Top50 Glas publike

SBB: Korak ispred drugih

Najavljenu digitalizaciju zemaljskih TV programa, korisnici kablovskih mreža dočekuju prilično spokojno. Kablovski operatori odavno su digitalizovali svoje mreže. Da bi ostali korak ispred drugih, u SBB‑u su ipak pripremili niz novosti za korisnike o kojima razgovaramo s Dragicom Pilipović Chaffey, direktorkom kompanije SBB.

Dragica-Pilipovic-Chaffey,-SBB-Šta kon­kre­tno di­gi­ta­li­za­ci­ja do­no­si Srbi­ji?

Od di­gi­tal­nog emi­to­va­nja TV si­gna­la ko­ris­ti će ima­ti svi! Drža­va će do­bi­ti mo­gućnost da da­le­ko efi­ka­sni­je ko­ris­ti ra­dio‑fre­kven­cij­ski spek­tar i o­slo­bo­di pros­tor za no­ve ser­vi­se, dok će građani do­bi­ti bo­lji kva­li­tet sli­ke i zvu­ka, mno­go veći broj ka­na­la i na­pre­dne fun­kci­je ko­je di­gi­tal­na te­le­vi­zi­ja omo­gućava.

U ko­joj me­ri će na­jav­lje­ne no­vi­ne pro­me­ni­ti do­živ­ljaj gle­da­nja te­le­vi­zi­je?

Na­še is­kus­tvo, ali i svet­sko, po­ka­zu­je da ko­ri­sni­ci već ima­ju vi­so­ke stan­dar­de ka­da je u pi­ta­nju gle­da­nje te­le­vi­zi­je. Sve vi­še se pre­ba­cu­ju na kva­li­te­tni­ju sli­ku, vi­so­ke re­zo­lu­ci­je, ta­ko­zva­ni HD for­mat. U pri­log to­me go­vo­re i sve te­hno­lo­ški na­pre­dni­ji TV pri­jem­ni­ci.

Još je­dna od no­vi­na je i to što te­le­vi­zi­ja ni­je vi­še na je­dnom mes­tu u kući, ni­ti na je­dnom uređaju. Za­hva­lju­jući plat­for­ma­ma kao što je na­ša D3 GO, te­le­vi­zi­ja se gle­da i pu­tem računa­ra, ta­ble­ta ili smart te­le­fo­na.

Tu su i na­pre­dne fun­kci­je ko­je omo­gućava­ju da ko­ri­sni­ci sa­mi o­dređuju ko­je će sa­drža­je gle­da­ti i ka­da. To su na pri­mer vi­deo klub, TV una­zad 72 sa­ta, sni­ma­nje i pa­uzi­ra­nje pro­gra­ma, ro­di­telj­ska kon­tro­la sa­drža­ja, mo­gućnost slu­ša­nja ra­di­ja, kao i elek­tron­ski pro­gram­ski vo­dič ko­ji omo­gućava ko­ri­sni­ci­ma pre­gle­da­nje sa­drža­ja sa pro­gra­mom 7 da­na una­pred, sli­ka­ma i opi­som.

Pročitajte i:  Da li je CSP nastavak evolucije DMS i ECM platformi?

Da li ka­blov­ski ope­ra­to­ri ima­ju bi­lo ka­kve oba­ve­ze u pro­ce­su di­gi­ta­li­za­ci­je te­res­tri­jal­nog pro­gra­ma ko­je bi značile pro­me­nu za ko­ri­sni­ke?

Ko­ri­sni­ci na­še ka­blov­ske te­le­vi­zi­je ne­ma­ju ra­zlo­ga za bri­gu. Di­gi­ta­li­za­ci­jom se za ko­ri­sni­ke SBB, KDS, JET TV, BE­O­GRID, To­tal TV, D3 i D3i te­le­vi­zi­je, ni­šta ne me­nja. Oni će moći da gle­da­ju te­le­vi­zi­ju kao i do sa­da, bez po­tre­be za do­da­tnom o­pre­mom i tro­ško­vi­ma.

Ni na­ma, ka­blov­skim ope­ra­to­ri­ma, di­gi­ta­li­za­ci­ja ne na­meće do­da­tne oba­ve­ze. Bez ob­zi­ra na to, na­ša že­lja kao kom­pa­ni­je ko­ja ima de­se­to­go­di­šnje is­kus­tvo u pru­ža­nju di­gi­tal­nog TV si­gna­la, jes­te da građani­ma po­nu­di­mo naj­sav­re­me­ni­ja re­še­nja.

Za­to smo i o­dlučili da svim na­šim ko­ri­sni­ci­ma ana­lo­gne te­le­vi­zi­je, tj. naše o­snov­ne po­nu­de, omo­gućimo gle­da­nje 16 di­gi­tal­nih ka­na­la. Po­red onih iz na­ci­onal­ne ini­ci­jal­ne mre­že (RTS1, RTS2, RTS Di­gi­tal, RTS HD, B92, Stu­dio B, RTV1, RTV2, Pink, Prva, Happy), ko­ri­sni­ci­ma SBB, JET TV i KDS te­le­vi­zi­je omo­gućićemo i gle­da­nje di­gi­tal­nih ka­na­la Prva Plus, SK1, Ul­tra, Ci­ne­ma­nia i Grand.

Uko­li­ko pak ko­ri­sni­ci već sa­da po­že­le da pređu na bo­lje, i počnu da ko­ris­te sve pre­dnos­ti di­gi­ta­li­za­ci­je, mo­gu i to. Pri­pre­mi­li smo pot­pu­no no­ve di­gi­tal­ne pa­ke­te, ko­ji pred­stav­lja­ju kom­bi­na­ci­ju u­slu­ga te­le­vi­zi­je, in­ter­ne­ta i fik­sne te­le­fo­ni­je, sa vi­še HD ka­na­la, još većom brzi­nom in­ter­ne­ta, sa poče­tnom brzi­nom od 25 Mb/s, i te­le­fo­ni­ra­njem po po­volj­noj ce­ni. Uko­li­ko se o­dluče da pređu na njih, di­gi­ta­li­za­ci­ju neće ni ose­ti­ti. Sav po­sao će oba­vi­ti na­še in­sta­la­ter­ske eki­pe, ko­je će im na­kon in­sta­la­ci­je o­bja­sni­ti ka­ko da ko­ris­te ser­vi­se ko­ji su im na ras­po­la­ga­nju.

Pročitajte i:  Udruženje banaka Srbije: Osvrt na digitalizaciju

Ko­li­ko du­go će čla­ni­ce Uni­ted gru­pe ko­ri­sni­ci­ma is­po­ručiva­ti ana­lo­gni si­gnal? Da li ima­ju na­me­ru da sma­nje broj ana­lo­gnih pro­gra­ma u ko­rist di­gi­tal­nih i u kom pe­ri­odu se to mo­že očeki­va­ti?

Na­ši ana­lo­gni ko­ri­sni­ci ne tre­ba da bri­nu da će im bi­ti pre­ki­nut TV si­gnal. Na­pro­tiv, moći će ne­ome­ta­no da gle­da­ju te­le­vi­zi­ju kao i do sa­da.

Ali, ono što tre­ba da zna­ju jes­te da ana­lo­gni si­gnal ko­ji im mi pru­ža­mo pre­ko ka­bla omo­gućava sli­ku i na dru­gim te­le­vi­zo­ri­ma u kući. To je ve­li­ka pre­dnost na­šeg ka­bla, kao i činje­ni­ca da ko­ri­sni­ci ne mo­ra­ju da do­plaćuju za gle­da­nje te­le­vi­zi­je na dru­gim TV pri­jem­ni­ci­ma.

Da li smo dos­ti­gli stan­dar­de ra­zvi­je­nih ze­ma­lja ko­ji ima­ju bo­ga­tu ka­blov­sku po­nu­du (pro­gra­mi na za­htev, ve­li­ki i­zbor HD ka­na­la…)? Ka­kav je slučaj sa ce­na­ma u o­dno­su na o­kru­že­nje i za­pa­dne zem­lje?

Od­go­vor na va­še prvo pi­ta­nje je – ap­so­lu­tno! Štavi­še, mi pos­tav­lja­mo stan­dar­de u te­le­vi­zi­ji i sve vre­me ide­mo u ko­rak sa sve­tom. U na­šu po­nu­du smo uv­rsti­li sve što se u sve­tu nu­di, a mno­go smo po­volj­ni­ji od os­ta­lih ze­ma­lja Ev­ro­pe. Je­dna od naj­po­volj­ni­jih ze­ma­lja Ev­ro­pe.

Pročitajte i:  ASEE: Kako upravljanje poslovnom dokumentacijom vodi u uspešnu digitalnu transformaciju

Mi ima­mo ide­alan spoj te­hno­lo­gi­je i sa­drža­ja ko­ji se vi­di već na star­tnim pa­ke­ti­ma i kroz o­dličan spor­tski i fil­mski pro­gram, kao i kroz na­pre­dne fun­kci­je ko­je su ko­ri­sni­ci­ma na ras­po­la­ga­nju.

Ko­li­ko se pro­me­ni­la per­cep­ci­ja ko­ri­sni­ka kad je ka­blov­ska u pi­ta­nju? Da li su ko­ri­sni­ci za­htev­ni­ji i ko­li­ki je iza­zov i­zla­zi­ti im u su­sret?

Ko­ri­sni­ci su sve vi­še sve­sni ra­zli­ke u gle­da­nju te­le­vi­zi­je i kroz po­nu­de u sa­drža­ju i te­hno­lo­ški po­sma­tra­no. Bo­lja sli­ka, HD ka­na­li, gle­da­nje te­le­vi­zi­je na vi­še uređaja, ko­rišćenje na­pre­dnih fun­kci­ja za sve veći broj lju­di je sva­ko­dnev­i­ca.

Ko­ri­sni­ci su sve za­htev­ni­ji po pi­ta­nju sa­drža­ja, tj. ka­na­la, kao i fun­kci­ja ko­je pos­ta­ju stan­dard. Naš od­go­vor na to je prven­ste­no po­nu­da a­trak­tiv­nih ka­na­la, kao i sa­drža­ji ko­ji se naj­vi­še tra­že u re­gi­onu. Re­ci­mo, mo­gućnost da pra­te pro­gram prve re­gi­onal­ne dva­de­setče­tvo­ročasov­ne news plat­for­me sa cen­tri­ma u Be­o­gra­du, Sa­ra­je­vu i Za­gre­bu, te­le­vi­zi­je N1 imaće u­pra­vo ko­ri­sni­ci na­še ka­blov­ske te­le­vi­zi­je.

Vo­di­mo računa i o ku­pov­noj moći na­ših lju­di u ovom re­gi­onu, ta­ko da se ne o­pre­de­lju­je­mo la­ko za po­većanje ce­na, a omo­gućava­mo im i bes­pla­tno ko­riščenje u­slu­ga, ne­ret­ko baš onih naj­tra­že­ni­jih.

Kon­ti­nu­ira­no ula­že­mo u na­šu mre­žu, pra­ti­mo svet­ske stan­dar­de i ko­ris­ti­mo mo­der­nu te­hno­lo­gi­ju ka­ko bi­smo ko­ri­sni­ci­ma pru­ži­li kva­li­te­tnu u­slu­gu.

 Nebojša Prijić

(Objavljeno u časopisu connect#44)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,