Pu­to­kazi

Sa­že­tak sa­o­braćaj­nog ha­osa u Be­o­gra­du to­kom le­tnjih i je­se­njih me­se­ci.

PCPress.rs Image(Objavljeno u PC#247)

Facebook komentari: