ePlaneta

Review: Samsung QE55Q8F – Milijarde boja celog svemira

Od mnogih ocenjen kao najbolji testirani 4K TV u godini koja promiče, Q8F u mnogim aspektima predstavlja iznenađenje. Navikli smo da nam Samsung servira inovacije, pa nas iznenađuje susret s prilično uobičajenim karakteristikama. Ipak, inovacije ne nedostaju samo su diskretno upakovane u jedan tako običan proizvod kao što je televizor.

PCPress.rs Image

Iako je po­me­nu­te hva­los­pe­ve u­glav­nom do­bio mo­del dijagonale 65“, mi smo na test do­bi­li 55“, ali ne ve­ru­je­mo da pos­to­ji značaj­ni­ja ra­zli­ka. Ne dajte da vas te­hničke ka­rak­te­ris­ti­ke obeshrabre, iako TV ni­je ni OLED, ni za­kriv­ljen, ni 3D…Ipak, već prvi po­gled na sli­ku, još ako je 4K i HDR, na­vešće vas da se za­lju­bi­te u ovaj te­le­vi­zor i da ga po­že­li­te u svom do­mu, ma­kar mo­ra­li da me­nja­te ras­po­red u so­bi i sečete na­me­štaj.

PCPress.rs Image

Q vs. O

Iako „O“ i „Q“ vi­zu­el­no slično i­zgle­da­ju, QLED o­značava Quantum LED te­hno­lo­gi­ju, a ra­zli­ke i­zmeđu OLED‑a i QLED‑a su ve­li­ke. Iako su OLED mo­de­li ta­kođe po­bra­li mno­go a­pla­uza ove go­di­ne, nji­ho­va ce­na je i da­lje as­tro­nom­ski vi­so­ka, ali kao je­dna od naj­većih ma­na OLED e­kra­na na­vo­di se me­mo­rij­ski efe­kat sli­ke. Ova oso­bi­na ni­je to­li­ko ni i­zra­že­na ni bi­tna kod ma­lih e­kra­na ko­ji se pov­re­me­no u­ključuju, pa je OLED i da­lje naj­po­želj­ni­ja va­ri­jan­ta e­kra­na za te­le­fo­ne.

Pročitajte i:  Kobo i iFixit partner za OEM delove  

Kada se OLED ras­pros­tre na ve­li­ki e­kran ko­ji je sko­ro ne­pre­ki­dno u­ključen, me­mo­rij­ski efe­kat mo­že da se po­ja­vi re­la­tiv­no brzo. Do­volj­no je da pre­fe­ri­ra­te ne­ki TV ka­nal i gle­da­te ga čes­to, pa da se nje­gov lo­go „uti­sne“ kao svo­jev­rstan „vo­de­ni žig“ na sve os­ta­le ka­na­le i sa­drža­je. Dru­gi OLED pro­blem je re­la­tiv­no brza de­gra­da­ci­ja ka­rak­te­ris­ti­ka e­kra­na (pa i sli­ke) u o­dno­su na dru­ge e­kran­ske te­hno­lo­gi­je.

 

PCPress.rs Image

QLED ni­je „emi­si­ona“ te­h­ni­ka – da­kle ne spa­da u gru­pu e­kra­na po­put pla­zme, OLED‑a ili MicroLED‑a čiji pik­se­li emi­tu­ju sve­tlost. QLED je i da­lje u su­šti­ni LCD te­hno­lo­gi­ja, uz značaj­nu i­zme­nu po­za­din­skog o­sve­tlje­nja. Na­ime, stan­dar­dne LCD e­kra­ne osvetljavaju pla­ve di­ode s fos­fo­res­cen­tnim na­ran­džas­tim pre­ma­zom, što da­je tek ne­ko „be­ličas­to“ sve­tlo.

HDR na svom terenu

Ka­ko god zva­li no­vu te­hni­ku o­sve­tlja­va­nja, ona u­ključuje tan­ki film i­zmeđu o­sve­tlje­nja i LCD‑a načinjen od na­nočes­ti­ca ko­je, kad su o­sve­tlje­ne, i sa­me isi­ja­va­ju sve­tlost. Što je naj­za­nim­lji­vi­je, i in­ten­zi­te­tom i emi­to­va­nom ta­la­snom du­ži­nom mo­že se u­prav­lja­ti, a sa­ma pro­i­zvo­dnja ova­kvog e­kra­na je značaj­no je­fti­ni­ja od pro­i­zvo­dnje OLED e­kra­na.

Pročitajte i:  Pametna Philips lampa za izlazak sunca

PCPress.rs Image

 

Re­zul­tat je značaj­no ši­ri spek­tar bo­ja ko­je mo­že da pri­ka­že QLED e­kran. HDR je sva­ka­ko značajan za po­bolj­ša­nje sli­ke, veći op­seg bo­ja i veći broj ni­jan­si opi­sa­nih po­moću 10 ili čak 12 bi­ta po RGB kom­po­nen­ti umes­to do­sa­da­šnjih osam bi­ta. Ne­ko­li­ci­na stri­ming ser­vi­sa već nu­di 4K HDR sa­drža­je, pod uslovom da je vaš ekran sposoban da pri­ka­že taj pro­ši­re­ni spek­tar. Da ne du­ži­mo – po­me­nu­tu pre­ci­znost sli­ke i pri­ka­za bo­ja ne mo­že­mo dos­toj­no da vam pre­pričamo, pa os­ta­je sa­mo da se lično uve­ri­te u o­bli­žnjim pro­dav­ni­ca­ma.

Sva­ka­ko tre­ba is­taći još dve le­pe kom­po­nen­te ovog te­le­vi­zo­ra, dos­toj­ne Samsung‑ove sli­ke. Prva je One Connect boks ko­ji slu­ži za po­ve­zi­va­nje (i na­pa­ja­nje) e­kra­na i u ko­ji su sme­šte­ni svi ne­op­ho­dni ko­nek­to­ri, ali i kom­po­nen­te za pro­ce­si­ra­nje sli­ke. Pro­ce­si­ra­nje je (kao što smo i očeki­va­li) ve­oma do­bro realizovano, što u­ključuje sjaj­no fil­tri­ra­nje i upscale sa­drža­ja ni­že re­zo­lu­ci­je, ali o to­me ćemo ne­kom sle­dećom pri­li­kom. Dru­ga kom­po­nen­ta je je­dnos­ta­van i vrlo efi­ka­san da­ljin­ski u­prav­ljač ko­ji, po­red gla­sov­ne kon­tro­le ko­ju mi sta­ri­ji i­zbe­ga­va­mo, nu­di i vrlo efi­ka­sne stan­dar­dne načine u­prav­lja­nja.

Pročitajte i:  6.4 milijardi dolara za Samsung i fabriku čipova u Teksasu

PCPress.rs Image

Pri i­zbo­ru no­vog te­le­vi­zo­ra ne tre­ba da se o­gra­ničite na je­dna mo­del ni­ti na je­dan brend, ali Q8F sva­ka­ko za­slu­žu­je dos­toj­nu pa­žnju, na­ročito kad su u pi­ta­nju za­htev­ni ko­ri­sni­ci.

Korisna adresa: www.samsung.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,