Poslovni softver

Da in­for­ma­ci­one te­hno­lo­gi­je ima­ju svo­ju pri­me­nu i van stro­go ur­ba­nog o­kru­že­nja, sve­doči i slučaj kom­pa­ni­je „Ekom­lek” ko­ja se ba­vi pre­ra­dom mle­ka, u čemu im značajno po­ma­žu PS.IT so­ftver­ska re­še­nja.

­Posle­dnjih go­di­na sve­do­ci smo sve veće mi­gra­ci­je sta­nov­ni­štva u ve­li­ke gra­do­ve i odu­mi­ra­nja se­la. Te­ška eko­nom­ska si­tu­aci­ja do­da­tno je po­jačala pri­ti­sak da se kre­ne ka gra­do­vi­ma kao priv­re­dnim cen­tri­ma, ali pos­to­je izu­ze­ci ko­ji do­ka­zu­ju da se i u ru­ral­noj sre­di­ni mo­že us­pe­šno po­slo­va­ti i da po­ljo­priv­re­dna pro­i­zvo­dnja još ka­ko ima po­tre­bu za mo­der­nim in­for­ma­tičkim re­še­nji­ma ko­ja po­većava­ju efi­ka­snost i čine sva­ko­dnev­no po­slo­va­nje lak­šim.

Slučaj „Ekom­le­ka”

Kom­pa­ni­ja „Ekom­lek” iz Ka­oni­ka je po­zna­ta po svo­jim mno­go­broj­nim pri­ro­dnim mlečnim pro­i­zvo­di­ma, ko­je pro­i­zvo­di po sta­rim o­pro­ba­nim re­cep­ti­ma bez adi­ti­va i kon­zer­van­sa, ali i po to­me što pred­stav­lja pra­vi pri­mer bor­be za očuva­nje srpskog se­la. Je­dnu od o­snov­nih de­la­tnos­ti kom­pa­ni­je „Ekom­lek” obav­lja mle­ka­ra ko­ja ot­ku­plju­je mle­ko od ve­li­kog bro­ja pro­i­zvođača iz okol­nih se­la, pri­ku­plja­jući na de­se­ti­ne hi­lja­da li­ta­ra dnev­no. Kom­pa­ni­ja „Ekom­lek” se ne­pre­ki­dno ra­zvi­ja i pro­ši­ru­je svo­je de­la­tnos­ti, sa ci­ljem da pro­i­zvođačima mle­ka obe­zbe­di sko­ro sve što im je po­tre­bno. Ta­ko da­nas u sas­tav ove kom­pa­ni­je ula­ze čak i po­ljo­priv­re­dna apo­te­ka i ben­zin­ska pum­pa, pa u po­slov­ni­ca­ma „Ekom­le­ka” pro­i­zvođači mle­ka mo­gu po fa­bričkim ce­na­ma da na­ba­ve ve­štačko đu­bri­vo, na­ftu, gu­me, ulje za me­ha­ni­za­ci­ju itd.

Po­red sve­ga na­ve­de­nog „Ekom­lek” po­se­bnu pa­žnju po­kla­nja mo­der­ni­za­ci­ji, po­bolj­ša­nju i auto­ma­ti­za­ci­ji svo­jih po­slov­nih pro­ce­sa. Ru­ko­vod­stvo „Ekom­le­ka” se još u počet­ku o­pre­de­li­lo za so­ftver­ska re­še­nja iz po­pu­lar­ne edi­ci­je „Ma­li po­slov­ni pro­gra­mi” i za du­go­ročnu sa­ra­dnju sa PS.IT („Priv­re­dni sa­ve­tnik – In­for­ma­ci­one te­hno­lo­gi­je”), kao kom­pa­ni­jom ko­ja će obe­zbe­di­ti so­ftver­sku po­dršku nji­ho­vom po­slo­va­nju.

Po­se­ban slučaj

In­dus­tri­ja pre­ra­de mle­ka ima sop­stve­ne po­se­bne za­hte­ve ka­da je reč o pro­ce­si­ma ko­je tre­ba so­ftver­ski is­pra­ti­ti i po­drža­ti, a ta vrsta po­drške ni­je ti­pična za pos­to­jeće so­ftver­ske pa­ke­te, pa je re­še­nje za ovog ko­ri­sni­ka mo­ra­lo da bu­de skro­je­no po me­ri. Po­slov­ni pro­ce­si u „Ekom­le­ku” su spe­ci­fični i ra­znov­rsni i obu­hva­ta­ju ve­li­ki broj uče­sni­ka. Po­slov­ni la­nac počinje pri­ku­plja­njem mle­ka od in­di­vi­du­al­nih pro­i­zvođača, što obav­lja­ju ka­mi­oni ko­ji obi­la­ze pro­i­zvođače po­de­lje­ne po rej­oni­ma. Pri­ku­plje­no mle­ko se pre­vo­zi do mle­ka­re gde počinje pro­ces pre­ra­de, dok evi­den­ci­ja o ot­ku­pu slu­ži za o­bračun na­kna­da i pre­mi­ja. Na o­sno­vu pe­ri­odičnih o­bračuna na­k­na­da i pre­mi­ja, vrši se is­pla­ta pro­iz­vođačima mle­ka.

Pročitajte i:  Moderan ERP: Novi koncepti za novo vreme

Va­žan se­gment po­slo­va­nja „Ekom­le­ka” je i pro­da­ja, i to ne sa­mo ve­le­pro­da­ja i ma­lo­pro­da­ja mlečnih pro­i­zvo­da mle­ka­re, već i pro­da­ja svih po­me­nu­tih ar­ti­ka­la ko­ji su po­tre­bni pro­i­zvođačima u pro­ce­su pro­i­zvo­dnje mle­ka.

Ve­li­ki iza­zov u ra­zvo­ju ade­kva­tne so­ftver­ske po­drške za „Ekom­lek” pred­stav­lja i činje­ni­ca da je po­slo­va­nje ove kom­pa­ni­je u ve­li­koj me­ri di­slo­ci­ra­no, kao i da su te­hno­lo­ške mo­gućnos­ti za međuso­bno po­ve­zi­va­nje po­je­di­načnih uda­lje­nih lo­ka­ci­ja, bar u počet­ku sa­ra­dnje sa kom­pa­ni­jom PS.IT, bi­le vrlo o­gra­ničene.

E­vo­lu­ci­ja so­ftver­skog re­še­nja

Plan za auto­ma­ti­za­ci­ju svih pro­ce­sa ova­ko ra­znov­rsnog i kom­plek­snog po­slo­va­nja ni­je pos­to­jao od sa­mog počet­ka sa­ra­dnje sa PS.IT, pa se i so­ftver­ska po­drška po­slo­va­nju „Ekom­le­ka” ra­zvi­ja­la pos­te­pe­no i u fa­za­ma, pra­teći za­hte­ve i ra­zvoj kom­pa­ni­je.

U prvom ko­ra­ku „Ekom­lek” je za po­tre­be praćenja o­snov­nog po­slo­va­nja i računo­vod­stva na­ba­vio so­ftver­ski pa­ket „Ma­li po­slov­ni pro­gra­mi 1″, ko­ji je ta­da bio deo stan­dar­dne po­nu­de kom­pa­ni­je PS.IT, da bi se vre­me­nom, na o­sno­va­ma tog so­ftver­skog pa­ke­ta pos­te­pe­no ra­zvio in­for­ma­ci­oni sis­tem ko­ji da­je po­dršku i onim se­gmen­ti­ma po­slo­va­nja ko­ji su ka­rak­te­ris­tični sa­mo za „Ekom­lek”.

PS.IT je u prvoj fa­zi sa­ra­dnje ra­zvio i im­ple­men­ti­rao so­ftver­ski mo­dul za o­bračun novčane na­kna­de pro­i­zvođačima. Ovaj mo­dul je omo­gućio evi­den­ti­ra­nje do­da­tnih a­tri­bu­ta, ka­rak­te­ris­tičnih za pro­i­zvođače mle­ka, kao i evi­den­ci­ju pri­ku­plje­nog mle­ka. Na o­sno­vu tih po­da­ta­ka se pe­ri­odično for­mi­rao o­bračun na­kna­de pro­i­zvođaču, kao i o­bračun pre­mi­je ko­ju je mle­ka­ra u oba­ve­zi da is­pla­ti pro­i­zvođaču uko­li­ko is­pu­nja­va o­dređene za­ko­nom de­fi­ni­sa­ne u­slo­ve, kao što su ek­stra kva­li­tet mle­ka, mi­ni­mal­na ko­ličina pre­da­tog mle­ka itd. Omo­gućeno je štam­pa­nje svih po­tre­bnih pro­pra­tnih o­bra­za­ca za pre­mi­ju,  pri­zna­ni­ca i spe­ci­fi­ka­ci­ja o­bračuna­te na­kna­de, kao i i­zvoz po­tre­bnih zbir­nih vir­ma­na ban­ci za plaćanje na­kna­da i pre­mi­ja. Va­žno je na­po­me­nu­ti da se ovaj spe­ci­fičan mo­dul in­te­gri­še sa os­ta­lim stan­dar­dnim mo­du­li­ma so­ftver­skog pa­ke­ta i da se svi oni za­je­dno po­na­ša­ju kao je­din­stven sis­tem.

Pročitajte i:  IIB: Istina, od početka i nadalje

U na­re­dnim fa­za­ma PS.IT je po do­da­tnim za­hte­vi­ma „Ekom­le­ka” ra­zvio slo­že­nu  so­ftver­sku po­dršku za ma­lo­pro­da­ju i pri­ku­plja­nje mle­ka ko­ja je omo­gućila i cen­tra­li­zo­va­no, dnev­no praćenje fi­nan­sij­skog sta­tu­sa pro­i­zvođača mle­ka. Da bi ovo bi­lo mo­guće, na­prav­lje­na je kli­jen­tsko-ser­ver­ska a­pli­ka­ci­ja za praćenje pri­ku­plja­nja mle­ka sa kli­jen­tskim so­ftve­rom na­me­nje­nim no­te­bo­ok računa­ri­ma i mo­bil­nim uređaji­ma. Ta­kođe je ra­zvi­je­na ma­lo­pro­daj­na a­pli­ka­ci­ja kao i vir­tu­el­na ban­ka ko­ja in­te­gri­še sve fi­nan­sij­ske in­for­ma­ci­je o pro­i­zvođaču. Svi ovi pod­sis­te­mi su se kao na­do­gra­dnje us­pe­šno u­klo­pi­li u je­din­stve­ni sis­tem.

Za ra­zvoj svih re­še­nja pri­me­nje­no je Microsoft Visual Studio 2008 o­kru­že­nje uz ko­rišćenje vi­še te­hno­lo­gi­ja, kao što su: Windows Presentation Foundation (WPF), Windows Communication Foundation (WCF), Entity Framework, MS SQL Server itd. Sve a­pli­ka­ci­je ko­mu­ni­ci­ra­ju međuso­bno po­moću dva ser­vi­sa, a po­da­ci se ša­lju kao Message Queue, što je u prak­si da­lo vrlo do­bre re­zul­ta­te, jer uko­li­ko računar na ko­ji se ša­lju ni­je dos­tu­pan, po­da­ci čeka­ju pri­prem­lje­ni dok se ne ste­knu u­slo­vi, na­kon čega se auto­mat­ski učita­va­ju čim se us­pos­ta­vi ko­mu­ni­ka­ci­ja.

Os­tva­re­ni re­zul­ta­ti

Pri­me­nom IT re­še­nja ko­je je re­ali­zo­vao PS.IT os­tva­re­no je zna­tno una­pređenje po­slo­va­nja  „Ekom­le­ka”. Iako se uvođenje pro­ce­sa auto­ma­ti­za­ci­je tre­nu­tno na­la­zi u zav­ršnoj fa­zi, već sa­da je mo­guće sa­gle­da­ti bu­duće po­zi­tiv­ne efek­te ko­je će ose­ti­ti ka­ko sa­ma kom­pa­ni­ja, ta­ko i nje­ni ko­ri­sni­ci.

Pri­me­nje­no so­ftver­sko re­še­nje obe­zbeđuje brzo pri­ku­plja­nje i o­bra­du po­da­ta­ka o ko­ličina­ma mle­ka i ma­snim je­di­ni­ca­ma za sva­kog po­je­di­načnog pro­i­zvođača. Ta­kođe, po­drža­no je vi­šes­tru­ko praćenje gre­ša­ka uno­sa i mo­gućnost nji­ho­vih is­prav­ki. Pos­tu­pak pri­ku­plja­nja mle­ka se o­dvi­ja plan­ski, cen­tra­li­zo­va­no i op­ti­mal­no, a pro­ces is­pla­te na­kna­da i pre­mi­ja pro­i­zvođačima mle­ka je auto­ma­ti­zo­van. Umes­to ra­ni­jeg čeka­nja na pe­ri­odične pe­tna­es­to­dnev­ne o­bračune, sa­da je omo­gućen sva­ko­dnev­ni uvid u fi­nan­sij­sko sta­nje sva­kog pro­i­zvođača mle­ka. Na taj način je sam pro­i­zvođač mle­ka, kao is­tov­re­me­ni pro­da­vac i ku­pac, di­rek­tno upućen na kom­pa­ni­ju „Ekom­lek” zbog ažur­nog vođenja evi­den­ci­je, flek­si­bil­nog plaćanja i ši­ro­ke po­nu­de pro­i­zvo­da.

Pročitajte i:  IIB: Istina, od početka i nadalje

So­ftver­sko re­še­nje je sma­nji­lo upo­tre­bu pa­pi­ra u ce­lom pro­ce­su ot­ku­pa mle­ka jer se  ko­ličine pri­ku­plje­nog mle­ka sva­ko­dnev­no di­rek­tno uno­se u a­pli­ka­ci­je, a vir­ma­ni za u­pla­tu na­kna­da i pre­mi­ja se vi­še ne po­pu­nja­va­ju ručno, već se auto­mat­ski ge­ne­ri­šu iz pro­gra­ma.

I na kra­ju, omo­gućeno je po­ve­zi­va­nje svih a­pli­ka­ci­ja os­ta­lih uče­sni­ka u ovom spe­ci­fičnom pro­ce­su, ra­zuđenih u pro­dav­ni­ca­ma i na dru­gim uda­lje­nim mes­ti­ma, sa cen­tral­nim sis­te­mom i sa pro­gram­skim pa­ke­tom MPP2 ko­jim PS.IT re­ša­va mnoge stan­dar­dne pro­ble­me sav­re­me­nog po­slo­va­nja.

PS.IT i re­še­nja po me­ri ko­ri­sni­ka

Kom­pa­ni­ja PS.IT je us­pe­šno re­ali­zo­va­la ovaj slo­že­ni pro­je­kat za kom­pa­ni­ju „Ekom­lek”, kao i mno­ga dru­ga pri­la­gođenja svog pro­gram­skog pa­ke­ta „Ma­li po­slov­ni pro­gra­mi 2″ (MPP2), ko­ji po­drža­va sve stan­dar­dne po­slov­ne pro­ce­se, za po­tre­be ra­zličitih ko­ri­sni­ka. O­snov­ni kon­cep­ti pro­gram­skog pa­ke­ta MPP2, kao so­ftve­ra no­ve ge­ne­ra­ci­je, jesu mo­du­lar­nost, pro­ši­ri­vost, o­tvo­re­nost i pri­la­go­dlji­vost, zbog čega ovo so­ftver­sko re­še­nje pru­ža ši­rok spek­tar mo­gućnos­ti za po­dršku ra­zličitim po­slov­nim pro­ce­si­ma i vrlo spe­ci­fičnim po­tre­ba­ma ko­ri­sni­ka. Po­se­bna pre­dnost pro­gram­skog pa­ke­ta MPP2 je to što ga je mo­guće na­do­gra­di­ti do­da­tnim kom­plek­snim mo­du­li­ma i pod­sis­te­mi­ma bez na­ru­ša­va­nja kon­zis­ten­tnos­ti ko­mer­ci­jal­ne ver­zi­je, što naj­bo­lje de­mon­stri­ra spe­ci­fično re­še­nje i­zrađeno za po­tre­be kom­pa­ni­je „Ekom­lek”.

Mla­den Mi­ja­to­vić
Snežana Arambašić Aleksić

(Objavljeno u PC#182)

Facebook komentari:

Tagovi: