Top50 Glas publike

Review: Huawei Watch GT – Dozirana pamet

Stav bi­lo kog ko­ri­sni­ka o ovom pa­me­tnom uređaju će bi­ti o­dređen od­go­vo­rom na sle­deću di­le­mu – ko­li­ko ste „pa­me­ti“ sprem­ni da žrtvu­je­te za­rad vrhun­ske ba­te­ri­je i o­dlične auto­no­mi­je? Ipak, ide­mo re­dom.

PCPress.rs Image

Što se i­zra­de i di­zaj­na tiče, ne­ma mes­ta pri­med­ba­ma: ke­ra­mičko kući­šte ojačano nerđajućim čeli­kom i DLC pre­ma­zom. Huawei Watch GT je stan­dar­dnih di­men­zi­ja za sat, ali i ma­nje de­blji­ne (sve­ga 10,6 mi­li­me­ta­ra), pa i­zgle­da a­trak­tiv­no na sva­kom zglo­bu. Ka­iše­vi mo­gu da se me­nja­ju.

AMO­LED e­kran di­ja­go­na­le 1,39 inča obe­zbeđuje re­zo­lu­ci­ju 454×454 pik­se­la, što da­je ja­sni­ji i o­štri­ji pri­kaz u o­dno­su na kon­ku­ren­te, ali za­to e­kran ne mo­že stal­no da ra­di, pa čak ni da bu­de de­li­mično u­ključen; pre ili ka­sni­je će se za­crne­ti. Ja­sno nam je da je ovo učinje­no za­rad u­šte­de ba­te­ri­je, ali sat ne os­tav­lja is­ti uti­sak ka­da je e­kran is­ključen i ka­da je u­ključen.

PCPress.rs ImageHuawei je o­pre­mio sat mno­štvom sen­zo­ra. TruSeen 3.0 te­hno­lo­gi­ja, u kom­bi­na­ci­ji sa sen­zo­ri­ma, da­je pre­ci­zne po­dat­ke o ra­du srca. Sat pra­ti vaš san za­hva­lju­jući TruSleep 2.0 po­dršci, pre­ci­zno vas lo­ci­ra u pros­to­ru, me­ri ak­tiv­nosti va­šeg ži­vo­ta, a in­for­ma­ci­je o sve­mu to­me do­pri­no­se da ko­ri­snik, ako ni­šta dru­go, počne da se za­ni­ma za zdra­vi­ji ži­vot. Re­ci­mo, be­le­ži se pro­ces spa­va­nja, od to­ga ka­da se zas­pi, pre­ko tra­ja­nja REM fa­za, do buđenja, no­ti­ra se ko­li­ko su tra­ja­la dre­ma­nja to­kom da­na, da li je di­sa­nje bi­lo do­bro…

Pročitajte i:  Huawei ubira više honorara za patente

Tre­ba li uop­šte da spo­mi­nje­mo broj pređenih ko­ra­ka, ak­tiv­nih sa­ti i slično? Sve ove in­for­ma­ci­je i još dos­ta to­ga mo­že se očita­ti u a­pli­ka­ci­ji, pu­tem pre­gle­dnih gra­fi­ko­na.

S te­le­fo­nom se Huawei Watch GT po­ve­zu­je Bluetooth in­ter­fej­som, pre­ko od­go­va­ra­juće a­pli­ka­ci­je. Nis­te o­gra­ničeni sa­mo na Huawei te­le­fo­ne, već mo­že­te da po­ve­že­te Watch GT sa sva­kim te­le­fo­nom ko­ji ko­ris­ti Android 4.4 ver­zi­ju so­ftve­ra ili no­vi­ju, o­dno­sno sa iUređajem ko­ji ko­ris­ti iOS 9.0 ili no­vi­ji.

PCPress.rs Image

PCPress.rs ImageWatch GT ne ra­di ne­ke stva­ri ko­je bi­smo očeki­va­li od mo­der­nog sa­ta. Pre sve­ga, on ne­ma zvučnik ni mi­kro­fon, što znači da ne pos­to­ji mo­gućnost pre­uzi­ma­nja po­zi­va, pa ne mo­že­te da ra­zgo­va­ra­te s ne­kim pričajući u sat u Dik Trej­si sti­lu. Ni­šta stra­šno, to ima i svo­ju do­bru stra­nu – alarm se ba­zi­ra na vi­bra­ci­ji, pa ne is­pu­šta po­se­ban zvuk. Te­le­fon je u sta­nju da vi­bra­ci­jom upo­zo­ri na ne­što, re­ci­mo na pre­du­go se­de­nje. Pra­vi pro­blem je u to­me što je Watch GT ba­zi­ran na LiteOS‑u, što znači da ne­ma pre­uzi­ma­nja a­pli­ka­ci­ja. Čak ni to ne mo­ra bi­ti to­li­ko pro­ble­ma­tično, jer se većina ko­ri­sni­ka na­kon is­pro­ba­va­nja us­ta­li na o­dređenom bro­ju a­pli­ka­ci­ja i fun­kci­ja, a broj fun­kci­ja s ko­ji­ma Watch GT sti­že za­is­ta je ve­li­ki. Ipak, ne mo­že­te ra­di­ti ne­ke ve­oma ko­ri­sne stva­ri, po­put u­prav­lja­nja plej­lis­tom sa pa­me­tnog sa­ta, što je fun­kci­ja ko­ju mno­gi sva­ko­dnev­no ko­ris­te. Mo­že­te da pri­mi­te oba­ve­šte­nja o pris­ti­glim po­ru­ka­ma ili mej­lo­vi­ma, ali ih ne mo­že­te čita­ti sa sa­ta.

Pročitajte i:  Pixel Watch bolji u praćenju sna

Dru­ga stra­na te me­da­lje jes­te da je uređaj izu­ze­tno šte­dljiv – za­pra­vo, je­dan od naj­šte­dlji­vi­jih. Ba­te­ri­ju Huawei Watch GT pa­me­tnog sa­ta pu­nićete tek je­dnom u dve ne­de­lje, što je go­to­vo ne­ve­ro­va­tan po­da­tak, ima­jući u vi­du da naj­va­žni­ji kon­ku­ren­ti nu­de dva da­na auto­no­mi­je, te da je sve do ove ge­ne­ra­ci­je sva­ko­dnev­no pu­nje­nje bi­la uobičaje­na po­ja­va. U tom po­gle­du, Huawei je oba­vio fan­tas­tičan po­sao. Prem­da i da­lje va­ži kri­la­ti­ca s počet­ka – deo „pa­me­ti“ žrtvu­je se za­rad o­dlične auto­no­mi­je. Uko­li­ko vam taj kom­pro­mis od­go­va­ra, Huawei Watch GT je pra­va stvar za vas.

Korisna adresa: con­su­mer.huawei.com/rs/weara­bles/watch‑gt/

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,