N Central domination

Review: Google Pixel 3 – Treći piksel

Ka­da se u ok­to­bru 2016. po­ja­vio Google Pixel, prvi Android te­le­fon čija je pro­i­zvo­dnja u pot­pu­nos­ti pod kon­tro­lom kom­pa­ni­je Google, pos­tao sam vla­snik o­snov­nog mo­de­la ko­ji od ta­da ko­ris­tim kao pri­mar­ni te­le­fon. Za be­zma­lo dve go­di­ne upo­znao sam sa­mo je­dnog vla­sni­ka Pixel‑a, a među pro­la­zni­ci­ma na uli­ci, u ka­fićima i tržnim cen­tri­ma, u TV se­ri­ja­ma i fil­mo­vi­ma, ni­sam ga vi­deo ni­je­dnom.

PCPress.rs Image

U mno­gim tek­sto­vi­ma u računar­skim časo­pi­si­ma mo­glo se pročita­ti da je Pixel naj­bo­lji Android te­le­fon. Oko to­ga šta čini naj­bo­lji pa­me­tni te­le­fon sva­ka­ko mo­že bi­ti mno­go spo­re­nja i ra­zličitih mi­šlje­nja, ali re­ci­mo da bi ba­rem ne­ka­kva trži­šna po­pu­lar­nost mo­ra­la da bu­de oba­ve­zan kri­te­ri­jum. Međutim, Pixel je mno­go vi­še od običnog pre­mi­jum te­le­fo­na, ba­rem u poče­tnoj fa­zi pos­to­ja­nja. Reč je o stra­te­škom pro­jek­tu čiji je uti­caj ne sa­mo na Android ­plat­for­mu već i na iPhone uređaje, i te ka­ko vi­dljiv.

Ni­je u i­zlo­gu ali…

Pre dva me­se­ca Google je pred­sta­vio treću ver­zi­ju Pixel‑a, a to je i da­lje pro­i­zvod ko­ji ima ve­oma sla­bu glo­bal­nu dis­tri­bu­ci­ju i go­to­vo ni­ka­kav mar­ke­ting. Dok nas Samsung, Apple i Huawei bom­bar­du­ju o­gla­si­ma i pri­su­tni su u go­to­voj čita­voj ka­pi­lar­noj struk­tu­ri ope­ra­to­ra i dis­tri­bu­te­ra u ce­lom sve­tu pa i u Srbi­ji, Google Pixel se re­gu­lar­no mo­že po­ručiti u online Google pro­dav­ni­ca­ma u tek ne­ko­li­ko većih za­pa­dno­ev­rop­skih ze­ma­lja, po­red naravno SAD, gde Google ima pro­daj­ne sa­lo­ne. Za sa­da Pixel 3 srpski ku­pac mo­že na­ba­vi­ti, na pri­mer, u Ne­mačkoj ili pre­ko o­gla­sa.
O­snov­ni Google Pixel 3 ima OLED e­kran di­ja­go­na­le 5,5 inča i re­zo­lu­ci­je 1080×2160 pik­se­la, što znači da je o­dnos stra­ni­ca 18:9 a gus­ti­na pik­se­la 443 ppi. Veći mo­del no­si o­zna­ku XL, ima e­kran di­ja­go­na­le 6,3 inča i re­zo­lu­ci­je 1440×2960 pik­se­la (523 ppi).

Osim ve­ličine e­kra­na i veće ba­te­ri­je (3430 mAh nas­pram 2915 mAh), Pixel 3 XL ima za­rez u vrhu e­kra­na, što omo­gućava da se dis­plej pro­te­že prak­tično do ivi­ca te­le­fo­na. Taj za­rez (notch) uje­dno je i naj­veća di­zaj­ner­ska za­mer­ka XL mo­de­lu (običan Pixel 3 ima kon­zer­va­tiv­ni­ji di­zajn pre­dnje stra­ne), jer je ne­zgra­pan, pre­ve­li­ki i vu­zu­el­no pri­lično odu­da­ra od ono­ga što mo­že­mo da vi­di­mo na dru­gim te­le­fo­ni­ma. Počev od iPhone‑a X, za­rez ni­je baš naj­bo­lje pri­hvaćen među ko­ri­sni­ci­ma, ali je to za­sad je­di­no re­še­nje da se na e­kran smes­te pre­dnja ka­me­ra i sen­zo­ri, a da se pros­tor za dis­plej mak­si­mal­no is­ko­ris­ti. Pixel 3 XL na ovu kon­tro­ver­zu do­da­je još ele­me­na­ta za kri­ti­ku. „Ute­šno“ je to što za­rez mo­že­te so­ftver­ski is­ključiti, na­rav­no po ce­nu gu­bit­ka ne­ko­li­ko mi­li­me­ta­ra ra­dne pov­rši­ne na vrhu e­kra­na.

PCPress.rs Image

Osim po­me­nu­tih ra­zli­ka, Pixel 3 i Pixel 3 XL su po sve­mu is­ti, a de­talj­ne spe­ci­fi­ka­ci­je na­ve­de­ne su u ta­be­li. Uočimo da mo­že­te bi­ra­ti i­zmeđu ver­zi­ja sa 64 GB ili 128 GB storage‑a, da je ra­dna me­mo­ri­ja 4 GB, a čipset Qualcomm Snapdragon 845. U­građeni har­dver od­go­va­ra stan­dar­di­ma i očeki­va­nji­ma u ve­zi s te­le­fo­ni­ma pre­mi­jum kla­se, ali ni­je im­pre­si­van. Google se ov­de ipak ru­ko­vo­dio fi­lo­zo­fi­jom po ko­joj je naj­bi­tni­ja op­ti­mi­za­ci­ja so­ftve­ra i har­dve­ra kao ce­li­ne, a da pu­ke broj­ke ne go­vo­re mno­go. To je tačno, jer flu­i­dnost ko­ju u sva­ko­dnev­nom ra­du po­ka­zu­je Pixel 3, nje­go­va brzi­na na re­al­nim za­da­ci­ma i uku­pan uti­sak o agil­nos­ti sis­te­ma te­ško se mo­gu is­ka­za­ti bro­je­vi­ma.

Pročitajte i:  Chrome sprema ograničenja za ad-blocker

Tvrdnja po­go­to­vo va­ži za ka­me­ru – dok kon­ku­ren­ci­ja u­građuje dve ili tri za­dnje ka­me­re, Pixel 3 i da­lje ima sa­mo je­dnu ko­ja da­je pri­me­tno bo­lje re­zul­ta­te od sve­ga što da­nas pos­to­ji na dru­gim te­le­fo­ni­ma, za­hva­lju­jući moćnoj ve­šačkoj in­te­li­gen­ci­ji, gde je Google da­le­ko is­pred os­ta­lih. O ka­me­ri ćemo de­talj­no ma­lo ka­sni­je, po­me­ni­mo sa­mo da je Pixel 3 kva­li­te­tno na­prav­ljen te­le­fon, da je po­za­di­na na ko­joj se na­la­ze sen­zor otis­ka prsta i ka­me­ra i­zrađena od sta­kla, ko­je je u prvoj pe­ti­ni vi­si­ne te­le­fo­na sjaj­no, a os­ta­tak je ma­ti­ran.

Sta­kle­na po­za­di­na omo­gućava QI be­žično pu­nje­nje, ali se pu­njač ne is­po­ručuje s te­le­fo­nom. U ku­ti­ji ćete do­bi­ti stan­dar­dni pu­njač sna­ge 18 W ko­ji omo­gućava brzo pu­nje­nje. Pre­dnja stra­na te­le­fo­na uvek je crna, a po­za­di­na mo­že bi­ti be­la (Clearly White), crna (Just Black) i sve­tlo­ru­žičas­ta (Not Pink). Ka­da se po­dvuče crta, Pixel 3 je do­pa­dljiv i po­ma­lo ne­upa­dljiv te­le­fon, ko­ji ne­ma tzv. „fak­tor X“ kao iPhone XS ili Huawei Mate Pro da bi se ši­ra pu­bli­ka odu­šev­lja­va­la nje­go­vim i­zgle­dom.

An­dro­id 9 kod kuće

PCPress.rs ImagePixel 3 je prvi no­vi te­le­fon u 2018. go­di­ni ko­ji se is­po­ručuje s pre­in­sta­li­ra­nim Android 9 Pie sis­te­mom. Ne­ka­da smo za Nexus te­le­fo­ne go­vo­ri­li da nu­de čis­ti Android, da­nas kon­sta­tu­je­mo da ta­ko ne­što vi­še ne pos­to­ji. Na Pixel‑u 3 na­la­zi se Android s Pixel launcher‑om ko­ji, u kom­bi­na­ci­ji, o­bli­ku­ju ko­ri­sničko is­kus­tvo. Reč je o sve­de­nom, ele­gan­tnom, efi­ka­snom i a­trak­tiv­nom in­ter­fej­su u ko­ji je Google u­gra­dio mno­go ori­gi­nal­nih de­ta­lja. Ne­ma bloatware a­pli­ka­ci­ja, a kom­ple­tan so­ftver do­la­zi iz Google‑ove ku­hi­nje: Chrome, Gmail, Maps, Calendar, Messages, Drive, Photos… Tu je i ne­i­zbe­žni Google Assistant, pa­me­tni po­moćnik ko­me mo­že­te i­zda­va­ti ko­man­de gla­som i ko­ji se bri­ne o va­šim di­gi­tal­nim i dru­gim oba­ve­za­ma. Me­ni je, re­ci­mo, pro­na­šao da mi us­ko­ro is­tiče pret­pla­ta na ne­ke časo­pi­se. Pret­pos­tav­ljam da je to ura­dio ana­li­zi­ra­jući mo­ju po­štu, ali ka­kav je to po­moćnik ko­ji ne­ma uvid u va­šu pri­va­tnu ko­res­pon­den­ci­ju?

Pre­la­zak sa sta­re na no­vu ver­zi­ju Pixel‑a je be­zbo­lan. Mo­že­te is­ko­ris­ti­ti op­ci­ju da pri­li­kom in­sta­la­ci­je no­vog te­le­fo­na vra­ti­te backup sa Google Drive‑a. Ja sam se o­pre­de­lio da ih po­ve­žem USB‑C ka­blom i za ne­ko­li­ko mi­nu­ta no­vi te­le­fon imao je sve a­pli­ka­ci­je sa svim po­de­ša­va­nji­ma kao i sta­ri. Bi­lo je ne­op­ho­dno da se po­no­vo pri­ja­vim na ne­ke ser­vi­se i saj­to­ve, kao što je Netflix. Iako je backup na iCloud ili iTunes u iPhone sve­tu sa­svim uobičaje­na stvar, Android i da­lje ne­ma uni­ver­zal­no re­še­nje ko­je bi omo­gućilo kom­ple­tan backup čita­vog te­le­fo­na, osim ako ga root‑uje­te, a to već ni­je u do­me­nu stan­dar­dnog re­še­nja na­me­nje­nog pro­sečnim ko­ri­sni­ci­ma. Google za ko­ri­sni­ke Pixel‑a ima re­še­nja ko­ja ni­su na stan­dar­dnom re­per­to­aru Android‑a, ili su od njih bo­lja.

Je­dna od le­pih po­go­dnos­ti Pixel‑a 3 jes­te am­bi­jen­tal­ni dis­plej. Na za­ključanom e­kra­nu sa crnom po­za­di­nom dis­kre­tno se pri­ka­zu­ju vre­me, da­tum, tem­pe­ra­tu­ra sa sim­bo­lom za vre­men­ske pri­li­ke i iko­ne no­ti­fi­ka­ci­ja. Am­bi­jen­tal­ni dis­plej is­ključuje se u pot­pu­nom mra­ku, a ako je ak­ti­van, tro­ši ba­te­ri­ju, ot­pri­li­ke de­se­tak pro­ce­na­ta za 24 sa­ta.

U dnu e­kra­na je na de­lu op­ci­ja Now Playing ko­ja pri­ka­zu­je na­ziv mu­zičke nu­me­re ko­ja se čuje u va­šem o­kru­že­nju. Now Playing ko­ris­ti sop­stve­nu ba­zu od oko 10.000 pe­sa­ma ko­ja se na­la­zi na sa­mom te­le­fo­nu i za iden­ti­fi­ka­ci­ju mu ne tre­ba ve­za sa In­ter­ne­tom. Zbog tih o­gra­ničenja spo­ri­ji je od Shazam‑a, ali je za­mi­šljen vi­še kao pri­go­dan de­talj, a ne kao kom­ple­tan ser­vis za pre­po­zna­va­nje mu­zi­ke. Što se mu­zi­ke tiče, do­daj­mo i da Pixel 3 ne­ma stan­dar­dni pri­ključak za slu­ša­li­ce, ali se za­to is­po­ručuje sa slu­ša­li­ca­ma sa USB‑C pri­ključkom. Mo­žda ćemo za ne­ko­li­ko go­di­na gle­da­ti dru­gačije na is­tre­blje­nje do­brog sta­rog dže­ka za slu­ša­li­ce, ali je trend ko­ji je za­počeo Apple isu­vi­še jak da bi mu kon­ku­ren­ci­ja odo­le­la.

Pročitajte i:  Google dokumenti podržavaju emodžije između teksta

PCPress.rs Image

Naj­bo­lja ka­me­ra na sve­tu?

Naj­jači adut no­vog Pixel‑a 3 jes­te nje­gov pod­sis­tem za di­gi­tal­nu fo­to­gra­fi­ju. Sas­to­ji se od za­dnje ka­me­re re­zo­lu­ci­je 12,2 Mp sa op­tičkom sta­bi­li­za­ci­jom sli­ke, mak­si­mal­nim o­tvo­rom blen­de f/1.8 i ži­žnom da­lji­nom 28 mm. Tu su i dve pre­dnje ka­me­re, obe po 8 Mp, od ko­jih je glav­na f/1.8 i 28 mm, sa auto­fo­ku­som, dok je po­moćna f/2.2 i 19 mm. Ključna kom­po­nen­ta ni­su o­bjek­ti­vi i sen­zo­ri, već spe­ci­ja­li­zo­va­ni visual core čip u ko­me se na­la­zi AI sis­tem. Do­bro do­šli u svet računar­ske fo­to­gra­fi­je (computational photography) čiji zače­tnik ni­je Google, ali je već s prvim Pixel‑om bi­lo ja­sno da je Google po­kre­nuo re­vo­lu­ci­ju u o­blas­ti fo­to­gra­fi­je na mo­bil­nim te­le­fo­ni­ma. S Pixel‑om 3 me­nja­ju se ne­ke od pa­ra­di­gmi kla­sične i di­gi­tal­ne fo­to­gra­fi­je i čini se da je pro­me­na isu­vi­še kru­pna da bi­smo je ta­ko la­ko pri­hva­ti­li: pa­me­tni te­le­fon je na pra­gu kva­li­te­ta ko­ji da­ju DSLR apa­ra­ti.

Google Pixel 3 sni­ma fo­to­gra­fi­je ko­je i­zgle­da­ju fas­ci­nan­tno, sa izu­ze­tnom o­štri­nom, ton­skim op­se­gom i ko­lo­ri­tnošću. Izu­ze­tan je ni­vo de­ta­lja, bez zrna čak i pri lo­šim sve­tlo­snim u­slo­vi­ma. Po­moću no­ve op­ci­je Night Sight, Pixel‑om 3 mo­že­te go­to­vo u pot­pu­nom mra­ku, bez bli­ca, da sni­mi­te za­pa­nju­juće do­bro o­sve­tlje­ne fo­to­gra­fi­je. U re­ži­mu Portrait biće auto­mat­ski za­mućena po­za­di­na o­bjek­ta ko­ji se sni­ma, što je bo­keh efe­kat za ko­ji je na DSLR apa­ra­ti­ma ne­op­ho­dan o­bjek­tiv s ve­li­kim o­tvo­rom blen­de. Pixel 3 će sačuva­ti i i­zvor­nu fo­to­gra­fi­ju bez tog efek­ta, pa mo­že­te da bi­ra­te ko­ja vam se vi­še sviđa. Sva­ko fo­to­gra­fi­sa­nje iole po­kre­tnih o­bje­ka­ta za­pra­vo je se­kven­ca od ne­ko­li­ko sta­tičnih sni­ma­ka ili, pre­ci­zni­je, kraći vi­deo‑za­pis. Pixel 3 ima op­ci­ju Best Shot ko­ja će vam pre­po­ručiti naj­bo­lji sni­mak. Ne­ko je tre­pnuo dok ste sli­ka­li – ne­ma ni­ka­kvih pro­ble­ma, jer je snim­lje­no i par se­kun­di pre i po­sle to­ga i Pixel 3 će pro­naći pra­vi sni­mak. Na­rav­no, mo­že­te i ručno iza­bra­ti po­je­di­načnu fo­to­gra­fi­ju iz snim­lje­nog ni­za.

PCPress.rs Image

Ka­da po­me­ne­mo da ne­ki fo­to‑apa­rat ima di­gi­tal­ni zum, to obično ne pred­stav­lja značaj­nu op­ci­ju, jer di­gi­tal­ni zum ni­ka­da ne mo­že bi­ti na ni­vou op­tičkog. Pixel 3 nas i ov­de stav­lja na mu­ke, jer je nje­go­vo di­gi­tal­no uvećanje sa­svim upo­re­di­vo sa op­tičkim. Mo­že­mo sa­mo da se za­pi­ta­mo ka­ko bi to sve i­zgle­da­lo da je Google ipak o­dlučio da u­gra­di dve za­dnje ka­me­re. Ako že­li­te da na­pra­vi­te sel­fi, na ras­po­la­ga­nju su vam dve pre­dnje ka­me­re. Je­dna od njih je ši­ro­ko­uga­ona, ta­ko da mo­že­te da od­zu­mi­ra­te i da u sce­nu za­hva­ti­te vi­še lju­di ili veći deo pri­zo­ra iza se­be.

Za pri­kaz svih mo­gućnos­ti Pixel‑ovog fo­to­gra­fskog umeća nam tre­ba još je­dan čitav tekst. Ov­de sa­mo mo­že­mo krat­ko da se za­pi­ta­mo, ka­ko je sve to mo­guće, za­što je dos­ko­ro za fo­to­gra­fi­je kva­li­te­ta ko­ji da­nas dos­ti­že Pixel bio ne­op­ho­dan fo­to‑apa­rat s re­la­tiv­nom ve­li­kim o­bjek­ti­vom i sen­zo­rom, a da­nas op­ti­ku za­me­nju­je „sta­klen­ce“ prečni­ka ne­ko­li­ko mi­li­me­ta­ra? Šta je sa di­gi­tal­nim šu­mom i ose­tlji­vošću sen­zo­ra, da li nam blic vi­še za­is­ta ni­je po­tre­ban? Deo od­go­vo­ra na ova pi­ta­nja kri­je se naj­pre u Big Data fe­no­me­nu, o­dno­sno gi­gan­tskoj ko­ličini po­da­ta­ka o stvar­nom sve­tu ko­ji je Google pri­ku­pio na svo­jim ser­ve­ri­ma, sa sve mi­li­jar­da­ma fo­to­gra­fi­ja ko­je tu sva­ko od nas auto­mat­ski sme­šta ko­ris­teći Google Photos. Google je­dnos­tav­no „zna“ ka­ko i­zgle­da do­bra fo­to­gra­fi­ja i ka­ko da u pro­ce­su po­bolj­ša­nja si­ro­vih po­da­ta­ka ko­je su da­li op­ti­ka i sen­zor, do­pu­ni ono čega ne­ma, a da kraj­nji re­zul­tat ne de­lu­je ar­ti­fi­ci­jel­no.

Pročitajte i:  5 Google Docs funkcija koje ste možda propustili u 2022.

Odu­vek je bi­lo na­kna­dnog pro­ce­si­ra­nja snim­lje­ne fo­to­gra­fi­je u di­gi­tal­nim fo­to‑apa­ra­ti­ma, ali je to u ne­ku re­ku bio za­tvo­ren sis­tem za­slu­žan za po­bolj­ša­va­nje ba­lan­sa bo­ja, o­štri­ne i o­sve­tlje­nja. Pixel 3, tj. ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja u­građena u nje­ga, pre­po­zna­je o­bjek­te, ima una­pred pri­prem­lje­ne al­go­ri­tme ko­ji su re­zul­tat em­pi­rij­ske „mu­dros­ti“ Google‑ovog sis­te­ma za računar­sku fo­to­gra­fi­ju za­sno­va­nog na per­ma­nen­tnoj o­bra­di naj­veće ko­ličine po­da­ta­ka ko­jom ras­po­la­že bi­lo ko­ja kom­pa­ni­ja ili in­sti­tu­ci­ja na sve­tu. Ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja ov­de za­is­ta čini čuda, ali da je upo­re­di­mo s pra­vom: i ljud­sko oko u „har­dver­skom“ po­gle­du ni­je sav­rše­no – pra­va sli­ka nas­ta­je o­bra­dom in­for­ma­ci­ja u mo­zgu. S ve­li­kim nes­trplje­njem očeku­je­mo sle­deće ver­zi­je Pixel‑a, a da li su i ko­li­ko mo­bil­ni te­le­fo­ni u­pro­pas­ti­li ili una­pre­di­li fo­to­gra­fi­ju kao ume­tnost, to je već ne­ka dru­ga i mno­go kom­plek­sni­ja te­ma.

Pixel‑ova ti­ha pu­blika

Kad bi­smo i­zdvo­ji­li sa­mo im­po­zan­tan na­pre­dak u o­blas­ti di­gi­tal­ne fo­to­gra­fi­je, Google Pixel 3 bio bi vre­dan svog pos­to­ja­nja. Uko­li­ko ga po­sma­tra­mo kao ce­lo­vit pro­i­zvod, kao pa­me­tni te­le­fon ko­ji je na­me­njen ši­ro­kom kru­gu ko­ri­sni­ka i ko­ji se bo­ri za svo­je mes­to pod sun­cem, za­ključak bi bio ova­kav: to ni­je te­le­fon čiji di­zajn do­no­si pres­tiž, uko­li­ko vam to ne­što znači; po spe­ci­fi­ka­ci­ja­ma, to ni­je naj­jači te­le­fon na sve­tu; po kva­li­te­tu i­zra­de spa­da u pre­mi­jum kla­su; ako ra­zmi­šlja­te o dos­tu­pnos­ti pro­daj­ne mre­že i ser­vi­sa, Pixel ne­moj­te ni da ra­zma­tra­te.

PCPress.rs Image

Ako vam znači da na svom te­le­fo­nu ima­te naj­no­vi­ju ver­zi­ju Android‑a o­dmah na­kon po­jav­lji­va­nja, da uži­va­te u sve­de­nom i tečnom ko­ri­sničkom in­ter­fej­su, da su­per­kva­li­te­tne di­gi­tal­ne fo­to­gra­fi­je u ne­o­gra­ničenom bro­ju i u i­zvor­nom o­bli­ku mo­že­te do 31. ja­nu­ara 2022. da čuva­te u Google Photos (na­kon tog da­tu­ma, sve snim­lje­ne fo­to­gra­fi­je su i da­lje tu, ali za no­ve mo­ra­te u­ključiti op­ci­ju za mi­ni­mal­nu re­kom­pre­si­ju ili će vam tro­ši­ti pros­tor na Google na­lo­gu), da ima­te plat­for­mu na ko­joj će bi­ti is­pro­ba­ne no­ve ide­je za pa­me­tne te­le­fo­ne bu­dućnos­ti, on­da je Google Pixel 3 pra­vi i­zbor.

Ce­na o­snov­nog mo­de­la je oko 750 ev­ra, što ga čini je­fti­ni­jim od naj­po­zna­ti­jih te­le­fo­na u pre­mi­jum li­gi, ali čini se da je ta ce­na re­al­na za ono što Pixel 3 nu­di. Imaj­te na umu da Google pro­i­zvo­di mo­bil­ne te­le­fo­ne tek dve go­di­ne – pra­va u­zbuđenja tek pred­sto­je.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , ,