BIZIT 2022

Schneider Electric: Upravljanje data centrom – XMa­aS ili Xaas?

Ukoliko ste pomislili da je u naslovu dilema kako se na engleskom jeziku piše Christmas iliti Božić, prevarili ste se. U današnjem IT svetu sve što u sebi sadrži „aaS“ spada u neku vrstu usluge. Zato se ono X s početka ponaša kao nepoznata u matematici. Može da označava mnogo toga.

PCPress.rs Image

U na­šem slučaju, DMa­aS o­značava skraćeni­cu Data Center Management as a Service, i činjenica da i sam data cen­tar mo­že bi­ti pre­dmet u­slu­ge. Šta je do­ve­lo do to­ga da data cen­tar, kao skup ser­ve­ra, ak­tiv­ne i pa­siv­ne o­pre­me i nji­ho­vih na­pa­ja­nja, pos­ta­ne u­slu­ga?

Brze pro­me­ne u sfe­ri IT‑ja za­hte­va­ju is­ti ta­kav od­go­vor. Do sa­da se tra­di­ci­onal­no kon­zer­va­tiv­ni sek­tor data cen­ta­ra ni­je ti­me mo­gao po­hva­li­ti. Sam čin i­zgra­dnje ili nad­gra­dnje in­fras­truk­tu­re ka­ko bi se is­pu­ni­li pos­to­jeći za­hte­vi mo­že bi­ti du­go­tra­jan pro­ces, pun pre­ko­mer­nih tro­ško­va. Po­sle­dnjih go­di­na si­gur­no smo svi pri­me­ti­li u­brza­nje i nas­ta­ja­nje no­vih tren­do­va ko­ji utiču na trži­šte: Internet stvari sa so­bom do­no­si sve veći broj po­da­ta­ka; outsourcing mno­gih po­slov­nih a­pli­ka­ci­ja u cloud i ti­me po­di­za­nje va­žnos­ti ot­por­nos­ti u dis­tri­bu­ira­nim IT o­kru­že­nji­ma i ta­ko­zva­nim edge data cen­tri­ma; re­de­fi­ni­sa­nje poj­ma dos­tu­pnos­ti za no­ve ge­ne­ra­ci­je ko­je že­le stal­nu po­ve­za­nost na mre­žu.

Ko­li­ko god to zvučalo ne­ve­ro­va­tno, da­nas je­dan data cen­tar mo­že­mo po­sma­tra­ti kao IT in­fras­truk­tu­ru ko­ju je mo­guće i­znaj­mi­ti kao re­surs – de­li­mično ili u pot­pu­nos­ti. Tu je pro­blem: po­većati ope­ra­tiv­nu efi­ka­snost i dos­tu­pnost u in­dus­tri­ji ko­ja se o­sla­nja na ad‑hoc po­prav­ke ka­ko bi se za­do­vo­lji­le po­tre­be za ser­vi­si­ma i o­drža­va­njem ka­ko kri­tične in­fras­truk­tu­re, ta­ko i ri­zičnih, lo­kal­nih edge re­sur­sa. Ne ta­ko dav­no, div­nih i na­iv­nih 80‑ih go­di­na pro­šlog ve­ka sma­tra­no je sle­deće: „Da bis­te i­zbe­gli zas­to­je zbog kva­ra kom­po­nen­ti, pri­me­njuj­te pre­dik­tiv­no o­drža­va­nje“. Takvo ra­zmi­šlja­nje da­nas mo­že da u­zro­ku­je ve­li­ke pro­ble­me. Ka­ko je re­vo­lu­ci­ja Interneta stvari u pu­nom za­ma­hu, sa­da je mo­guće pri­ku­pi­ti mno­go pre­ci­zni­je po­dat­ke o per­for­man­sa­ma data cen­tra i o­pre­mi u o­bjek­tu i ana­li­zi­ra­ti te po­dat­ke u svrhu pre­dviđanja mno­go tačni­jih bu­dućih per­for­man­si.

Pročitajte i:  Schneider Electric pokreće prvi Globalni program nagrađivanja partnera

Ta­kva prak­sa sva­ke go­di­ne šte­di mi­li­one do­la­ra onim kom­pa­ni­ja­ma ko­je se i da­lje o­sla­nja­ju sa­mo na re­ak­tiv­no i pre­ven­tiv­no o­drža­va­nje svo­jih data cen­ta­ra. Data cen­tri su pro­šli dug put, po­se­bno u o­blas­ti in­te­gri­sa­nih ar­hi­tek­tu­ra. Za­pra­vo, no­ve ide­je ve­li­kih data cen­ta­ra za o­bra­du po­da­ta­ka rađaju se sko­ro sva­ki dan – vrlo la­ko mo­že da se de­si i da us­ko­ro po­ne­ko od nas bu­de vla­snik mi­kro ­da­ta cen­tra ko­ji će ko­ris­ti­ti za svo­je po­tre­be, a to­kom ma­nje op­te­rećenos­ti i i­znaj­mlji­va­ti ga / pro­da­va­ti u­slu­ge dru­gi­ma. Ne­što slično ono­me što da­nas pos­to­ji u snab­de­va­nju elek­tričnom ener­gi­jom, ka­da o­dređeni in­di­vi­du­al­ni po­tro­šači u ne­kom tre­nut­ku pos­ta­nu i snab­de­vači. Ra­zna su re­še­nja ko­ja se nu­de za nad­zor i u­prav­lja­nje u re­al­nom vre­me­nu je­dnim data cen­trom. EcoStruxure IT ar­hi­tek­tu­ra kom­pa­ni­je Schneider Electric, mo­že se is­po­ručiti kraj­njim ko­ri­sni­ci­ma kroz re­fe­ren­tne di­zaj­ne, una­pred kon­fi­gu­ri­sa­na re­še­nja i go­to­va re­še­nja.

PCPress.rs Image

Mo­že se kon­fi­gu­ri­sa­ti kao kom­ple­tni data cen­tar ili se mo­že početi kao in­fras­truk­tur­ni pro­i­zvod, kao što je ne­pre­ki­dno na­pa­ja­nje (UPS) ko­jim se u­prav­lja pu­tem cloud re­še­nja i po­drža­va 24/7 ser­vi­snim ode­lje­njem. Mo­že se pri­me­ni­ti o­dje­dnom ili se mo­že gra­di­ti u fa­za­ma ili de­lo­vi­ma. EcoStruxure IT je sas­tav­ljen od tri slo­ja: po­ve­za­nih pro­i­zvo­da, edge kon­tro­le i ana­li­ti­ke, in­te­gri­sa­nih ra­di lak­šeg po­ve­zi­va­nja i mo­bil­nos­ti Interneta stvari, ana­li­ti­ke u cloud‑u i si­gur­nos­ti na mre­ži. Ko­ja je ko­rist od pri­me­ne ta­kve o­tvo­re­ne ar­hi­tek­tu­re data cen­ta­ra? Sle­deći ve­li­ki pro­je­kat mo­že bi­ti i­zbačen na trži­šte za mno­go kraće vre­me ka­ko bi data cen­tar pro­i­zveo po­slov­nu vre­dnost i is­ta­kao kon­ku­ren­tsku pre­dnost na­še kom­pa­ni­je.

Ja­sno je da je po­tre­ban nov i di­na­mičan pris­tup ope­ra­ci­ja­ma cen­tra za o­bra­du po­da­ta­ka. U­prav­lja­nje data cen­tri­ma kao u­slu­ga (DMa­aS) u­pra­vo je to – do­no­si­lac no­vih pra­vi­la i­gre. Sas­tav­ljen od in­te­gri­sa­nog por­tfo­li­ja ka­ko har­dver­skih, ta­ko i so­ftver­skih re­še­nja, DMa­aS omo­gućava optimiza­ci­ju IT slo­ja po­je­dnos­tav­lji­va­njem, praćenjem i ser­vi­si­ra­njem fi­zičke in­fras­truk­tu­re data cen­tra od edge re­še­nja do ce­lo­ku­pne kom­pa­ni­je. Ko­ris­teći so­ftver za­sno­van na cloud-u, on obećava ope­ra­tiv­nu vi­dlji­vost u re­al­nom vre­me­nu, alar­mi­ra­nje i skraćiva­nje vre­me­na re­ša­va­nja iza­zo­va. Dakle, je­dnos­tav­no ra­zdva­ja­mo tro­ško­ve ope­ra­tiv­nog ra­da data cen­tra od tro­ško­va sa­me i­zgra­dnje data cen­tra.

Pročitajte i:  Algotech: Tri decenije pokretanja inovacija, rasta i razvoja

Kao pri­mer za upo­tre­bu te­hno­lo­gi­je ra­di re­ša­va­nja te­hno­lo­ških iza­zo­va, dva tran­sfor­ma­cij­ska ra­zvo­ja omo­gućila su ra­zvoj DMa­aS: do­mi­na­ci­ja IT fi­zičke in­fras­truk­tu­re ko­ja je po­ve­za­na sa in­ter­ne­tom i sve­pri­su­tna dos­tu­pnost si­gur­nih u­slu­ga u cloud-u ko­je omo­gućava­ju pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka i rađanje no­vog sve­ta ana­li­ze ve­li­ke ko­ličine po­da­ta­ka. Nis­ka ce­na, je­dnos­tav­na pri­me­na i a­pli­ka­ci­ja za pa­me­tne te­le­fo­ne – da, mo­lim, to je ono što nam tre­ba!

DMa­aS je brz za im­ple­men­ta­ci­ju, nis­ke ce­ne (počev­ši od bes­pla­tne ver­zi­je) i ne za­hte­va ni­šta vi­še od pre­uzi­ma­nja so­ftve­ra i a­pli­ka­ci­je za pa­me­tne te­le­fo­ne da bi ko­ri­sni­ci ima­li da­ljin­ski nad­zor i uvid u data cen­tar u re­al­nom vre­me­nu. Ra­ni­je su tro­ško­vi i slo­že­nost u­prav­lja­nja data cen­trom pred­stav­lja­li pre­pre­ku za im­ple­men­ta­ci­ju DCIM‑a, a DMa­aS je u mo­gućnos­ti da ko­ris­ti po­dat­ke iz ni­za i­zvo­ra, kao što su sve­pri­su­tni tem­pe­ra­tur­ni sen­zo­ri s pre­no­som po­da­ta­ka u re­al­nom vre­me­nu. Ve­li­ke ko­ličine po­da­ta­ka se tu kre­ira­ju i ne­ko (ili ne­što?) tre­ba da ih o­bra­di. Tu on­da (to „nešto“) ve­štačka in­te­li­gen­ci­ja stu­pa na sce­nu. Schneider Electric EcoStruxure DMa­aS re­še­nje za ma­šin­sko učenje ras­te za 1.000 uređaja dnev­no, to jest oko 1.000 no­vih uređaja se sva­ko­dnev­no pri­ključuje na Schneider Electric Cloud. Ka­ko je sve vi­še i data cen­ta­ra po­da­ta­ka sa DMa­aS, sve vi­še po­da­ta­ka iz ra­znov­rsni­je o­pre­me pro­i­zvođača aku­mu­li­ra se u je­dno mo­re po­da­ta­ka. Po­da­ci su, na­rav­no, ano­nim­ni zbog pri­va­tnos­ti, ali se pri­me­nju­ju ana­li­ti­ke ko­je se da­lje pre­tva­ra­ju u adap­ti­ra­ne pre­po­ru­ke za po­bolj­ša­nje per­for­man­si data cen­tra.

PCPress.rs Image

Uzi­ma­jući u ob­zir ve­li­ke ko­ličine po­da­ta­ka, da­ljin­ski nad­zor za­sno­van na cloud-u do­no­si pre­dnos­ti s ko­ji­ma re­še­nja za praćenje po­je­di­načnih tačaka ne mo­gu ni­ka­ko da se me­re. Sa DMa­aS slu­ša­njem i učenjem od po­ve­za­nih uređaja, sis­tem je u mo­gućnos­ti da pru­ži bo­lje u­prav­ljačke infor­ma­ci­je me­na­dže­ru data cen­tra. To omo­gućava mak­si­mal­nu za­šti­tu kri­tične o­pre­me pu­tem pa­me­tnog alar­ma i da­ljin­skog re­ša­va­nja pro­ble­ma. Is­tov­re­me­no, pa­me­tni uvi­di mo­gu po­moći da se po­bolj­ša­ju dos­tu­pnost i efi­ka­snost. A s po­da­ci­ma ko­ji se aku­mu­li­ra­ju na o­sno­vu ra­dnih i eko­lo­ških u­slo­va, DMa­aS pos­ta­je in­te­li­gen­tni­ji u po­gle­du za­hte­va za o­drža­va­njem, kao i pri­ku­plja­nja uvi­da u do­gađaje ko­ji iza­zi­va­ju bi­lo ko­ji kvar na o­pre­mi. U sva­kom slučaju, pris­tup ba­zi­ran na cloud‑u u o­drža­va­nju i po­prav­ci data cen­tra da­je vi­še i­zbo­ra ru­ko­vo­di­ocu o­drža­va­nja. Po­red to­ga, i­zve­šta­ji na o­sno­vu po­da­ta­ka iz ši­reg sku­pa in­for­ma­ci­ja ta­kođe nu­de smer­ni­ce i za drža­nje re­zer­vnih de­lo­va i ta­ko da­lje.

Pročitajte i:  Intervju: Ivana Slović, Delta Holding - Pogled iz velikog sistema

Ima­jući u vi­du sve veću kon­ver­gen­ci­ju in­for­ma­ci­onih te­hno­lo­gi­ja (IT) i ope­ra­tiv­nih te­hno­lo­gi­ja (OT) i da­na­šnji na­gla­sak na di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju, pro­i­zvođači se oči­gle­dno mo­ra­ju fo­ku­si­ra­ti na im­ple­men­ta­ci­ju računar­skih re­sur­sa ta­mo gde je to naj­svrsis­ho­dni­je učini­ti. Po­ja­vio se si­mul­ta­ni pris­tup ko­ji ko­ris­ti i cloud i edge re­še­nja ka­ko bi se IT in­dus­tri­ji omo­gućilo da ši­re dis­tri­bu­ira računar­ske re­sur­se. U ta­kvim o­kru­že­nji­ma, edge te­hno­lo­gi­ja se ko­ris­ti da bi se do­bi­li pra­vi po­da­ci o uređaju u sko­ro re­al­nom vre­me­nu i ka­ko bi­smo do­no­si­li bo­lje o­dlu­ke i čak kon­tro­li­sa­li in­dus­trij­ske pro­ce­se.

Ka­da se o­bra­de i ana­li­zi­ra­ju, po­da­ci se ša­lju na cloud, što IT ode­lje­nju omo­gućava da is­ko­ris­ti ovu čes­to kri­tičnu po­slov­nu in­for­ma­ci­ju. Is­tov­re­me­ni pris­tup edge/clo­ud po­da­ci­ma po­dra­zu­me­va uvođenje uređaja sa u­građenom ana­li­ti­kom, ser­ve­ra, mre­žne o­pre­me i in­fras­truk­tu­re u cloud-u ka­ko bi se omo­gućila dos­tu­pnost i per­for­man­se vrhun­ske kla­se, što IT in­dus­tri­ja i za­slu­žu­je. Kom­bi­no­va­njem edge i cloud te­hno­lo­gi­ja, kom­pa­ni­je‑pru­ža­oci u­slu­ga data cen­tra mo­gu snab­de­ti od­go­va­ra­juće oso­blje in­for­ma­ci­ja­ma ko­je mo­gu de­lo­va­ti u ci­lju pru­ža­nja po­drške po­slov­nim odluka­ma u re­al­nom vre­me­nu, is­ko­rišćava­nju praćenja imo­vi­ne, uređaja, ana­li­ti­ke, ma­šin­skog učenja i ve­štačke in­te­li­gen­ci­je. To će po­moći or­ga­ni­za­ci­ja­ma da bo­lje iden­ti­fi­ku­ju pro­ce­sne i dru­ge ope­ra­tiv­ne ne­efi­ka­snos­ti i pre­ci­zi­ra­ju po­ten­ci­jal­ne be­zbe­dno­sne, pro­i­zvo­dne ili eko­lo­ške probleme.

Korisna adresa: se.com/rs

Autor: Vasilije Kodžopeljić

 

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,