BIZIT 2022

PC Press: www.stilltasty.com <link>

PCPress-StillTastywww.stil­ltasty.com

Ne­ma­mo vi­še vre­me­na čak ni da po­šte­no je­de­mo, već sve mo­ra na brza­ka. Da se ne bi­smo pre­va­ri­li i na­pra­vi­li fa­tal­nu gre­šku, po­ma­že nam StillTasty. Tu pos­to­ji ba­za ko­ja nam sa­ve­tu­je da li da ono što na­me­ra­va­mo da po­je­de­mo iz fri­ži­de­ra pre­ba­ci­mo u mi­kro­ta­la­snu pa u sto­mak ili di­rek­tno u kan­tu za ot­pat­ke.

I­zne­na­dićete se ka­da ot­kri­je­te da pos­to­je ra­zličite vrste o­zna­ka da­tu­ma do ka­da pro­i­zvod sme da se pro­da­je, ko­ris­ti ako je ne­o­tva­ran ili o­tva­ran, čuvan u fri­ži­de­ru, mračnom špaj­zu ili na so­bnim u­slo­vi­ma.

Sa dečjom hra­nom se uvek mo­ra pri­drža­va­ti ro­ko­va. Sa dru­ge stra­ne, ne kva­ri se sva hra­na is­tom brzi­nom, a mno­ge na­mir­ni­ce mo­že­te sav­rše­no be­zbe­dno da ko­ris­ti­te i me­se­ci­ma na­kon is­ti­ca­nja ro­ka.

Ge­ne­ral­ni sa­vet za ne­kvar­lji­ve pro­i­zvo­de je zdra­vo­ra­zum­ski: po­mi­ri­ši­te i ako ni­šta ni­je sum­nji­vo, pro­baj­te pa on­da na­va­li­te. Ali u slučaju sto­mačnih te­go­ba, ipak ne­moj­te se ža­li­ti pro­i­zvođaču.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Izašao je jubilarni 300. broj magazina PC Press!
SBB

Tagovi: