BIZIT 2022

Review: Alcatel 3L – I lepo i pristupačno

Naj­va­žni­ja ka­rak­te­ris­ti­ka Alcatel 3L te­le­fo­na je ne­što što se i vi­di i oseća. Go­vo­ri­mo o leđima ovog te­le­fo­na, urađenim od spe­ci­fičnog ma­te­ri­ja­la, ko­ji je is­tov­re­me­no i bla­go hra­pav i pre­la­ma sve­tlost. Na taj način pos­ti­gnut je sja­jan vi­zu­el­ni efe­kat, kao da ima­te te­le­fon vi­so­kog sja­ja, a da pri to­me sve i da­lje ve­oma le­po le­ži u ru­ci, do­bro de­lu­je pod prsti­ma, a na nje­mu ne os­ta­ju otis­ci. Nje­go­vo iona­ko kom­pak­tno te­lo mo­že da se po­diči i 2,5D za­kriv­lje­nim ivi­ca­ma ka­da je sta­klo u pi­ta­nju. Alcatel 3L, zbog sve­ga to­ga, do­bi­ja vi­so­ku oce­nu za di­zajn i uti­sak o kva­li­te­tu i­zra­de – šta­vi­še, vrlo je ve­ro­va­tno da je ovo je­dan od naj­lep­ših te­le­fo­na u nje­go­voj ce­nov­noj ka­te­go­ri­ji i da je već za­to među naj­za­nim­lji­vi­jim op­ci­ja­ma za ku­po­vi­nu svih onih ko­ji ne že­le da po­tro­še mno­go nov­ca na mo­bil­ni te­le­fon.

PCPress.rs Image

Sve to ne bi vre­de­lo da je os­ta­tak te­le­fo­na ota­ljan, što srećom ni­je slučaj, na­pro­tiv. Alcatel do­bro zna da u da­na­šnje vre­me sva­ki pro­i­zvod mo­ra bi­ti ma­kar ko­rek­tan na svim po­lji­ma, i to je za­is­ta slučaj s mo­de­lom 3L. Ka­ko je i da­lje reč o te­le­fo­nu ko­ji ko­šta oko 16.000 di­na­ra, mo­ra­mo ima­ti ra­zu­me­va­nja za o­dređene kom­pro­mi­se i re­še­nja ko­ja su načinje­na za­rad ade­kva­tnog po­zi­ci­oni­ra­nja. Vo­le­li bi­smo brži čip­set od MediaTek MT6739 čija četi­ri je­zgra ra­de na 1,3 GHz, ili vi­še RAM‑a od u­građena 2 GB, ali ne mo­že­mo reći da ova­kvu kon­fi­gu­ra­ci­ju sma­tra­mo na­ročito sla­bom, po­se­bno za ce­nov­ni ra­zred – ma­da uvek sa­ve­tu­je­mo da se do­bro ras­pi­ta­te ka­kve su al­ter­na­ti­ve u bi­lo ko­joj ce­nov­noj kla­si bi­lo kom pro­i­zvo­du. Pros­tor za skla­di­šte­nje, ko­ga ima 16 GB, mo­guće je pro­ši­ri­ti pu­tem microSD me­mo­rij­ske kar­ti­ce za još 32 GB, i tu je si­tu­aci­ja „naj­te­šnja“. U sve­mu os­ta­lom, Alcatel 3L po­nu­diće ne­što vi­še od kon­ku­ren­ci­je.

Pročitajte i:  Dajete Android aplikacijama previše dozvola
PCPress.rs Image
Rezultati koje telefon postiže u benchmarking aplikacijama 3DMark, Antutu i Geekbench

E­kran di­ja­go­na­le 5,5 inča, sa 18:9 o­dno­som stra­ni­ca ne­ma za­rez, što to­plo po­zdrav­lja­mo – e­kran os­tav­lja uti­sak pot­pu­ne si­me­tri­je ka­da ga po­sma­tra­mo spre­da. Re­zo­lu­ci­ja 1440×720 pik­se­la pri­me­re­na je ovoj ka­te­go­ri­ji te­le­fo­na. Ra­di­jal­ni efe­kat o­sve­tlje­nja na za­dnjem de­lu fun­kci­oni­še već i pri naj­ma­njem da­šku sve­tlos­ti, a u­građena je i FaceKey te­hno­lo­gi­ja pre­po­zna­va­nja li­ca pu­tem de­tek­ci­je 106 od­go­va­ra­jućih tačaka u ra­di­ju­su od 30 ste­pe­ni za­rad la­kog i brzog ot­ključava­nja te­le­fo­na. Lju­bi­te­lje mu­zi­ke o­bra­do­vaće FM ra­dio, kao i 3,5‑mi­li­me­tar­ski audio‑ko­nek­tor. Te­le­fon do­la­zi sa ba­te­ri­jom ka­pa­ci­te­ta 3000 mAh, ko­ja obe­zbeđuje pris­toj­nu auto­no­mi­ju – ne tre­ba očeki­va­ti čuda, ali za je­dan dan biće vi­še ne­go do­volj­na, mo­žda i dan i po do dva uko­li­ko ko­ri­snik spa­da u šte­dlji­vi­je.

PCPress.rs Image

Ka­me­re su na nivou ono­ga što se nu­di u ce­nov­nom ran­gu, mo­žda čak i ste­pe­nik i­znad. Fo­to­gra­fi­je su korektne, dok za­d­nja ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 13 Mp ima ko­rist i od phase detection auto­fo­kus sis­te­ma. Pre­dnja ka­me­ra re­zo­lu­ci­je 5 Mp je ši­ro­ko­uga­ona (84 ste­pe­na) i po­slu­žiće le­po za be­le­že­nje sel­fi­ja, do­kle god sve­tlo ni­je pre­sla­bo, po­što ne­ma bli­c. Ka­me­re nu­de in­ter­po­li­ra­ne re­zo­lu­ci­je na 16 / 8 Mp, ali ne vi­di­mo pre­vi­še ra­zlo­ga za njih. Po­drža­n je 1080p vi­deo.

Snimci napravljeni kamerom Alcatel 3L telefona

Plat­for­mu za­o­kru­žu­je Android 8.1 Oreo ope­ra­tiv­ni sis­tem, kom­bi­no­van s kom­pa­ni­ji­nim Joy1 ko­ri­sničkim in­ter­fej­som. Ovaj ša­ro­li­ki in­ter­fejs mo­že po­pri­lično da se pri­la­gođava i op­ti­mi­zu­je, pa ga mo­že­te sves­ti na go­to­vo ne­pri­me­tnu me­ru ili pak učini­ti da vaš te­le­fon bu­de sa­svim dru­gačiji – i­zbor je na va­ma.

Softver Alcatel Joy1, koji koristi Alcatel 3L telefon

Uku­pan uti­sak o te­le­fo­nu je po­zi­ti­van. Uko­li­ko će vas obo­ri­ti s no­gu, to će učini­ti tačno ka­da tre­ba – ka­da je reč o i­zgle­du i kva­li­te­tu i­zra­de. U sve­mu os­ta­lom, on je tu neg­de s kon­ku­ren­ci­jom, što znači da će za­si­gur­no naći svo­je po­klo­ni­ke na mno­gim trži­šti­ma gde je bi­tan o­dnos uloženog i do­bi­je­nog, u­ključujući i na­še.

Pročitajte i:  Najbolje od Google Maps i na mobilnim uređajima

PCPress.rs Image

Korisna adresa: eu.al­ca­tel­mo­bi­le.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,