Sam­sung NX200

PCPress.rs ImageSamsung NX200 je pe­ti u NX ni­zu, ali pot­pu­no ra­zličit od pret­ho­dni­ka. Nje­go­vu o­sno­vu čini no­vi CMOS sen­zor re­zo­lu­ci­je (efek­tiv­nih) 20,3 Mp i for­ma­ta APS-C (23,5×15,7 mm). Pra­va po­slas­ti­ca sa no­vom ar­hi­tek­tu­rom ko­ja u­ključuje in­te­gri­sa­nu ana­lo­gno-di­gi­tal­nu kon­ver­zi­ju sa al­go­ri­tmom ko­ji dras­tično re­du­ku­je šum.

Kao do­da­tak ovom si­li­kon­skom čudu, Samsung je re­di­zaj­ni­rao ko­lor fil­ter ša­blon i ta­ko po­većao ose­tlji­vost, za­tim sma­njio ra­zma­ke i­zmeđu mi­kro­sočiva, čime je po­bolj­šao pri­hvat sve­tla, i na kra­ju pri­bli­žio mi­kro­sočiva sen­zo­ru, omo­gućava­jući bo­lji pri­hvat ko­sih zra­ka ko­ji sa ši­ro­ko­uga­one op­ti­ke pa­da­ju na nje­go­vu pe­ri­fe­ri­ju. For­mat for­mi­ra­ne sli­ke je 5472×3648 pik­se­la (3:2), a od­go­va­ra­jući fajl je ve­ličine 20 MB. Po­drža­ni su i as­pek­ti 16:9 (5471×3080) i 1:1 (3648×3648) sa pri­pa­da­jućim pot­ka­te­go­ri­ja­ma.

Apa­rat je so­li­dne i­zra­de i to je prvi mo­del u se­ri­ji sa pot­pu­no me­tal­nim te­lom – di­zajn je na­zvan Retro Modern. Jasno je da je apa­rat na­me­njen za­htev­nim ko­ri­sni­ci­ma ko­ji očeku­ju pu­ni PASM pris­tup (o­dvo­je­ne kon­tro­le auto­ma­ti­ke, pri­ori­te­ta blen­de, za­tva­rača i ma­nu­el­nog re­ži­ma). Samsung je za­držao is­ti in­ter­fejs za sve po­bro­ja­ne re­ži­me ta­ko što je, po­red već pre­po­zna­tlji­vog točkića, pris­tup ovim op­ci­ja­ma omo­gućio i kroz je­dnos­ta­van e­kran na­zvan Smart Panel. Na gor­njem pa­ne­lu apa­ra­ta na­la­zi se kon­takt za ek­ster­ni blic, oki­dač i glav­ni točkić, dok je na za­dnjem pa­ne­lu do­mi­ni­ra­ju ve­li­ki OLED LCD sa as­pek­tom 4:3, na­vi­ga­ci­oni prsten, te tas­te­ri za pris­tup me­ni­ju, pre­gle­du, bri­sa­nju i kom­pen­za­ci­ji ek­spo­zi­ci­je. O­dvo­jen i pri vrhu za­dnjeg pa­ne­la na­la­zi se tas­ter za star­to­va­nje vi­deo-re­ži­ma.

Pročitajte i:  Samsung počinje masovnu proizvodnju OLED ekrana za laptope

Ka­da smo već kod vi­dea, NX200 po­drža­va 1080p (30 fps) pu­ni HD kva­li­tet sa po­većanom kon­tro­lom ek­spo­zi­ci­je, pa u vi­deo-­mo­du po­drža­va re­ži­me M i S. Vi­deo-i­zlaz je ko­di­ran H.264 kom­pre­si­jom, dok se za sni­ma­nje ste­reo zvu­ka ko­ris­te dva mi­kro­fo­na na gor­njem pa­ne­lu. Na­ža­lost, ne pos­to­ji kon­takt za povezivanje ek­ster­nog mi­kro­fona.

PCPress.rs Image

Uz apa­rat do­la­zi i ma­li blic ko­ji se „na­vi­ja” na hot shue i po­di­že pod u­glom ka­da je u upo­tre­bi. Mo­del NX200 na tom mes­tu ima do­da­tna dva kon­tak­ta ko­ji­ma se ek­ster­ni bli­ce­vi mo­gu na­pa­ja­ti stru­jom. Pri­me­ti­li smo da sa­da ne­dos­ta­je kon­takt za ek­ster­no elek­tron­sko tra­ži­lo ko­je je imao pret­ho­dni mo­del NX100.

No­va ba­te­ri­ja BP-1030 ka­pa­ci­te­ta 7,6 Wh (oko 320 sni­ma­ka) de­li pros­tor sa me­mo­rij­skom kar­ti­com. Vra­tan­ca tog se­gmen­ta su bli­zu na­vo­ju za sta­tiv pa se mo­že pret­pos­ta­vi­ti da će, u za­vi­snos­ti od ko­rišćene gla­ve, bi­ti te­ško pris­tu­pa­ti ba­te­ri­ji ili kar­ti­ci dok je apa­rat na sta­ti­vu.

Do kra­ja go­di­ne očeku­ju se četi­ri no­va o­bjek­ti­va: NX 60 mm Macro ED, NX 18-200 mm F3,5-6,3 ED, NX 85 mm F1,4 ED i NX 16 mm F2,8. Svi oni po­drža­vaće iFn fun­kci­ju ko­jom se i prsten na o­bjek­ti­vu pre­tva­ra u do­da­tnu kru­žna kon­tro­lu ko­joj se mo­že pro­gra­mi­ra­ti i­zme­na o­tvo­ra blen­de, EV kom­pen­za­ci­je, ISO ili WB.

Pročitajte i:  Međunarodni dan znakovnih jezika Samsung obeležava besplatnim servisom za gluve i nagluve osobe
  Samsung NX200
Senzor slike 23.5*15.7 mm APS-C CMOS (20,3 Mp)
Foto formati RAW (SRW), RAW+JPEG, JPEG
Video format MOV H.264/MPEG-4), 1920*1080 (30 fps), stereo zvuk (ACC)
Autofokus 15 tačaka, detekcija kontrasta, Face detekcija (maksimalno 10 lica)
Osetljivost (ISO) 100-6400, 12800
LCD 3.0″ Active Matrix OLED, 614k, 4:3
Kontakti USB 2.0, V out, HDMI
Štampa PictBridge, DPOF
Baterija Li-ion BP1030
Dimenzije i masa 117*63*36mm, 220 grama
Cena (evra) 700 – 800 (u kitu sa 18-50 mm ili 20-50 mm)

Nenad Veljković

(Objavljeno u PC#181)

Facebook komentari:

Tagovi: ,