Pregled Android aplikacije – WhatsApp Messenger

Da sva­ka pri­ča ima dva kra­ja po­ka­zu­je i „rat“ ko­ji ko­ri­sni­ci mo­bil­ne te­le­fo­ni­je vo­de sa ope­ra­to­ri­ma. Dok se prvi bu­ne ka­ko su u­slu­ge sku­pe, pro­vaj­de­ri ku­ka­ju da ce­ne ni­su me­nja­ne od pam­ti­ve­ka. Ko­plja se naj­če­šće lo­me oko ce­ne sla­nja tek­stu­al­nih/mul­ti­me­di­jal­nih po­ru­ka za ko­je ko­ri­sni­ci sma­tra­ju da tre­ba da bu­du bes­pla­tne i ne­o­gra­ni­če­ne.

WhatsApp Messenger 2.8 2Do su­tra mo­že­mo ras­prav­lja­ti na ovu te­mu i po­ku­ša­va­ti da ras­ple­te­mo klup­ko, ali od to­ga ne­ma vaj­de. Umes­to po­ku­ša­ja da ra­zu­me­te bi­lo ko­ju od su­prot­stav­lje­nih stra­na, in­sta­li­raj­te WhatsApp Messenger (goo.gl/GFRP2) i za­bo­ra­vi­te na pro­ble­me. Ovaj pro­gram fun­kci­oni­še na Android‑u, iOS‑u, Symbian‑u i BlackBerry‑ju i nu­di op­ci­ju bes­pla­tnog sla­nja po­ru­ka (sa attachment‑om ili bez nje­ga) kon­tak­ti­ma iz ime­ni­ka. Lo­gi­čno, i pri­ma­lac mo­ra ima­ti in­sta­li­ran ovaj pro­gram, i to su svi za­hte­vi. Ne­ma oda­bi­ra ko­ri­snič­kog ime­na, ne­ma lo­go­va­nja na sis­tem i os­ta­lih pe­ri­pe­ti­ja – ser­vis ra­di sa­mos­tal­no i u po­za­di­ni (čak i ka­da ste offline), baš kao da je reč o kla­si­čnom SMS/MMS kom­ple­men­tu. Pri­li­kom prvog pri­jav­lji­va­nja na sis­tem do­bi­će­te ši­fru ko­ju sa­mo je­dnom uno­si­te, dok vam je username za­pra­vo broj te­le­fo­na. Ni­šta je­dnos­tav­ni­je!

Pročitajte i:  Novi Android malver krade finansijske podatke iz 378 bankarskih i wallet aplikacija

WhatsApp ko­mu­ni­ka­ci­ju mo­že­te da obav­lja­te pu­tem WiFi ili data ko­nek­ci­je. Kao što smo već na­go­ves­ti­li, po­ru­ke ni­su o­gra­ni­če­ne na tekst, već se u nji­ma mo­gu na­ći i sli­ke, o­dno­sno audio i vi­deo za­pi­si. Ne tre­ba po­se­bno da po­dvla­či­mo ko­li­ka se u­šte­da os­tva­ru­je sla­njem po­ru­ka na ova­kav na­čin, čak i ka­da je data ko­nek­ci­ja je­di­no re­še­nje. S dru­ge stra­ne, ako se do­pi­su­je­te s ne­kim iz inos­tran­stva, evo pri­li­ke da to oba­vi­te i ka­da nis­te za ra­ču­na­rom. Za kraj sa­mo da na­po­me­ne­mo da WhatsApp po­drža­va i gru­pno sla­nje po­ru­ka.

Vladimir Pisodorov

(Objavljeno u časopisu connect 24)

Facebook komentari:

Tagovi: ,