PC Press: www.systemrequirementslab.com <link>

PCPress-systemrequirementslab

www.systemrequirementslab.com

No­ve i­gre su glav­ni ra­zlog za­me­ne kućnih računa­ra. Vi­še kućnih kom­pju­te­ra bu­de za­me­nje­no za­to što za­htev­na i­gra ne mo­že da se i­zvrša­va na nji­ma ne­go za­to što se ne­ka kom­po­nen­ta har­dve­ra po­kva­ri­la. Za­to bi bi­lo do­bro da bu­de­te si­gur­ni da li ne­ka i­gra mo­že ko­mo­tno da se i­gra kod vas, pre ne­go što se po­tru­di­te da je na­ba­vi­te. Tu vas čeka ka­ta­log računar­skih iga­ra ko­ji sa­drži har­dver­ske za­hte­ve za nor­mal­no i­zvrša­va­nje. Osim ove di­ja­gnos­ti­ke, do­bićete i sa­vet ka­ko da svog mi­lje­ni­ka is­fri­zi­ra­te i ti­me o­dlo­ži­te ku­po­vi­nu.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #290 u digitalnoj čitaonici

Tagovi: