ePlaneta

Review: NAS za kuću

Zbog svoje cene, NAS uređaji uglavnom su namenjeni zahtevnim korisnicima, ali je porast popularnosti uticao da proizvođači ponude i ekonomične modele za kućnu primenu.

PCPress.rs Image

QNAP u svo­joj po­nu­di ima čitavu se­ri­ju „kućnih“ NAS sis­te­ma, a mi smo pro­ba­li je­dan od ta­kvih mo­de­la. TS‑328 pred­stav­lja na­pre­dni­je ba­zično re­še­nje u o­dno­su na baš na­jo­snov­ni­je mo­de­le, a glav­na ka­rak­te­ris­ti­ka je pros­tor za tri hard‑dis­ka umes­to stan­dar­dna dva mes­ta.

Na­je­ko­no­mični­je NAS op­ci­je nu­de pros­tor za dva hard‑dis­ka, što znači da se mo­že ko­ris­ti­ti sa­mo RA­ID‑1 re­žim (uko­li­ko se že­li si­gur­nost po­da­ta­ka, a u­glav­nom se že­li). Po­red svih pre­dnos­ti ovog mo­da, RA­ID‑1 ima i je­dnu ma­nu ko­ja „kućnim“ ko­ri­sni­ci­ma la­ko za­sme­ta. Reč je o is­ko­rišćenju pros­to­ra na hard‑dis­ku, što znači da ko­ri­snik od dva dis­ka is­tog ka­pa­ci­te­ta na ras­po­la­ga­nju ima pros­tor sa­mo je­dnog.

I si­gur­nost i brzi­na

PCPress.rs ImageQNAP TS‑328 s pros­to­rom za tri hard‑dis­ka nu­di mo­gućnos­ti upo­tre­bu RA­ID‑5 re­ži­ma, ko­ji nu­di mno­go bo­lje is­ko­rišćenje pros­to­ra na dis­ko­vi­ma, os­tav­lja­jući vi­še mes­ta za po­dat­ke ko­ri­sni­ka. U RA­ID‑5 mo­du po­da­ci se upi­su­ju na sva tri dis­ka za­je­dno s parity in­for­ma­ci­ja­ma, što omo­gućava opo­rav­lja­nje RAID ni­za u slučaju ot­ka­za je­dnog hard‑dis­ka. Za kućne u­slo­ve to je sa­svim do­volj­no.

Pročitajte i:  Da li Instagram šteti mentalnom zdravlju tinejdžera

Što se tiče per­for­man­si, RAID‑5 je neg­de ma­lo brži, a neg­de ma­lo spo­ri­ji od tra­di­ci­onal­ne RA­ID‑1 op­ci­je. Pri čita­nju po­da­ta­ka, RA­ID‑5 nu­di ve­oma do­bre per­for­man­se jer kom­bi­nu­je mo­gućnos­ti tri hard‑dis­ka. Upis po­da­ta­ka ne­što je spo­ri­ji jer se pa­ra­lel­no mo­ra­ju o­brađiva­ti i parity in­for­ma­ci­je. Pro­ce­sor ov­de obav­lja ve­li­ki deo po­sla, pa je značaj­no što QNAP TS‑328 ima Realtek RTD1296 pro­ce­sor (Cortex A53 ba­za) sa četi­ri je­zgra, na ra­dnom tak­tu od 1,4 GHz. Na­rav­no, ovaj pro­ce­sor ni­je na ni­vou per­for­man­si ko­je nu­di ne­ki Intel ali je ve­li­ko una­pređenje u o­dno­su na pret­ho­dnu RTD1295 va­ri­jan­tu ko­ja se ko­ris­ti u ne­kim dru­gim je­fti­ni­jim uređaji­ma. TS‑328 ima 4 GB flash me­mo­ri­je i 2 GB DDR4 RAM me­mo­ri­je, što opet pred­stav­lja op­ti­mal­nu ko­ličinu za ba­zične po­tre­be.

Ra­znov­rsno po­ve­zi­va­nje

Kom­ple­tan TS‑328 pa­ket sme­šten je u kom­pak­tno kući­šte, što je u li­ni­ji s kućnom pri­me­nom. Ta­ko se ovaj NAS mo­že smes­ti­ti bu­kval­no bi­lo gde, na pri­mer za­je­dno s ru­te­rom. TS‑328 po­se­du­je dva gi­ga­bi­tna LAN kon­tro­le­ra, što je ve­oma ko­ri­sno jer os­tav­lja vi­še mo­gućnos­ti za po­ve­zi­va­nje s ko­ri­sničkim računa­ri­ma. TS‑328 se mo­že po­ve­za­ti di­rek­tno s „glav­nim računa­rom“, dok sav os­ta­li pris­tup mo­že ići pre­ko dru­gog gi­ga­bi­tnog LAN kon­tro­le­ra na Wi‑Fi ru­ter.

Pročitajte i:  Da li znate šta traži 97% internet korisnika?

Ova­kva kom­bi­na­ci­ja omo­gućava os­tva­ri­va­nje mak­si­mal­nih per­for­man­si ko­je nu­di RA­ID‑5 s tri dis­ka, što je neg­de oko 200 MB/s pri čita­nju i oko 140 MB/s pri upi­su po­da­ta­ka. Kao i kod sva­kog QNAP NAS uređaja, so­ftver je je­dna od glav­nih pre­dnos­ti. Ta­ko i TS‑328 ko­ris­ti već do­bro po­zna­ti QTS 4.3.4 ope­ra­tiv­ni sis­tem (Linux ba­za) ko­ji već u star­tu nu­di ve­li­ki broj ka­rak­te­ris­tičnih mo­gućnos­ti za NAS uređaje. Do­pun­ska po­go­dnost jes­te i mo­gućnost do­da­va­nja ra­znih a­pli­ka­ci­ja ko­je već pos­to­je za QTS 4.3.4, pa se fun­kci­onal­nost mo­že po­većati u skla­du sa že­lja­ma ko­ri­sni­ka. TS‑328 nu­di čak i op­ci­ju har­dver­ske H.264 kom­pre­si­je (i H.265 uz do­da­tni ko­dek) pa se ovaj NAS mo­že ko­ris­ti­ti za vi­deo‑po­tre­be. Na­rav­no, ne tre­ba očeki­va­ti ne­ku ve­li­ku brzi­nu, ali će TS‑328 us­pe­šno od­go­vo­ri­ti i na ovaj za­htev ko­ri­sni­ka.

PCPress.rs Image

Ipak, u prak­si će glav­na pri­me­na za TS‑328 bi­ti kao efi­ka­sno reše­nje za be­zbe­dno skla­di­šte­nje po­da­ta­ka, uz ra­zne fajl ser­ver op­ci­je i mo­gućnost la­kog do­da­tnog backup‑a na ek­ster­ni USB hard‑disk. Ovaj backup se mo­že ak­ti­vi­ra­ti sa­mo je­dnim pri­tis­kom tas­te­ra na kući­štu, što opet olak­ša­va upo­tre­bu kućnim ko­ri­sni­ci­ma. S ob­zi­rom na ce­nu i efi­ka­snost ko­ju nu­di TS‑328, ovo je ve­oma pre­po­ručlji­vo re­še­nje za one ko­ji tra­že eko­no­mičan NAS uređaj ko­ji će pro­ši­ri­ti upo­tre­bu vre­dnost ma­le kućne mre­že.

Pročitajte i:  Kako napraviti svoj VPN kod kuće sa NAS-om i WireGuard-om

Kontakt: www.mi­kro­princ.com

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,