Top50 Glas publike

Samsung: SP‑P400B i SP‑L250 projektori

Samsung-SP-P400B Sam­sung‑ovi pro­jek­to­ri po­kri­vaju sve se­gmen­te trži­šta. Is­pro­ba­li smo dva no­va mo­de­la: je­dan se la­ko pre­no­si, a ni dru­gi ni­je prevelik, ali nu­di bo­lje per­for­manse — Bo­jan Sta­no­je­vić

Sam­sung SP‑P400B je kom­pak­tan pro­jek­tor, ne to­li­ko ma­li da bis­te ga no­si­li u dže­pu, ali la­ko sta­je u ra­nac (ne za­bo­ra­vi­te da po­ne­se­te i i­zdvo­je­nu je­di­ni­cu za na­pa­ja­nje). Ma­le di­men­zi­je obično do­no­se ne­ke kom­pro­mi­se, a ovaj mo­del ima dva: prvi se o­dno­si na lam­pu ume­re­ne sna­ge ko­ja ne omo­gućava pro­jek­ci­je u ja­ko o­sve­tlje­nim pros­to­ri­ja­ma, a dru­gi na ne­dos­ta­tak op­tičkog zu­ma, zbog čega na ve­ličinu pro­jek­to­va­ne sli­ke mo­že­te da utičete je­di­no po­me­ra­njem pro­jek­to­ra. S dru­ge stra­ne, o­bjek­tiv fik­sne ži­žne da­lji­ne je do­bro iza­bran, ta­ko da na kva­li­tet sli­ke ne­ma­mo ni­ka­kvih pri­med­bi – o­štra je na ce­loj pov­rši­ni, bo­je su ko­rek­tne i ne­ma hro­mat­skih abe­ra­ci­ja, čes­to pri­su­tnih u ovoj kla­si. 

Fo­ku­si­ra­nje se obav­lja po­ten­ci­ome­trom, a osim nje­ga, na te­lu se na­la­ze sa­mo tas­te­ri sa o­snov­nim ko­man­da­ma. Bu­dući da se SP‑P400B sa­svim ma­lo gre­je (prem­da je zbog to­ga ven­ti­la­tor ma­lo bučni­ji), nećete se opeći ako ih ko­ris­ti­te, ali je mno­go kom­for­ni­ji rad sa da­ljin­skim u­prav­ljačem, u­prav­lja ra­znim fun­kci­ja­ma, među ko­ji­ma je i ver­ti­kal­ni keystone. Pro­jek­tor po­drža­va ne­ko­li­ko re­ži­ma pri­ka­za sli­ke, auto­mat­sko ili ručno po­de­ša­va­nje, po­zi­ci­oni­ra­nje sli­ke, di­gi­tal­nu re­duk­ci­ju šu­ma i di­gi­tal­ni zum, a me­ni­ji se mo­gu pri­ka­zi­va­ti na ne­ko­li­ko je­zi­ka. Na po­leđini su VGA i kom­po­zi­tni vi­deo pri­ključak, kao i ana­lo­gne audio‑utični­ce – u ma­lom kući­štu se na­šlo mes­ta i za zvučni­ke; umes­to njih mo­že­te ko­ris­ti­ti i slu­ša­li­ce, za ko­je je pre­dviđen 3,5‑mi­li­me­tar­ski pri­ključak. Di­men­zi­je i ka­rak­te­ris­ti­ke čine SP‑P400B ide­al­nim uređajem za kućne pro­jek­ci­je, kao i za po­slov­ne ko­ri­sni­ke ko­ji su čes­to u po­kre­tu; u oba slučaja, na­vu­ci­te za­ve­se i pa­žlji­vo is­pla­ni­raj­te pros­tor. Na trži­štu se mo­gu naći i je­fti­ni­ji ma­li pro­jek­to­ri, ali SP‑P400B da­je bo­lju sli­ku od njih.

Pročitajte i:  Kad vozilo brine da ne zaspite za volanom

Samsung-SP-L250Sam­sung SP‑L250 ni­je baš ta­ko ma­li, ali je i da­lje do­volj­no kom­pak­tan da pre­no­še­nje ne pred­stav­lja pro­blem. Sa njim nećete mo­ra­ti da ra­zmi­šlja­te o zam­račiva­nju: 2500 AN­SI lu­me­na je do­volj­no za pro­sečne u­slo­ve, a op­tički zum omo­gućava ve­li­ku sli­ku i sa ma­njih dis­tan­ci. Veće kući­šte do­ne­lo je i vi­še pri­ključaka, pa na po­leđini na­la­zi­mo dva VGA ula­za i je­dan i­zlaz, ta­ko da se pro­jek­tor mo­že ve­za­ti na red sa mo­ni­to­rom, a do­da­ta je i S‑Video utični­ca. I zvučni­ci su sra­zmer­no jači i kva­li­te­tni­ji, pa najčešće neće bi­ti po­tre­be za ko­rišćenjem spolj­nih, a na ovom pro­jek­to­ru ven­ti­la­tor je pri­lično tih.

Uz SP‑L250 se do­bi­ja is­ti da­ljin­ski u­prav­ljač kao uz ma­li SP‑P400B, ali se nji­me mo­že kon­tro­li­sa­ti vi­še fun­kci­ja – u me­ni­ju ćete naći tri po­lo­ža­ja ga­me, četi­ri vre­dnos­ti tem­pe­ra­tu­re bo­je, a ako vam ni­je­dna ne od­go­va­ra, RGB kom­po­nen­te se mo­gu po­de­ša­va­ti u dve di­men­zi­je (gain & offset). U­prkos re­la­tiv­no sna­žnoj lam­pi, ni SP‑L250 se ne gre­je pre­vi­še, a u zam­račenoj pros­to­ri­ji se mo­že ko­ris­ti­ti eko­no­mični re­žim ko­ji će još vi­še sma­nji­ti gre­ja­nje i pro­du­ži­ti vek lam­pe.

Pročitajte i:  Samsung je predstavio Galaxy S23 seriju pametnih telefona

Te­hno­lo­gi­ja sa tri LCD pa­ne­la i kva­li­te­tan o­bjek­tiv obe­zbeđuju do­bru sli­ku, ali ume­re­na re­zo­lu­ci­ja ni­je vrhun­ska pre­po­ru­ka za mul­ti­me­di­ju. Zbog to­ga je ovaj pro­jek­tor po­go­dan za po­slov­nu pri­me­nu i o­dlično je re­še­nje za pre­zen­ta­ci­je u ma­njim pros­to­ri­ja­ma. Nje­gov glav­ni adut je pri­hva­tlji­va ce­na – pri­me­tno je je­fti­ni­ji od sta­rog SP‑L300, a ne za­os­ta­je mno­go za njim u po­gle­du per­for­man­si.


Samsung SP-P400B

Tehnologija projekcije:

Single Chip DMD

Rezolucija:

800×600, max 1280×1024

Osvetljaj:

150 ANSI lumena

Kontrast:

1000:1

Lampa:

50 W, 3000 h

Dimenzije:

290×120×20,5 mm

Masa:

2,2 kg

Cena:

51.545 din.

Kontakt:

www.erccommerce.rs


Samsung SP-L250

Tehnologija projekcije:

3 Panel LCD

Rezolucija:

1024×768, max 1600×1200

Osvetljaj:

2500 ANSI lumena

Kontrast:

500:1

Lampa:

200 W, 2500–3000 h

Dimenzije:

291×289×115 mm

Masa:

5,4 kg

Cena:

69.946 din.

Kontakt:

www.erccommerce.rs


PC Press

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: ,