Ro­bus­tni čuvar ulaza – Axis M3113-VE / M3114-VE

PCPress.rs ImageDa bi ka­me­ra za vi­deo-nad­zor us­pe­šno obav­lja­la svoj za­da­tak pod ve­drim ne­bom, mo­ra da is­pu­ni ne­ko­li­ko u­slo­va. Pre sve­ga, elek­tron­ske kom­po­nen­te i me­ha­nički po­kre­tni de­lo­vi mo­ra­ju bi­ti ta­kvi da ne­sme­ta­no fun­kci­oni­šu u ši­ro­kom ras­po­nu tem­pe­ra­tu­ra – i po le­tnjim že­ga­ma i u le­de­noj zim­skoj noći. Za­tim, ne­op­ho­dno je obe­zbe­di­ti za­šti­tu od vla­ge, ki­še, sne­ga, sun­ca, pra­ši­ne, a u pri­mor­skim kra­je­vi­ma i od mor­ske so­li i sve­ga ono­ga što čini a­tmos­fer­ske ele­men­te u kon­kre­tnom slučaju. Na kra­ju, ne tre­ba za­bo­ra­vi­ti ni ljud­ski fak­tor – ka­me­ra je ne­pri­ja­telj sva­ko­me ko se ba­vi ne­kim ne­po­šte­nim za­na­tom i taj će sve učini­ti da je ones­po­so­bi, a ni­su ret­ki ni čino­vi be­zra­zlo­žnog uni­šta­va­nja (van­da­li­zam). Zbog to­ga se ne­ki mo­de­li ka­me­ra šti­te pra­vim prav­ca­tim o­klo­pi­ma ko­ji mo­gu da i­zdrže na­sil­nički tre­tman.

Počet­kom ju­la, na na­še trži­šte sti­žu dva no­va mo­de­la Axis ka­me­ra, na­me­nje­na spolj­noj mon­ta­ži, kod ko­jih su im­ple­men­ti­ra­na sva tri po­me­nu­ta as­pek­ta za­šti­te. Axis M3113-VE i Axis M3114-VE ra­zli­ku­ju se sa­mo po re­zo­lu­ci­ji – naj­vi­še što prva ka­me­ra mo­že da pru­ži je SVGA sli­ka, dok dru­gi mo­del mo­že da se po­hva­li HD re­zo­lu­ci­jom (720p, o­dno­sno 1 Mp). U oba slučaja po­držan je mak­si­ma­lan framerate od 30 sli­ka u se­kun­di, dok in­te­gri­sa­ni vi­deo-en­ko­der pru­ža vi­še vi­deo-stri­mo­va is­tov­re­me­no u ra­zličitim re­zo­lu­ci­ja­ma i kva­li­te­tu, uz pri­me­nu je­dnog od dva vi­deo-ko­de­ka: M-JPEG ili MPEG-4 AVC (H.264), što su sve stan­dar­dne o­dli­ke Axis-ovih ka­me­ra.

Ka­me­re iz se­ri­je M31 pre­dviđene su za mon­ta­žu u bli­zi­ni ula­za u po­slov­ne zgra­de, pro­dav­ni­ce, res­to­ra­ne, ho­te­le, ban­ke… Ima­ju vrlo dis­kre­tan pro­fil: pljo­sna­to te­lo ko­je sta­je na dlan i ma­lu ku­po­lu is­pod ko­je je sta­tični o­bjek­tiv ko­ji se mo­že u­sme­ri­ti u že­lje­nom prav­cu. Ka­me­re ne priv­lače mno­go pa­žnje, a pru­ža­ju do­bar uvid u ono što se de­ša­va u ne­po­sre­dnoj oko­li­ni zgra­de. Po­u­zda­no ra­de na tem­pe­ra­tu­ra­ma od zimskih, ledenih -20 °C do letnjih +50 °C, a o­klop ko­ji ih po­kri­va šti­ti ih od dej­stva kli­mat­skih ele­me­na­ta i od na­sil­ni­ka. Oba mo­de­la ima­ju i po je­dnu po­dva­ri­jan­tu, ka­me­ru u čijoj se o­zna­ci na­la­zi su­fiks nocap, ko­ji o­značava da taj mo­del ne­ma o­klop, ali za­u­zvrat nji­hov o­bjek­tiv ima veći ver­ti­kal­ni hod. Te ka­me­re se ko­ris­te na mes­ti­ma sa ek­strem­nim tem­pe­ra­tu­ra­ma, ali gde ne­ma dej­stva kli­mat­skih ele­me­na­ta, kao što su ta­va­ni­ce na tre­mu, unu­tra­šnjost ve­li­kih hla­dnjača i slično.

Do­da­tni ele­ment za­šti­te pri in­sta­la­ci­ji na pro­ble­ma­tičnim lo­ka­ci­ja­ma je i tzv. tampering alarm, deo Axis-ovih in­te­li­gen­tnih alat­ki za auto­mat­sku ana­li­zu sli­ke, ko­ji će pre­po­zna­ti po­ku­šaj ne­ov­lašćenog o­tva­ra­nja kući­šta ili za­kla­nja­nja vi­dnog po­lja, na šta će re­ago­va­ti sla­njem alar­mne po­ru­ke kroz mre­žnu ko­nek­ci­ju ko­jom je ka­me­ra po­ve­za­na. Ta­kvi alar­mi se mo­gu de­fi­ni­sa­ti i za dru­ge značaj­ne do­gađaje kao što je de­tek­ci­ja po­kre­ta o­dređene ma­gni­tu­de u za­da­tom de­lu sli­ke.

In­sta­la­ci­ja i po­ve­zi­va­nje su mak­si­mal­no po­je­dnos­tav­lje­ni: ne­ma po­se­bnog outdoor kući­šta jer se za­šti­ta pos­ti­že po­me­nu­tim o­klo­pom, a u kom­ple­tu se do­bi­ja ma­la alat­ka za po­de­ša­va­nje po­lo­ža­ja o­bjek­ti­va, pa čak i ša­blon ko­ji olak­ša­va bu­še­nje ru­pa za mon­ta­žu na pra­vil­nom međuso­bnom ras­to­ja­nju. Po­što je reč o IP ka­me­ra­ma, sav sa­o­braćaj – pre­nos vi­deo-stri­mo­va, alar­ma, kon­fi­gu­ra­ci­ja i u­prav­lja­nje – i­zve­den je pre­ko je­dnog Ethernet in­ter­fej­sa, a za­hva­lju­jući pri­me­ni Power-over-Ethernet stan­dar­da, kroz is­ti ba­kar­ni kabl spro­vo­di se i ce­lo­ku­pno elek­trično na­pa­ja­nje.

Mladen Mijatović

Axis M3113-VE / Axis M3114-VE
Rezolucija: Od 160×90 do 1280×800 (kod M3113-VE do 800×600)
Video-kompresija: M-JPEG, H.264
Zaštita: Od -20 °C do +50 °C, zaštita od svih klimatskih elemenata i vandalizama (IP-67, NEMA 4X)
Ostalo: Tampering alarm, PoE napajanje
Cena: UZORAK
  www.ipway.rs

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,