Sava neživotno osiguranje nudi produženje plaćanja dospelih premija osiguranja

Imajući u vidu vanredno stanje usled pandemije virusa Covid-19 i suočavanje sa teškoćama u plaćanju obaveza po osnovu ugovora o osiguranju, kojima je predviđeno periodično plaćanje premije, Sava neživotno osiguranje je rešilo da omogući svojim klijentima koji ispunjavaju određene uslove produženje plaćanja dospelih premija osiguranja.

PCPress.rs Image

Kriterijumi koje moraju ispuniti ugovarači osiguranja su sledeći:

– oni kojima je upućena zabrana kretanja tokom celog dana,
– koji su ostali bez redovnih prihoda i
– čija su redovna primanja znatno smanjena i nisu u mogućnosti da izmire svoje obaveze,

sada mogu da obaveze plaćanja premije osiguranja, dospele u periodu trajanja vanrednih mera zbog epidemije, izmire po prestanku vanrednog stanja. Odloženo plaćanje dospelih obaveza neće za posledicu imati obračunavanje zatezne kamate, niti uticaja na ostvarivanje prava iz predmetnih ugovora o osiguranju.

Navedenim se ne produžava važenje osiguranja već samo i isklјučivo odlaže plaćanje dospele rate premije osiguranja. U slučaju da važnost ugovora o osiguranju istekne u periodu trajanja vanrednog stanja građanin može zaklјučiti novi, u kom slučaju mora da plati prvu ratu premije osiguranja.

Ukoliko želite da odložite plaćanje dospelih premija osiguranja možete se obratiti Društvu:

PCPress.rs Image

Dobro je da znate:

  • ponuda za odlaganje odnosi se samo na ugovore o osiguranju kojima je ugovoreno periodično plaćanje premije i koji su zaključeni do dana 16.03.2020. godine
  • plaćanje premija osiguranja koje su dospele na naplatu zaključno sa danom 15.03.2020. godine ne može se odložiti i ovu premiju potrebno je regularno izmiriti
  • u slučaju odlaganja plaćanja, Društvo ne obračunava zateznu kamatu na premiju koja je dospela za vreme trajanja vanrednog stanja i nije izmirena; visina narednih obaveza po osnovu budućih premija, nakon ukidanja vanrednog stanja, će se proporcionalno uvećati za rate koje nisu naplaćene u toku vanrednog stanja
  • Društvo neće zahtevati od ugovarača osiguranja naknadu bilo kakvih troškova u vezi sa sprovođenjem ove mogućnosti i pravo na odlaganje plaćanja ostvarivaće se na osnovu zahteva ugovarača osiguranja koji je pristigao na označeni email, bez zaključivanja posebnog aneksa ugovora o osiguranja.
Facebook komentari:

Tagovi: , , ,