Review: Microsoft Surface GO – Ta­ble­to­li­ki Win­dows

Mi­cro­soft‑ova se­ri­ja no­te­bo­ok računa­ra ko­ji mo­gu da ra­de i kao ta­ble­ti ne­dav­no je do­pu­nje­na mo­de­lom Sur­fa­ce Go čiji je adut nis­ka ce­na. Ka­kvi su kom­pro­mi­si na­prav­lje­ni i ko­li­ko oni utiču na upo­tre­blji­vost?

PCPress.rs Image

Sve va­ri­jan­te mo­de­la Surface Go sti­žu u ma­gne­zi­jum­skom kući­štu, te­že je­dna­ko (522 g) i o­prem­lje­ne su e­kra­nom di­ja­go­na­le 10 inča. Op­ci­je u­ključuju veći SSD, vi­še me­mo­ri­je i slot za LTE. Po­kre­tnih de­lo­va ne­ma, pa čak ni ven­ti­la­to­ra – PC je sav­rše­no tih.

Surface Go računa­ri ko­ris­te Pentium Gold pro­ce­sor, pa od njih ne tre­ba očeki­va­ti vi­so­ke per­for­man­se – to sva­ka­ko ni­je računar na ko­me ćete o­brađiva­ti vi­deo, ali je sa­svim ade­kva­tan za sur­fo­va­nje In­ter­ne­tom, do­pi­si­va­nje, prav­lje­nje be­le­ški, pi­sa­nje i crta­nje. Mo­že­te da se o­pre­de­li­te za ver­zi­ju s 4 GB me­mo­ri­je i 64 GB eMMC dis­ka ili s 8 GB me­mo­ri­je i 128 GB SSD; SSD je pri­me­tno brži od eMMC‑a. Za­nim­lji­vo je da sur­fo­va­nje In­ter­ne­tom fun­kci­oni­še mno­go bo­lje iz Firefox‑a ne­go iz Chrome‑a, ali smo pri­me­ti­li da Chrome zna­tno u­brza ka­da ko­ris­ti­te olov­ku za na­vi­ga­ci­ju umes­to da skro­lu­je­te sli­ku prsti­ma. Taj trik s ko­rišćenjem olov­ke fun­kci­oni­še i u dru­gim a­pli­ka­ci­ja­ma.

Pročitajte i:  Microsoft uklanja još jedan alat iz Control Panel-a Windowsa 11

PCPress.rs Image

Pre­dnja i za­dnja ka­me­ra bo­lje su ne­go na većini lap­to­po­va, a ot­ključava­nje računa­ra po­sred­stvom ka­me­re fun­kci­oni­še ko­rek­tno, ma­da po­ma­lo spo­ro. Zvuk je pri­hva­tljiv, ma­da bi mo­gao da bu­de gla­sni­ji. Obe­zbeđeni su ste­reo‑zvučni­ci sa stra­ne i 3,5‑mm ko­nek­tor za slu­ša­li­ce, a mo­že se ko­ris­ti­ti i bluetooth pro­to­kol.

E­kran je o­dličan – re­zo­lu­ci­ja je 1800 x 1200, što znači da je gus­ti­na pik­se­la 217 po inču. Za­štićen je Gorilla Glass 3 te­hno­lo­gi­jom, a oko e­kra­na je o­kvir za ko­ji drži­te računar kad ste u ta­blet re­ži­mu. Tas­ta­tu­ra je sma­nje­nih di­men­zi­ja, s po­za­din­skim o­sve­tlje­njem, a osećaj pri ku­ca­nju je ve­oma do­bar. Tas­ta­tu­ra se la­ko o­dva­ja od računa­ra po­što je ko­rišćen ma­gne­tni ko­nek­tor.

PCPress.rs ImageOlov­ka se do­ku­plju­je. Ona ko­ris­ti je­dnu AAAA ba­te­ri­ju, i pre prvog ko­rišćenja tre­ba je upa­ri­ti sa Surface‑om. U njoj je ma­gnet, ko­ji je ve­oma čvrsto drži uz ivi­cu računa­ra. Ka­šnje­nje is­pi­sa na e­kra­nu pri pi­sa­nju olov­kom ni­je ve­li­ko, ali de­tek­ci­ja na­gi­ba ne ra­di u svim a­pli­ka­ci­ja­ma. Do­di­rom olov­ke na vir­tu­el­ni tas­ter za pri­ka­zi­va­nje tas­ta­tu­re pre­ba­cu­je­te Surface u re­žim pre­po­zna­va­nja ru­ko­pi­sa; pre­po­zna­je i srpski je­zik, i to pri­hva­tlji­vo do­bro, a još bo­lje ra­di pre­po­zna­va­nje ma­te­ma­tičkih for­mu­la. Broj­ne a­pli­ka­ci­je do­bro su pri­la­gođene ra­du olov­kom: OneNote 2016 i OneNote, Xodo (bes­pla­tna a­pli­ka­ci­ja za o­bra­du PDF‑ova), Sketchbook kom­pa­ni­je Autodesk (ne­dav­no je pos­tao bes­pla­tan), Krita pro­gram za crta­nje, sve Office 365 a­pli­ka­ci­je, Notebook Pro, Sketchable, Snip & Sketch…

Pročitajte i:  Inicijativa za bezbednost veštačke inteligencije

Ba­te­ri­ja i­zdrža­va šest‑se­dam sa­ti ume­re­nog ko­rišćenja, što je do­volj­no za većinu ko­ri­sni­ka. Pu­nje­nje tra­je oko dva sa­ta ako je pri­tom računar u­ključen, a mo­že se obav­lja­ti pre­ko USB-C ili Microsoft ko­nek­to­ra. Mo­guće je do­ku­pi­ti i docking station, ko­ji omo­gućava po­ve­zi­va­nje do­da­tnih mo­ni­to­ra i uređaja.

PCPress.rs Image

Surface Go je ve­oma upo­tre­bljiv računar. Pri­me­tno je ma­nji ne­go Surface Pro, mo­že da sta­ne u veći džep i la­ko se drži je­dnom ru­kom. Glav­na pre­dnost u o­dno­su na Android i iOS ta­ble­te u­pra­vo je u Windows‑u 10. U star­tu je to va­ri­jan­ta S, što znači da je mo­guće po­kre­nu­ti sa­mo a­pli­ka­ci­je s Microsoft Store‑a. Kad se je­dnom izađe iz S mo­da, ni­je vi­še mo­guće vra­ti­ti se na­zad. Pre­la­zak na Windows 10 Home je bes­pla­tan, dok upgrade na Pro ver­zi­ju ko­šta 100 do­la­ra.

PCPress.rs Image

Na­kon me­sec da­na ko­rišćenja, ovaj računar/ta­blet pos­tao mi je prvi i­zbor kad god idem van sta­na, pod u­slo­vom da mi ni­je po­tre­bna go­mi­la vir­tu­el­nih ma­ši­na ko­je imam na dru­gom lap­to­pu. Di­men­zi­je su do­volj­no ma­le da sta­je u veći džep, lak je to­li­ko da se go­to­vo i ne oseća, a ba­te­ri­ja drži do­volj­no du­go. Mo­gućnost hva­ta­nja be­le­ški je fan­tas­tična, i pros­to mi je žao što ne stu­di­ram, jer imam uti­sak da su stu­den­ti je­dna od cilj­nih gru­pa Surface‑a. Ce­na je oko 400 do­la­ra za osnovni mo­del, ali kad se na to do­da­ju tas­ta­tu­ra i olov­ka, pre­la­zi $600. Ako je po­tre­bno i vi­še me­mo­ri­je, ce­na ras­te na 750 dolara što vi­še ni­je je­fti­no. No, upo­tre­bljivi Windows računar ma­lih di­men­zi­ja ko­ji mo­že da se ko­ris­ti i kao ta­blet ne mo­že da bu­de je­ftin…

Pročitajte i:  Microsoft mora da prestane da prodaje sigurnost kao premijum ponudu 

Autor: Vladimir Kukuruzović

Facebook komentari: