Review: Intel NUC 8i5BEH – 4k iz male kutije

Umesto glomaznog desktop računara, Intel već šest godina predlaže da koristimo Next Unit of Computing, kompaktnu kutiju dimenzija oko 10×10×5 cm u koju je spakovano sve što nam je potrebno… uz mogućnost da sami odlučimo šta „sve“ obuhvata. NUC je stigao do osme generacije, a pred nama je model NUC8i5BEH.

PCPress.rs Image

Prvi put sam is­pro­bao Intel NUC počet­kom 2013. go­di­ne, u vi­du mo­de­la DC3217IYE ko­ji smo pred­sta­vi­li u PC#199. Bio je to je­dan od onih pro­i­zvo­da ko­je je­dnos­tav­no ne mo­že­te da vra­ti­te s tes­ta – o­dmah sam ga ku­pio i na­me­nio mu ulo­gu me­di­ja PC‑ja za dnev­nu so­bu. Nje­gov Core i3 pro­ce­sor je obe­zbeđivao sav­rše­nu re­pro­duk­ci­ju svih full HD sa­drža­ja, pet go­di­na ver­no sto­jeći po­red te­le­vi­zo­ra i ra­deći 24/7. Do­du­še, kra­jem 2016. računarčić je počeo da se gre­je vi­še ne­go što bi tre­ba­lo, ali je to la­ko re­še­no za­me­nom ven­ti­la­to­ra.

PCPress.rs ImageU međuv­re­me­nu su se po­jav­lji­va­le no­ve ge­ne­ra­ci­je NUC‑a, ali za njih ni­sam bio pre­te­ra­no za­in­te­re­so­van po­što je i ovaj sta­ri ra­dio sav­rše­no. A on­da je pro­šle go­di­ne do­šao 4k te­le­vi­zor, i bio mi je po­tre­ban no­vi me­di­ja PC, pa sam os­tao pri NUC‑u i ku­pio mo­del se­dme (Gemini Lake) ge­ne­ra­ci­je BOXNUC7PJYH1, ko­ji obe­zbeđuje 4k re­pro­duk­ci­ju na 60 Hz. Već sko­ro go­di­nu da­na ra­di sav­rše­no po­red no­vog te­le­vi­zo­ra, a sa­da je sti­gao i po­ten­ci­jal­ni na­sle­dnik, pripadnik o­sme ge­ne­ra­ci­je, NUC8i5BEH.

Prijatno smo se iznenadili primetivši da, osim M.2 slota, postoji prostor za još jedan 2.5 SATA SSD uređaj

U pa­ke­tu ili u de­lo­vima

Ako vas o­zna­ke NUC‑ova zbu­nju­ju… nis­te je­di­ni. Na trži­štu je mno­go mo­de­la, po­što se ovaj računar ba­zično pro­da­je u ki­tu,

Pročitajte i:  Isporuka GPU-ova u 2021. godini porasla za četvrtinu, uprkos nedostatku čipova

(u kon­kre­tnom pri­me­ru 8i5 znači da se ra­di o Core i5 pro­ce­so­ru o­sme ge­ne­ra­ci­je i­zrađenom u 14 nm pro­ce­su, da­kle Coffee Lake‑U). Tu su i in­for­ma­ci­je o por­to­vi­ma, po­što kod mno­gih ge­ne­ra­ci­ja pos­to­je mo­de­li sa Ethernet ili Thunderbolt in­ter­fej­si­ma, pa su Ethernet uzi­ma­li oni ori­jen­ti­sa­ni na PC svet a Thunderbolt oni ko­ji u mre­ži ima­ju i Macintosh‑e. Po­jav­lju­ju se i BOX mo­de­li u ko­je su već u­građeni me­mo­rij­ski mo­du­li, pa on­da mo­de­li ko­ji već ima­ju SSD (ili M.2), pa on­da ka­pa­ci­te­ti tog me­di­ju­ma mo­gu bi­ti ra­zličiti… U­krat­ko, naj­bo­lje je da po­se­ti­te sajt pro­dav­ca, vi­di­te šta tre­nu­tno ima na la­ge­ru, pa iza­be­re­te va­ri­jan­tu ko­ja naj­vi­še od­go­va­ra va­šim po­tre­ba­ma i va­šem bu­dže­tu.

PCPress.rs ImageNUC8i5BEH ko­ji smo do­bi­li na test ima 8 GB me­mo­ri­je u vi­du je­dnog SO­DIMM DDR4 mo­du­la; na ploči su dva slo­ta za me­mo­rij­ske mo­du­le, što znači da me­mo­ri­ja mo­že da se ši­ri do 32 GB. Tre­ba­lo je sa­mo u­gra­di­ti SSD od 256 GB iz Intel‑ove se­ri­je 760p ko­ji se po­ve­zu­je na M.2 port. Ta­kve ope­ra­ci­je su kod NUC‑a tri­vi­jal­ne – o­dvrne­te četi­ri šra­fa s do­nje stra­ne (sa­da su oko njih sta­vi­li gu­me­ne šaj­bne, pa šra­fci­ger je­dva da je i po­tre­ban), po­di­gne­te po­klo­pac i pos­ta­vi­te me­mo­ri­ju i SSD u od­go­va­ra­juće por­to­ve.

Pročitajte i:  Apple inženjer koji je dizajnirao M1 SOC prešao u Intel

Pri­ja­tno smo se i­zne­na­di­li pri­me­tiv­ši da, osim M.2 slo­ta, pos­to­ji pros­tor za još je­dan 2.5 SA­TA SSD uređaj, ta­ko da se uz skro­man do­da­tni tro­šak mo­že­te obe­zbe­di­ti RA­ID‑1 re­ži­mom ili po­većati ka­pa­ci­tet i brzi­nu od­zi­va dis­ko­va ko­ris­teći RA­ID‑0. Po­sle skla­pa­nja je tre­ba­lo još in­sta­li­ra­ti Windows, ko­ji se po­seb­no ku­pu­je – na­po­me­nućemo da to mo­ra bi­ti ver­zi­ja 10, po­što za no­vi­je NUC‑ove ne­ma Windows 7 i Windows 8 draj­ve­ra.

NUC se la­ko u­kla­pa u mre­žno o­kru­že­nje po­što, po­red četi­ri USB 3.1 por­ta (dva spre­da i dva s za­dnje stra­ne), ima Ethernet i Thunderbolt 3 port, pri čemu je Ethernet spre­man za brzi­ne do 1.73 Gbps, uko­li­ko ima­te od­go­va­ra­juću infras­truk­tu­ru; kod nas je sve sav­rše­no ra­di­lo pu­nom brzi­nom gi­ga­bi­tnog Ethernet‑a. Al­ter­na­ti­va je po­ve­zi­va­nje u Wi‑Fi mre­žu ko­rišćenjem u­građenog Intel WLAN adap­te­ra, a tu je i Bluetooth 5 po­drška. Pos­to­ji sa­mo je­dan HDMI 2.0a port (ne­ki ra­ni­ji mo­de­li su ima­li dva), ali NUC i da­lje po­drža­va do tri po­ve­za­na mo­ni­to­ra, s tim što ćete za dru­ga dva ko­ris­ti­ti Thunderbolt port (u nje­ga mo­že da se uta­kne DisplayPort kabl) ili USB adap­ter. Iako ga ni­je la­ko vi­de­ti, pos­to­ji i IR ri­si­ver, po­go­dan za kon­tro­lu NUC‑a da­ljin­skim u­prav­ljačem. S le­ve stra­ne je su­per‑brzi čitač microSDXC kar­ti­ca, ko­ji na­ža­lost ne pri­ma SD kar­ti­ce pu­ne ve­ličine, a ne­dos­ta­je i op­tički audio i­zlaz, što znači da zvuk do even­tu­al­nog AV ri­si­ve­ra ide kroz HDMI – DTS‑HD i Dolby TrueHD re­pro­duk­ci­ja su fun­kci­oni­sa­le sav­rše­no. Po­me­ni­mo za kraj i pri­ključak za slu­ša­li­ce s pre­dnje stra­ne.

Pročitajte i:  Intel ozvaničio dobre poslovne rezultate u trećem kvartalu

PCPress.rs Image

Postoji samo jedan HDMI 2.0a port – NUC podržava do tri povezana monitora, s tim što ćete za druga dva koristiti Thunderbolt / DisplayPort ili USB adapter

4k na delu

Na tes­to­vi­ma vi­deo‑re­pro­duk­ci­je NUC se o­dlično po­ka­zao, uz po­dršku za 10‑bi­tno HEVC HW de­ko­di­ra­nje i HDR. Uko­li­ko film re­pro­du­ku­je­te na ce­lom e­kra­nu op­te­rećenje pro­ce­so­ra je mi­ni­mal­no, dok se kod re­pro­duk­ci­je u pro­zo­ru ja­vi po­ne­ki je­dva pri­me­tan glitch. Re­zul­tat na 3DMark Cloud Gate tes­tu je so­li­dnih 8722, što znači da su i mno­ge i­gre na ovom har­dve­ru sa­svim upo­tre­blji­ve.

PCPress.rs Image

Sve u sve­mu, ovo je naj­bo­lji desktop replacement računar ko­ji smo vi­de­li – u ma­lom pa­ko­va­nju za­tvo­re­no je mno­go sna­ge, upo­tre­ba je ve­oma kom­for­na a zvuk ven­ti­la­to­ra se je­dva čuje. Tre­ba sa­mo do­bro ra­zmi­sli­ti o kon­fi­gu­ra­ci­ji ko­ja vam je po­tre­bna: u­šte­dećete dos­ta pa­ra ako umes­to Core i5 u­zme­te Core i3, a re­pro­duk­ci­ja 4k vi­deo ma­te­ri­ja­la neće bi­ti sla­bi­ja. S dru­ge stra­ne, ako računar ko­ris­ti­te za ne­ke nu­me­rički za­htev­ni­je stva­ri ko­ji­ma do­bro dođe vi­še je­zga­ra, vre­di ra­zmo­tri­ti i mo­del za­sno­van na Core i7 – flek­si­bil­nost je va­žan adut NUC po­ro­di­ce.

Korisna adresa: www.as­bis.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , ,

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com