BIZIT 2022

Pregled Android aplikacije – Burn the City

Na­ga­đa­te da su vam se lju­di opa­sno za­me­ri­li do­vu­kav­ši ci­vi­li­za­ci­ju na rub bu­nji­šta u ko­jem ži­vi­te. Pu­ni be­sa kre­će­te da se sve­ti­te be­zo­bra­zni­ci­ma ko­ji su se usu­di­li da vam se za­me­re…
Burn the City 2.9Glav­ni ju­nak je to­li­ko be­san (ili se na­jeo či­li­ja) da je u sta­nju da is­pa­lju­je va­tre­ne ku­gle. One sa­ti­ru sve pred so­bom os­tav­lja­ju­ći gra­đe­vi­ne u pla­me­nu i pe­pe­lu. Za­pra­vo, to vam je i o­snov­ni cilj – sve što iole pod­se­ća na ci­vi­li­za­ci­ju va­lja spa­li­ti, po­ru­ši­ti i sa­trti u se­me­nu. Na me­ni­ju su ku­će, ga­ra­že, o­bla­ko­de­ri, kra­no­vi… Nis­te pro­bir­lji­vi i ko­la­te­ral­na šte­ta ni­je reč iz va­šeg vo­ka­bu­la­ra. Gra­đe­vi­ne mo­že­te os­ta­vi­ti da i­zgo­re, ka­no­na­dom va­tre­nih ku­gli mo­že­te ih pre­tvo­ri­ti u pe­peo, a tu je i op­ci­ja do­mi­no efek­ta u slu­ča­je­vi­ma ka­da se bo­ri­te pro­tiv špa­li­ra o­bla­ko­de­ra. Po­se­bno za­nim­lji­vi su ni­voi u ko­ji­ma pos­to­je ku­ti­je s di­na­mi­tom i ma­te­ri­ja pod na­zi­vom Yum. Dok dru­že­nje va­tre­nih lop­ti i TNT‑a iza­zi­va ha­os na e­kra­nu, Yum glav­nom li­ku po­ja­ča­va spo­so­bnos­ti (je­dan Yum ‑ je­dan po­tez), ta­ko da sa zem­ljom srav­nju­je i gra­ni­tne ste­ne.
U­prav­lja­nje je sli­čno kao u i­gri­ci Angry Birds. Je­dnim po­te­zom prsta o­dre­đu­je­te pu­ta­nju va­tre­nih ku­gli i ja­či­nu i­zba­ča­ja. Za ra­zli­ku od po­me­nu­te i­gre, nis­te o­gra­ni­če­ni bro­jem plo­tu­na i mo­že­te ih si­pa­ti do mi­le vo­lje. Je­di­ni downside je što će­te do­bi­ti ma­nje po­ena i do­bi­ti me­da­lju sla­bi­jeg sja­ja.
Burn the City (goo.gl/FCDXx) kra­si crta­no‑strip­ska gra­fi­ka, apo­ka­lip­ti­čna mu­zi­ka i ube­dlji­vi zvu­čni efek­ti. Ako ste ne­ka­da dav­no vo­le­li Rampage, ovo je i­gra ko­ju je­dnos­tav­no ne sme­te da pro­pus­ti­te.

Vladimir Pisodorov

Pročitajte i:  YouTube bi uskoro mogao da dozvoli korisnicima da zumiraju video snimke

(Objavljeno u časopisu connect 24)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,