PCPress: SmartData Safe – potpuna sigurnost za podatke

PCPress-Advant-SDS1 Naj­va­žni­ji re­surs ko­jim kom­pa­ni­je da­nas ras­po­la­žu je­su po­da­ci i za­to se o­zbilj­na sred­stva ula­žu u nji­ho­vu be­zbe­dnost. Ko­li­ko god sis­tem za čuva­nje po­da­ta­ka bio be­zbe­dan, uvek su mo­guće ne­pre­dviđene okol­nos­ti: po­ža­ri, po­pla­ve, zem­ljo­tre­si, krađe ili van­dal­sko uni­šta­va­nje o­pre­me. Ne­sreća ni­kad ne do­la­zi sa­ma – is­tra­ži­va­nja su po­ka­za­la da 60% kom­pa­ni­ja ko­je pre­trpe ha­va­rij­ski gu­bi­tak po­da­ta­ka sta­vi ka­ta­nac na fir­mu u prvih šest me­se­ci na­kon ka­tas­tro­fe. Zbog to­ga se pri­be­ga­va kom­pli­ko­va­nim i sku­pim me­to­da­ma po­put tzv. ge­o­gra­fske re­dun­dan­se, ko­ja po­dra­zu­me­va da se po­da­ci pa­ra­lel­no skla­di­šte na dve ge­o­gra­fski uda­lje­ne lo­ka­ci­je. Ali, ponekad se so­fis­ti­ci­ra­na te­hni­ka mo­že zameniti – o­klo­pom.

Oklopno re­še­nje pro­ble­ma sti­že iz kom­pa­ni­je AST, i to u vi­du uređaja po ime­nu SmartData Safe. U pi­ta­nju je pra­vi prav­ca­ti sef za sme­štaj po­da­ta­ka – kla­sičan mre­žni storage je o­prem­ljen ma­siv­nim o­klo­pom od ma­te­ri­ja­la sličnog ono­me od ko­ga se pra­ve crne ku­ti­je u avi­oni­ma. Pri nor­mal­nom ra­du uređaj se ras­hlađuje va­zdu­hom, o­drža­va­jući unu­tra­šnju tem­pe­ra­tu­ru is­pod 25 ste­pe­ni, ali čim de­tek­tu­je ne­re­gu­lar­ne u­slo­ve po­put vo­de, vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re ili po­ku­ša­ja na­sil­nog o­tva­ra­nja, auto­mat­ski se za­ključava i pos­ta­je prak­tično ne­pro­bo­jan. Ot­po­ran je na sve mo­guće fi­zičke na­pa­de, po­pla­vu i po­ža­re. Ter­mička za­šti­ta i­zdržava tem­pe­ra­tu­ru od 1.000 ste­pe­ni u tra­ja­nju od sat vre­me­na, pri čemu tem­pe­ra­tu­ra unu­tra­šnjos­ti os­ta­je do­volj­no nis­ka da ne dođe do o­štećenja dis­ko­va i elek­tro­ni­ke. Po­da­ci će pre­ži­ve­ti i ako dođe do zem­ljo­tre­sa i uru­ša­va­nja zgra­de, a SmartData Safe pru­ža čak i za­šti­tu od sna­žnog elek­tro­ma­gne­tnog zračenja.

Pročitajte i:  Novi broj magazina PC #294 dostupan u digitalnoj čitaonici

PCPress-Advant-SDS3 Uređaj mo­že da se mon­ti­ra u stan­dar­dan rek‑or­man ši­ri­ne 19“. Unu­tar o­klo­pa se na­la­ze le­ži­šta za pet hard dis­ko­va po­ve­za­nih u RA­ID‑5 kon­fi­gu­ra­ci­ju ko­ja do­da­tno šti­ti sis­tem od gu­bit­ka po­da­ta­ka iza­zva­nih ot­ka­zom ne­kog od dis­ko­va. SmartData Safe je kom­pa­ti­bi­lan sa Windows, Linux i svim va­žni­jim ope­ra­tiv­nim sis­te­mi­ma, a uz nje­ga se do­bi­ja i Proware Continous Data Backup so­ftver. Sta­nje se­fa se mo­že pra­ti­ti kroz on‑line a­pli­ka­ci­ju u ko­joj se pri­ka­zu­ju po­da­ci o tem­pe­ra­tu­ri, vla­žnos­ti, sta­nju ven­ti­la­ci­je, po­ja­vi di­ma ili va­tre i fi­zičkom po­lo­ža­ju se­fa. Mogu se za­da­ti i gra­nični pa­ra­me­t­ri – ako ne­ka vre­dnost izađe iz za­da­tih o­kvi­ra, uređaj ula­zi u alar­mno sta­nje i ša­lje e‑mail ili SMS po­ru­ku upo­zo­re­nja.

PC Press #157, Mladen Mijatović

Kontakt: Advant

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,