Po­većaj­te IQ te­le­vi­zora – LG Smart TV Upgrader ST600

PCPress.rs ImageLG Smart TV Upgrader ST600 već ime­nom do­bro opi­su­je svo­ju o­snov­nu na­me­nu – on na­do­građuje HD te­le­vi­zo­re ra­ni­jih ge­ne­ra­ci­ja ne­za­vi­sno od pro­i­zvođača, ta­ko što im do­da­je fun­kci­je ko­je po­drža­va­ju mo­der­ni ovo­go­di­šnji mo­de­li TV pri­jem­ni­ka. Nećemo po­gre­ši­ti ni ako ga na­zo­ve­mo me­di­ja stri­me­rom, a ako ga sa­gle­da­mo u ta­kvom sve­tlu, mo­že­mo reći da je di­rek­tan kon­ku­rent uređaju Asus O!Play Mini ko­ji smo vam pred­sta­vi­li u PC #178.

Šta je­dan TV pri­jem­nik čini „pa­me­tnim”? Ako je su­di­ti po tren­du ko­ji se ra­zvio u po­sle­dnjih go­di­nu da­na (na ovo­go­di­šnjim i pro­šlo­go­di­šnjim mo­de­li­ma TV pri­jem­ni­ka, ne sa­mo ovog pro­i­zvođača), pod tim i­zra­zom po­dra­zu­me­va se da je te­le­vi­zor spo­so­ban da, osim o­snov­nog po­sla, sa ­mos­tal­no re­pro­du­ku­je mul­ti­me­di­jal­ne sa­drža­je, da mo­že da se po­ve­že na lo­kal­nu mre­žu, da mo­že da ko­mu­ni­ci­ra sa In­ter­ne­tom… LG-je­vi in­že­nje­ri su do­šli na ide­ju da deo ko­ji se o­dno­si na te na­pre­dne fun­kci­je je­dnos­tav­no i­zdvo­je iz te­le­vi­zo­ra i pro­da­ju ga za­se­bno. Iako to na prvi po­gled zvuči kao re­ci­kla­ža te­hno­lo­gi­je, za­mi­sao i te ka­ko ima smi­sla. Ako ste pre ne­ko­li­ko go­di­na ku­pi­li HD te­le­vi­zor, sum­nja­mo da ćete bi­ti sprem­ni da opet i­zdvo­ji­te ne baš ma­lu su­mu za no­vi­ji mo­del ko­ji nu­di tek ne­ko­li­ko op­ci­ja vi­še. Ali, sa­svim je re­al­no da se o­dlučite za na­do­gra­dnju po ce­ni ko­ja je zna­tno ni­ža od ce­ne no­vog te­le­vi­zo­ra. A LG ST600 nu­di u­pra­vo to.

Pročitajte i:  LG obećao da će do 2050. godine u potpunosti preći na obnovljivu energiju

Po­red ko­nek­ci­je na In­ter­net i lo­kal­nu mre­žu, ovaj uređaj do­no­si sve što nu­de i Infinia te­le­vi­zo­ri, kao i pot­pu­no fun­kci­ona­lan Web browser. Nji­me se u­prav­lja pu­tem da­ljin­skog u­prav­ljača ko­ji i­zgle­da obično, ali je način kon­tro­le pot­pu­no nov. Na­ime, kur­sor­ski deo na da­ljin­cu je ose­tljiv na do­dir, slično kao touch pa­ne­li na pre­no­si­vim računa­ri­ma. Umes­to da klikćete po po­zi­ci­ja­ma za po­me­ra­nje kur­so­ra, do­volj­no je da prev­lačite prst pre­ko ose­tlji­ve pov­rši­ne i da ta­ko kon­tro­li­še­te po­zi­ci­ju kur­so­ra na e­kra­nu. Pro­ces na­vi­ka­va­nja je ma­lo du­ži ne­go što bi­smo že­le­li, ali ka­da se je­dnom na­vi­kne­te, sve ra­di pri­lično do­bro.

PCPress.rs ImageKa­da je re­pro­duk­ci­ja mul­ti­me­di­jal­nih sa­drža­ja u pi­ta­nju, LG Smart TV Upgrader ST600 se po­na­ša kao i većina ak­tu­el­nih Blu-ray ple­je­ra ovog pro­i­zvođača. To znači da pos­to­ji po­drška za sve po­pu­lar­ne audio i vi­deo for­ma­te, do Full HD re­zo­lu­ci­je. Je­di­no smo pri­me­ti­li da je za ni­jan­su i­zbir­lji­vi­ji po pi­ta­nju re­pro­duk­ci­je MKV kon­tej­ner­skih da­to­te­ka. I rad s ti­tlo­vi­ma je is­ti kao i kod po­me­nu­tih ple­je­ra – na­ša slo­va su po­drža­na, do­bro su vi­dlji­va na svim po­dlo­ga­ma i či­tlji­va su u svim u­slo­vi­ma. Na­ža­lost, os­ta­la je i bolj­ka ve­za­na za for­mat ti­tlo­va SUB ko­ji se ne pri­ka­zu­ju na e­kra­nu.

Pročitajte i:  LG razvio displej panel čvrst kao staklo, savitljiv kao plastika

Za­nim­lji­vo di­zaj­ni­ran i spa­ko­van u ku­ti­ju di­men­zi­ja 11×11×3 cm, ovaj uređaj ne os­tav­lja mno­go pros­to­ra za ra­zličite ko­nek­to­re. Na pre­dnjoj stra­ni na­la­zi se sa­mo je­dan USB 2.0 pri­ključak za po­ve­zi­va­nje flash i ek­ster­nih hard-dis­ko­va, dok se na za­dnjoj stra­ni na­šlo mes­ta sa­mo za HDMI ko­nek­tor, op­tički di­gi­tal­ni audio-i­zlaz i za LAN ko­nek­tor. Mre­žna ko­nek­ci­ja je mo­guća i pre­ko be­žične ve­ze (b/g/n kom­pa­ti­bil­ne), a uređaj ima DLNA ser­ti­fi­kat, što zna­tno olak­ša­va um­re­ža­va­nje.

Ide­ja ko­ja sto­ji iza ovog uređaja je sa­svim na mes­tu, ali je među ko­nek­to­ri­ma tre­ba­lo da se nađe još ne­ki vi­deo-i­zlaz (kom­po­zi­tni ili kom­po­nen­tni, pa mo­žda i SCART). Jes­te da bi se pre­ko tih ko­nek­to­ra i­zgu­bi­la mo­gućnost pri­ka­za HD sli­ke, ali bi Smart TV Upgrader bio ko­ris­tan i vla­sni­ci­ma CRT te­le­vi­zo­ra ko­jih u na­šoj zem­lji i dalje ima mno­go vi­še ne­go vla­sni­ka HD te­le­vi­zo­ra.

Branislav Bubanja

  LG Smart TV Upgrader ST600
Konektori USB 2.0, HDMI 1.3a, LAN, optički S/PDIF
Cena 120 evra
  www.lge.rs

 

Facebook komentari:

Tagovi: , ,