ci­je je već po­ti­snuo en­gles­ki je­zik u dru­gi plan. Mo­žda je u­pra­vo do­bar mo­me­nat za učenje ovog je­zi­ka? Na saj­tu Skritter.com vas očeku­je ma­li kurs ki­nes­kih hi­je­ro­gli­fa. Naučite ih, i moći ćete da pro­tu­mačite ove eg­zo­tične zna­ke ko­je već sa­da sva­ko­dnev­no vi­di­mo na sve stra­ne oko se­be a inače ne­ma­mo ni bla­ge pred­sta­ve šta za­is­ta znače.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #291 dostupan u digitalnoj čitaonici

Tagovi: