Pregled Android aplikacije – Libra

Libra (va­ga) spa­da u gru­pu tzv. weight manager‑a, pro­gra­ma ko­ji slu­že za kon­tro­lu te­le­sne te­ži­ne. Za ra­zli­ku od ne­kih dru­gih os­tva­re­nja, Libra (goo.gl/6K47Y) vas ne uči o­sno­va­ma pra­vil­ne is­hra­ne, ne nu­di pri­kaz ka­lo­rij­ske vre­dnos­ti po­je­de­ne hra­ne i ni na ko­ji na­čin ne po­ku­ša­va da vas mo­ti­vi­še da se hra­ni­te zdra­vo. Umes­to to­ga, na me­ni­ju su hla­dne či­nje­ni­ce i broj­ke (či­taj: mno­go broj­ki) ko­je mo­gu da vam po­mo­gnu u os­tva­ri­va­nju ci­lja – dos­ti­za­nja ide­al­ne te­ži­ne.

LibraPro­gram od ko­ri­sni­ka za­hte­va re­dov­no uno­še­nje po­da­ta­ka o te­ži­ni (na dnev­nom ni­vou) i o to­me oba­ve­šta­va na­ro­či­tim alar­mom. Glav­ni e­kran za­pra­vo je ne­ka vrsta di­ja­gra­ma u ko­jem se na­la­ze svi po­tre­bni po­da­ci – fluk­tu­aci­ja ma­se u o­dno­su na vre­me, kri­va pre­dvi­đe­ne te­ži­ne i­zra­ču­na­te na o­sno­vu ra­ni­je une­tih po­da­ta­ka, li­ni­ja ko­ja po­ka­zu­je te­ži­nu ko­ju va­lja ima­ti u da­tom tre­nut­ku. De­fi­ni­sa­nje no­vog pla­na di­je­te po­dra­zu­me­va upi­si­va­nje ci­lja­ne te­ži­ne, ali i da­tu­ma do ka­da se ona va­lja dos­ti­ći. Na o­sno­vu ovih po­da­ta­ka nas­ta­ju na­ve­de­ne kri­ve i već pov­ršnim po­gle­dom na di­ja­gram mo­že­te da za­klju­či­te od­stu­pa­te li od pla­na. Pro­gram će vas snab­de­ti i dru­gim va­žnim in­for­ma­ci­ja­ma, me­đu ko­je spa­da i pre­dvi­đa­nje ko­li­ko ka­lo­ri­ja vi­še tro­ši­te dnev­no ili ih pak pre­ko­mer­no uno­si­te. Po­se­bno za­nim­ljiv je po­da­tak ko­jim vas pro­gram oba­ve­šta­va ka­da će­te re­gis­tro­va­nim tem­pom dos­ti­ći že­lje­nu te­ži­nu.

Pročitajte i:  Samsung Galaxy Z Fold3 - Budućnost je stigla

Pro­gram je izu­ze­tno je­dnos­ta­van za ko­ri­šće­nje a pre­zen­to­va­ni po­da­ci se još je­dnos­tav­ni­je i­šči­ta­va­ju. Ipak, ne daj­te da vas to za­va­ra jer Libra is­pod ha­ube ču­va pre­gršt za­nim­lji­vih po­da­ta­ka o to­ku di­je­te. Pro­na­đi­te sek­ci­ju Statistics i uve­ri­će­te se u to (naj­ve­ća i naj­ma­nja za­be­le­že­na ki­la­ža, dnev­na, ne­delj­na, me­se­čna i go­di­šnja ana­li­za pro­me­ne te­ži­ne, ra­ču­na­nje BMI‑ja, mo­gu­ćnost zu­mi­ra­nja gra­fi­ko­na itd.). Pro­gram mo­že da fun­kci­oni­še i kao widget, što omo­gu­ća­va je­dnos­ta­van unos po­da­ta­ka, o­dno­sno uvid u naj­bi­tni­je pa­ra­me­tre.

Vladimir Pisodorov

(Objavljeno u časopisu connect 24)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,