Top50 Glas publike

Portabl audio‑bar

Verbatim Portable USB Audio Bar 1O­snov­ne oso­bi­ne kva­li­te­tnih zvučni­ka za lap­to­po­ve ne po­dra­zu­me­va­ju sa­mo do­bar zvuk, već i la­ku pre­no­si­vost i ro­bu­stnost, po­što će čes­to bi­ti u tor­bi sa os­ta­lim ne­op­ho­dnim kom­po­nen­ta­ma (struj­ni adap­ter, miš…). Verbatim je us­peo da sklo­pi ko­cki­ce i na­pra­vi audio‑sis­tem ko­ji is­pu­nja­va sva tri za­hte­va. Nji­hov Portable USB Audio Bar je pa­me­tno o­smi­šljen mi­ni­ja­tur­ni zvučni sis­tem. Na­prav­ljen je u o­bli­ku audio‑ba­ra, što je do­bro iz ne­ko­li­ko ra­zlo­ga. Prvo, la­ko se pa­ku­je i za ra­zli­ku od kla­sičnih pre­no­si­vih zvučni­ka, mno­go lak­še se sme­šta u tor­bu uz računar jer ne za­uzi­ma mno­go mes­ta. Oba zvučni­ka su sme­šte­na u je­dno (du­gu­ljas­to) kući­šte, što sma­nju­je ko­ličinu ka­blo­va i ko­ri­snik ih brzo do­vo­di u ra­dno sta­nje – tre­ba sa­mo da u­ključi ko­nek­tor u USB pri­ključak.
Di­men­zi­je su oda­bra­ne ta­ko da zvučnik mo­že da se ko­ris­ti i uz netbook računa­re. Sis­tem pos­tav­lja­nja je je­dnos­ta­van – zvučnik mo­že da sto­ji na sto­lu ili da se pre­ko po­kre­tnog gra­nični­ka „za­bra­vi“ i drži na po­klop­cu računa­ra, i­znad mo­ni­to­ra. Za pos­tav­lja­nje i ski­da­nje ne tre­ba vi­še od dve se­kun­de.
Zvučni­ci ima­ju dva va­ta i­zla­zne sna­ge, što na prvi po­gled ni­je mno­go, ali  su da­le­ko gla­sni­ji ne­go što smo očeki­va­li. Iako zvuk ni­je sav­ršen (ne­dos­ta­ju du­bo­ki to­no­vi), kva­li­te­tni­ji je ne­go na većini pre­no­si­vih računa­ra, a ti­me je is­pu­nje­na i o­snov­na svrha ovog audio‑ba­ra. A ko­me je na­me­njen? Prven­stve­no vla­sni­ci­ma pre­no­si­vih računa­ra ko­ji ne že­le da kva­li­tet zvu­ka „po­prav­lja­ju“ ko­ris­teći slu­ša­li­ce ko­je čes­to ni­su ni prak­tične za du­že no­še­nje.

 

Verbatim Portable USB Audio Bar

Snaga

2 W

Dimenzije/masa

20*3,4*3,4 cm / 108 g

Veza s računarom

USB

Cena

Oko 20 evra

 

www.verbatim-europe.com

Branislav Bubanja

(Objavljeno u PC#181)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,