Pris­tu­pačan An­dro­id vi­so­ke re­zo­lu­ci­je

PCPress.rs Image

Za sličan no­vac mo­že­te na­ba­vi­ti te­le­fo­ne ni­že re­zolu­ci­je sa sla­bi­jim pro­ce­sori­­ma, a ZTE Blade u sa­svim so­li­dnom kući­štu nu­di dos­ta to­ga. Iako smo ra­ni­je kri­ti­ko­va­li kva­li­tet i­zra­de ovog pro­i­zvođača, to  ne važi i za ovaj mo­del. Kom­pak­tan je i do­bro le­ži u ru­ci, i­zrađen od mat plas­ti­ke i ma­se sve­ga 100 gra­ma.

Ka­pa­ci­tiv­ni e­kran di­ja­go­na­le 3,5″ sa re­zo­lu­ci­jom 800×480 tačaka i­zgle­da priv­lačno, a za do­bro re­ago­va­nje na ko­man­de i po­kre­­nu­te a­pli­ka­ci­je za­slu­žan je pro­ce­sor ra­dnog tak­ta 600 MHz i gra­fičkim pod­sis­te­mom Ardeno 200. Na ras­po­la­ga­nju je i 512+512 MB RAM i ROM me­mo­ri­je, a po­drža­ne su na­do­gra­dnje kroz mi­croSD  kar­ti­ce ka­pa­ci­te­ta do 32 GB.

ZTE je o­dlučio da ne mo­di­fi­ku­je ko­ri­snički in­ter­fejs, ta­ko da će ko­ri­sni­ci ima­ti pra­vo Android is­kus­tvo. Mo­gli bi­smo da upu­ti­mo za­mer­ku ka­me­ri nis­ke re­zo­lu­ci­je od 3,2 Mp, ali se ona pokazala sa­svim so­li­dno. Ba­te­ri­ja ka­pa­ci­te­ta 1250 mAh pri­me­re­na je te­le­fo­nu sa e­kra­nom ove di­ja­go­na­le, pa smo ga s je­dnim pu­nje­njem bez pro­ble­ma ko­ris­ti­li pu­na dva da­na.

ZTE Blade pred­stavl­ja o­dlično re­še­nje za sve koji su za­in­te­re­so­va­ni za Android, a ni­su sprem­ni da i­zdvo­je značaj­ni­ja sred­stva. WVGA re­zo­lu­ci­ja u kom­bi­na­ci­ji sa do­brim pro­ce­so­rom obe­zbe­diće mak­si­mal­nu kom­pa­ti­bil­nost sa pre­ko 200.000 ras­po­lo­ži­vih a­pli­ka­ci­ja na Android Market-u. Te­le­fon će us­ko­ro bi­ti dos­tu­pan i kod do­maćih mo­bil­nih ope­ra­tora.

Pročitajte i:  Roku OS 10.5 će proširiti vodič i muzičku podršku

www.zte.com.cn/cn/

(Objavljeno u PC#180)

Jovan Marić

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,