Top50 Glas publike

Review: MLS Easy TS 2018 4G – Te­le­fon za sve od 7 do 107

MLS je grčki pro­i­zvođač smar­tfo­na i ta­ble­ta ko­ji svo­je pro­i­zvo­de pla­si­ra pre sve­ga na grčko i ki­par­sko trži­šte. Od­sko­ra je pro­da­ja te­le­fo­na ovog pro­i­zvođača počela i u Srbi­ji. Po­red kla­sičnih An­dro­id pa­me­tnih te­le­fo­na, ima­ju i Easy se­ri­ju, na­me­nje­nu pre svih sta­ri­jim ko­ri­sni­ci­ma. Je­dan ta­kav te­le­fon se na­šao na na­šem tes­tu.

PCPress.rs Image

Easy TS 2018 4G je ma­nji od stan­dar­dnih smar­tfo­na, ali i pri­me­tno veći od mo­no­blok mo­bil­nih te­le­fo­na ko­ji su nam os­ta­li u sećanju s kra­ja de­ve­de­se­tih i počet­ka dve­hi­lja­di­tih go­di­na. Pra­vi se u crnoj, sre­brnoj i šam­panj bo­ji i ima ma­li e­kran ose­tljiv na do­dir nis­ke re­zo­lu­ci­je od 240×320 pik­se­la. Du­gmići na tas­ta­tu­ri su ve­li­ki i či­tlji­vi, što je po­se­bno va­žno svi­ma ko­ji ima­ju ne­što sla­bi­ji vid. Po­red en­gles­kih slo­va, ima­ju u­crta­na i grčka. Ve­ro­va­tno će se to pro­me­ni­ti u ne­koj no­voj ite­ra­ci­ji za srpsko trži­šte. Za­nim­lji­vo je i to da ima po­dno­žja za dve SIM kar­ti­ce i da mu ba­te­ri­ja tra­je čak do 120 sa­ti ili oko 15 sa­ti ra­zgo­vo­ra. Iako je e­kran pre­vi­še skro­man za gle­da­nje fo­to­gra­fi­ja, dve ka­me­re od 8 i 5 me­ga­pik­se­la sva­ka­ko do­bro dođu za vi­deo po­zi­ve, sel­fi­je ili ka­sni­je gle­da­nje sli­ka na računa­ru.

Pročitajte i:  Najbolje iz 2022. godine: Telefoni i nosiva tehnika

PCPress.rs Image

Easy TS po­kreće An­dro­id 6 (Mar­shmal­low), a da je na­me­njen sta­ri­jim ko­ri­sni­ci­ma go­vo­ri i to što je poče­tni e­kran pot­pu­no u­prošćen, pri­la­gođen in­ter­fej­su ose­tlji­vom na do­dir i tas­ta­tu­ri, kao i što ima in­sta­li­ra­nu a­pli­ka­ci­ju Apo­te­ke, sa spis­kom naj­bli­žih apo­te­ka (iako ne­ma GPS, te­le­fon mo­že da do­bi­je po­zi­ci­ju od WiFi ili mo­bil­nih pre­daj­ni­ka). Umes­to Go­o­gle Play Sto­re‑a pos­to­ji o­gra­ničen set od ne­kih pe­tna­es­tak a­pli­ka­ci­ja ko­je mo­že­te in­sta­li­ra­ti.

Za instalaciju, i generalno pohranjivanje podataka, na raspolaganju je 8 GB skladišnog prostora, a moguće je koristiti i microSD memorijsku karticu, maksimalnog kapaciteta 32 GB. Na poče­tnom e­kra­nu su i gla­sov­no bi­ra­nje i dik­ti­ra­nje po­ru­ka ko­ji i­zne­nađujuće do­bro ra­de na srpskom. Da­kle, mo­že­te je­dnos­tav­no te­le­fo­nu i­zdik­ti­ra­ti ko­me že­li­te da po­ša­lje­te SMS i po­tom tekst po­ru­ke ko­ju on na­pi­še i po­ša­lje.

MLS Easy ne pru­ža mno­go sa sta­no­vi­šta mo­der­nog po­gle­da na mo­bil­no trži­šte, sva­ka­ko ne kao stan­dar­dni smar­tfo­ni. Međutim, to što ima, ra­di o­dlično i je­dnos­tav­no. Po­zi­vi, po­ru­ke, sli­ke, pa i apo­te­ke – sve je tu, i vrlo je je­dnos­tav­no doći tih stav­ki. Za ba­ke, de­ke ili ma­lu de­cu, to je za­pra­vo u mno­gim slučaje­vi­ma sve što im tre­ba. Do­bar je i za „di­gi­tal­ni de­tox“. Ne­ma In­sta­gra­ma, YouTu­be je sla­bog kva­li­te­ta, ta­ko da ćete se brzo vra­ti­ti u stvar­ni svet, među lju­de, umes­to da pro­vo­di­te čita­ve da­ne po dru­štve­nim mre­ža­ma. Sto­ga se mo­že reći da MLS Easy TS 2018 4G svo­ju mi­si­ju is­pu­nja­va – o­dlično!

Pročitajte i:  Motorola Edge 30 Neo - Purpurno maleno

Korisna adresa: www.vi­pmo­bi­le.rs

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,