ASUS ROG Flow

PC Press: www.thebluesmaker.com <link>

www.thebluesmaker.com

PCPress-thebluesmaker Ima da­na ka­da pa­da ki­ša a na­ma se ne usta­je iz kreveta. Ovaj mo­menat mo­žete da ka­na­li­šete na Net‑u, ka­žu da to arti­kuli­sa­nje deluje tera­peutski i da vas opet vraća u do­bru formu i o­slo­bađa turo­bnih mi­sli .

Do­bićete muzičke predlo­ške, odaberi­te muzičke inserte i odgo­va­ra­juće delo­ve pesa­ma i do­brim ukla­pa­njem ćete na­pra­vi­ti vlasti­tu blues kompo­zi­ci­ju.

Na kra­ju, ka­da budete za­do­voljni, po­kreni­te ka­ra­oke i otpevajte svo­je sti­ho­ve uz vlasti­tu usnu harmo­ni­ku. Ako budete udara­li ri­tam no­gom, efekat će bi­ti još bo­lji.

PC Press

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #285 dostupan u digitalnoj čitaonici
BIZIT Seminar

Tagovi: ,